PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Pinksteren openlucht Liturgie Pinksteren openlucht
                         Pinksteren
                    welke taal spreek jij?’

                 Oecumenische viering,
                Pinksteren, 19 mei 2024
                               Plantenbos
      Voorgangers: Maria Schotman en
                               Hubertien Oostdijk
                               m.m.v. 
       Steenrewalt o.l.v. Lucian Venderink

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
1 Koor
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
 

 
2 koor
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Allen
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.                           
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Aandacht  voor de KINDEREN
GEBED OM ONTFERMING

Lied 704:  ‘Dank, dank nu allen God’

1  Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3  Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.                                             
                                                                                     

Gebed opening Schrift
EERSTE LEZING Genesis 11: 1 - 11
Koor    ‘You raise me up’

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Handelingen 2: 1 – 11
Lied 691: 1 en 2 Koor,  3 Allen
                ‘De Geest van God waait als een wind’
1 koor 
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2 koor
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.


3 allen
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Wij gaan weer zitten
         Verkondiging
Lied 689: ‘Wat altijd is geweest’  1 koor

1  Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
           

2 koor
Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3  Allen
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

-Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de Vader
De Vader wil met ons mee gaan door het leven
als een vuurkolom tijdens de uittocht.
Hij roept ons weg uit gemakzucht en verslavingen
en toont ons de weg door de nachten en de duisternis
die ons soms onverwacht overvallen.

Wij geloven in Zijn Zoon, Jezus van Nazareth
Hij kwam vurig in opstand tegen elke vorm van         

onrecht maar werd door de haat van anderen om het leven gebracht.
Hij was het Licht van de wereld
maar de wereld heeft Hem niet aanvaard.
Toch geloven wij dat Hij verder leeft
ook in onze wereld en in onze tijd.

Wij geloven in de Geest die wij van Jezus kunnen ontvangen.
Die Geest is een vuur dat niet te doven is,
een enthousiasme dat brandt tot op vandaag.
Zo worden wij gesmeed tot een gemeenschap
die wij kerk noemen
In dat licht willen wij meewerken aan Gods droom
om een wereld op te bouwen
waar iedereen zijn plaats heeft en zich thuis mag voelen.

Vredeswens
Koor: ‘Holy is the Lamb’
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                   
                              ONZE VADER  
                        Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan      

Slotlied: 675: ‘Geest van hierboven’
675:1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

ZEGEN
Koor en gemeente zingen Lied 426 ‘God zal je hoeden’ Engels, Nederlands, Engels, gemeente zingt laatste keer mee.

426:1
God to enfold you, Christ to uphold you,
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
lead you through darkness into the light.Vanuit de Protestantse gemeente en de Katholieke gemeente sluiten wij ons aan bij de landelijk actie “Vakantietas”.  Wij organiseren de “Vakantietas” voor kinderen in de oude gemeente Steenderen.
De vakantie tas is voor kinderen waarvan de ouders door omstandigheden geen financiële middelen hebben voor bijvoorbeeld een vakantie, uitje of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie.
Om voor deze kinderen de zomervakantie wat zonniger te maken, gaan vrijwilligers voor hen een persoonlijke, op maat gemaakt, vakantietas inpakken en bezorgen. In de tas kunnen cadeautjes zitten maar ook bijvoorbeeld bonnen voor een ijsje of een leuk uitje.
Een bijdrage kan ook gestort worden op de rekening van de diaconie, NL11RABO0361100884 o.v.v. actie vakantietas.

Dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en welslagen van deze viering.
De heer Planten bedanken wij voor het leveren van de stroom

Fijn dat u allemaal naar hier bent gekomen.
We ontmoeten elkaar bij de koffie.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.