PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 12 mei 2024 Liturgie 12 mei 2024
Dienst 12 mei 2024 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                          Organist: Bram van Oort
                  Voorganger: Ds. Henk Nekeman                                     
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 27: 1 en 4 
1  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 655
655:1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3  Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5  Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 317
1  Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2  Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3  Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING    Exodus 19: 1 – 20


Lied  95: 1, 2 en 3
1  Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

2  Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

3  Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 17: 14 – 26
Wij gaan weer zitten

Lied  664

1  Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

2  Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen
sinds Hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid –
wolk en vuur zijn niet genoeg.

3  Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL
Lied  763
1  Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2  Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3  En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4  De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5  Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied  1014
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.