PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Eerste Pinksterdag 28 mei 2023 Liturgie Eerste Pinksterdag 28 mei 2023
                         Pinksteren
                  ‘Groeikracht van de Geest’

Oecumenische viering, Pinksteren, 28 mei 2023
      bij Boerderijwinkel/fruitbedrijf Horstink

         Voorgangers:  Maria Schotman en
                                   Hubertien Oostdijk
                 Organist:  Bram van Oort
                                   m.m.v.  
   zangers van de beide geloofsgemeenschappen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 670: 1 Koor  ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’
1  Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Allen 2 t/m 7
2  Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
3  Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
                                 
4  Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

5  Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

6  Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7  Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Moment van aandacht  voor de KINDEREN
GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied: 675: ‘Geest van hierboven’
1 Koor 
1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Allen
2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebed opening Schrift
EERSTE LEZING Mattheus 13: 3 - 9
Lied 716:  ‘zaaien, maaien, oogsten’
1 Koor
1  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Allen
2  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

Allen
3  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Handelingen 2: 1 – 12
Lied 678: 1 Koor,  2,3,8 en 9 Allen

1 koor 
1  Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

Allen 2,3,8 en 9
2  De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

3  De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.

8  De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
Op vlees en bloed                                                         

9  En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

Wij gaan weer zitten
Gedicht: ‘De reis van het zaad’

    
         Overweging
Lied 700: 1 Koor ‘Als de wind die waait met vlagen’
1  Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Allen
2  Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Allen
3  Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Vredeswens
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                   
ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan       

Slotlied: 689: ‘Wat altijd is geweest’
koor
1  Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Allen
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
koor
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Allen
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

koor
2  Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Allen
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
koor
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Allen
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

koor
3  Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
Allen
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
koor
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Allen
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.

Vanuit de beide kerken willen wij aansluiten bij de actie “zomertas”. Dit is een landelijke actie en wordt in gemeenten om ons georganiseerd. Wij willen dit organiseren voor de oude gemeente Steenderen.

De zomertas is voor gezinnen in Bronckhorst die vanwege allerlei omstandigheden geen financiën hebben voor bijvoorbeeld een vakantie, uitje of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie.
Om voor deze gezinnen de zomervakantie wat zonniger te maken willen wij, vanuit de diaconie de kinderen een persoonlijke zomertas geven. Een tas afgestemd op de leeftijd, interesses en hobby’s van de kinderen. In de tas kunnen cadeautjes zitten maar ook bijvoorbeeld bonnen voor een ijsje of een uitje. Gezinnen kunnen een formulier invullen welke bij de voedselbanken liggen of via het sociaal team.

Dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en welslagen van deze viering.
De familie Horstink bedanken wij voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie.

Fijn dat u allemaal naar hier bent gekomen.
We ontmoeten elkaar bij de koffie.

 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.