PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Eerste Kerstdag 25 december 2023 m.m.v. de cantorij Eerste Kerstdag 25 december 2023 m.m.v. de cantorij
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
kerstmorgen 2023
m.m.v.:  de cantorij
             organist Pieter Haverkamp
    Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
Lied 478:1 ‘Komt verwondert u hier mensen’
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4  O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Lied 473
1  Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

2  Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

3  Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Lied 468
1  Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2  Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3  Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4  Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Lied:  “Al wie dolend in het donker”
Vers 1 en 3 Cantorij    Vers 2 en 4 allen

1   Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Wijsheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
2  Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
3  Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
4  Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt,
dode mens die snakt naar adem,
wereld die om vrede vraagt.
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.
KYRIEGEBED  
Glorialied  487
1  Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.  2x

2  Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.  2x

3  Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.  2x

GEBED opening Schrift:
Wij gaan staan
LEZINGLucas 2: 1 – 16
           Wij gaan weer zitten
De cantorij zingt:  Away in a manger      
(arr. David Willcocks)

1  Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his sweet head
The stars in the bright sky looked down nwhere he laid, the little Lord Jesus a sleep on the hay

2  The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky, ans stay by my side until morning is nigh.

3  Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me for ever, and love me. I pray.   Bless all the dear children in thy tender care, and fit ud for heaven, to live with thee there.

      Wij gaan staan
Lezing: Johannes 1: 1 – 5 en 14
             Wij gaan weer zitten
Lied 492  "Full House”
1  In den beginne was het woord
en in Hem was alle leven
en dat leven was het licht der mensen.

2  Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.

3  Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.

refrein
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.

VERKONDIGING
Lied 496   ‘Een ster ging op uit Israël’
  1. Cantorij
Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

2    Allen
De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3  Cantorij
Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
         Wij gaan staan                

Lied:  481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 1 en 3
1  Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men     A --- men   A --- men
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
ORGELSPEL                  
Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
                               

                          Gezegende kerstdagen                 

 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.