PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 12 fevbruari 2023 Liturgie 12 fevbruari 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 12 febr. 2023 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen

6e zondag na Epifanie
 Voorganger:  Mevr. Jansje Ruiterkamp
 Organist:  Bram van Oort

  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 274   ‘Wij komen hier ter ere van Uw naam....’

1  Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2  Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3  Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 864: 1, 4 en 5    ‘Laat ons de Heer lofzingen...’

1  Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

4  Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.

5  Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Kinderverhaal

Lied voor de kinderen 218: 1 en 3 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen...’

1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING OT Deuteronomium    30:15-20      
Lied 119: 1, 7 en 65 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan...’

1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

7  Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wonderen van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

65  Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

TWEEDE LEZING Mattheus 5:17-26        
ZINGEN   338b

Hosianna hosianna

Lied 320  ‘Wie oren om te horen heeft...’

1  Wie oren om te horen heeft
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden.

2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3   Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜ geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.

5  De liefde spreekt haar eigen taal,
alle͜ kwaad͜ bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve͜ in ons de liefde.


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 793  ‘Bron van liefde, licht en leven...’

1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3  Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

GEBEDEN     Dankgebed
Voorbeden
                        Stil gebed
                        ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(Hoera! De kinderen komen terug)
Wij gaan staan
Slotlied 675: Beide verzen  ‘Geest van hierboven...’

1  Geest van hierboven,/ leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,  /  deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen  /  van grote dingen,
als wij ontvangen   /  al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven  /  zal Hij ons geven,
als wij herboren  /  Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,  /  wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,  /  wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege /  voor ons verkregen,
Gij zult op aarde  /  de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,  /  doet triomferen
die naar U heten  /  en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!


ZEGEN EN ZENDING 
Afgesloten met 431b   A ------ men
ORGELSPEL    Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.