PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerkdienst 18 februari 2024 Kerkdienst 18 februari 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 18 febr. 2024 om 10.00 uur
in De Kapel in Bronkhorst

                 1e zondag Veertigdagentijd

                          Organist: Bram van Oort
                              m.m.v. de Cantorij
              Voorganger:   ds. Hubertien Oostdijk      
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en het hartje wordt meegenomen naar Het Anker. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Antifoon 535B, psalm 91: 1 en 7, Antifoon 535B

535B Cantorij

Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben Ik nabij.

Allen Lied 91: 1

1  Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Allen Lied 91: 7

Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

535B Cantorij

Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben Ik nabij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Inleiding op de dienst

Kyriegebed
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Veertigdagen Lied 559: 1 en 2 Cantorij,   4 Allen
1 Cantorij
Gij die ver voor ons uit
doordrong in ’t land der angst,
help ons in ’t donker, o
Heer, U te vinden.

2 Cantorij
Gij die al onze schuld
in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o
Jezus, voor eeuwig.

4 Allen
Gij die ver voor ons uit
in deze wereld zijt,
zend ons met vrede en brood,
Heer, tot de mensen.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Genesis 9: 8 - 17
Lied 603: 1 en 3 Cantorij     2, 4 en 5 Allen
1 Cantorij

De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw naam.

2 Allen
Wat wilt Gij dat ik ben,
een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.

3 Cantorij
Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

4 Allen
En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

5 Allen
En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En de dood zal niet meer zijn.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 1: 12 - 15
Lied 539: met cantorij 1 en 3,    2, 4 en 5 Allen
1 Cantorij
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

2 Allen
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
–  ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

3 Cantorij
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

4 Allen
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’

5 Allen
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 542
1  God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2  Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4  Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied 538
1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
2  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c:   A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.