PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie 24 december liturgie 24 december
Kerstmiddagdienst
24 dec. 2021 om 15.30 uur 

Voorganger ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving
Blokfluit: Christa Kelderman                 

 m.m.v.  een dubbelkwartet van de cantorij 

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 98: 1 en 489: 1

1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.


Lied 489: 1
1  Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.  
G:    AMEN

KYRIEGEBED  Afgesloten met: 463: 6,7 en 8
6  Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!

7  Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8  Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Glorialied 487 

1  Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria  in excelsis Deo.
Gloria  in excelsis Deo.

2  Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

3  Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

GEBED opening schrift
EERSTE LEZING Filippenzen 2: 5 – 11

Zingen 491 (cantorij)

1  Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.
Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Lucas 2:1-6   

Zingen 496:1 (cantorij)
1  Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

Lucas 2:7-12

Zingen 496: 2 en 3 (cantorij en gemeente)
2  De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3  Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Lucas 2: 13-20

Zingen: 498: 1 (cantorij) 2, 3, en 4 (met gemeente)
1  Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

2  In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

3  Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

4  Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

VERKONDIGING

Lied 488
1  In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

2  Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

3  Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

4  Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

5  Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

GEBEDEN    Dankgebed  
                    Voorbeden     
        Stil gebed
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                
Slotlied 481
1  Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

2  Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

ZEGEN 
Afgesloten met gezongen Amen 431b 
ORGELSPEL                
 Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

 
terug
 
 

Tweede zondag 40dagen-tijd, Het Anker
datum en tijdstip 25-02-2024 om 10:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 29-02-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst Derde zondag veertigdagentijd
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.