PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie gezamenlijke dienst met Wichmond 16 april 2023 liturgie gezamenlijke dienst met Wichmond 16 april 2023
                    PROTESTANTSE GEMEENTE

    STEENDEREN / BRONKHORST EN WICHMOND

           Dienst 16 april 2023 om 10.00 uur
de Remigiuskerk in Steenderen
                   Organist:  Pieter Haverkamp
                              Voorgangers: 
          Wim Blanken en  Hubertien Oostdijk
                    m.m.v. enkele zangers
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 645: 1,2,5 en 6
645:1

Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2  Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen.

5  Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

6  Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten

KYRIEGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Glorialied  634
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ENKELE INLEIDENDE WOORDEN  
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Gesprekje met de kinderen ‘de voeldoos helpt ons de ongelovige Thomas te begrijpen’

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   1 Petrus 1: 13-21
Lied 690 1 en 2 zangers, 3 en 4 met gemeente
1  Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.

2  Gij die uw naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.

3  Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint –

4  ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 20: 19-31

Lied:  644

1  Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2  Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3  Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
4  Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5  Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.


Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 637
1  O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 630
630:1

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.

      
  
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.