PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023 Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023
                                m.m.v. Cantorij en
                      Lisanne en Marion Knol zang

                 Organist / Pianist : Bram van Oort

  Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL 
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 221
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
Verhaal voor de kinderen
Kyriegebed    Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  726: 1 en 6

1  Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6  God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING  Genesis 50: 22 - 26
Lied 728: 1 en 3

1  De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

3  Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  
Hebreeën 11: 1-3, 8-10, 13-16 en 12:1
Lied 732: 1 en 3 (cantorij) 2 en 4 (allen)
Cantorij
1  Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.

Allen
2  Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Cantorij
3  Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

Allen
4  dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
KORT ORGELSPEL
Lied 730:  1 (cantorij) 2 (allen)
Cantorij
1  Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

Allen
2  Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Inleiding op de gedachtenisviering

We luisteren naar Lisanne en Marion die voor ons zingen: ‘de mensen die we missen’ van Sela. Bram begeleidt hen op de piano.

Cantorij “de Mensen van voorbij 1“

We noemen de namen, aansteken kaarsen.
(  zie blz. 15 )

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.Aansteken laatste kaars.
Zingen allen “de Mensen van voorbij 2”
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Lied 736: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen)
Cantorij
1  Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, –
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
2  Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, –
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
3  Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden     
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug

Wij gaan staan
Slotlied 753
1  Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2  Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3  Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

4  Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5  Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6  God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

ZEGEN EN ZENDING   Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL      
Aan de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
                              
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.