PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie kerkdienst 28 april 2024 liturgie kerkdienst 28 april 2024
Organist: Gert Oldenbeuving      
            Voorganger: Ds. Deodaat van der Boon                                     
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied  98: 1 en 2
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2  Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied  146c: 1, 2 en 3

1  Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2  Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, –
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Deuteronomium 4: 32 – 40         
Lied  119: 6 en 9
6  O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

9  Neem van mij weg de schande en de smaad,
want ik bewaar steeds uw getuigenissen;
al smeden vorsten met elkander kwaad
tegen uw knecht, ik wil uw wet niet missen.
Zij is mijn lust, ik luister naar uw raad,
zij ondersteunt mij in het ongewisse.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 15: 1 - 8
Lied:  339a  
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied  655: 1, 2, 4 en 5 gemeente,  3 orgel
1  Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
       
2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Orgel
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5  Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied  866: 1 en 2
866:1
Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden / doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, / het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, / vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, / want Jezus wil mijn Heiland zijn.

2  Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mij spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget, / mij wel genoeget.
Hij maket al / na zijn geval.
Hij is de beste, / d' eerst’ en de leste,
die ik bemin, / die ik bemin en minnen zal.

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
Lied 708: 1 en 6
1  Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL
Collecten.
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.