PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Kerkdienst Goede Vrijdag 29 maart 2024 Kerkdienst Goede Vrijdag 29 maart 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst om 19.30 uur in de
Remigiuskerk in Steenderen
In het Koorgedeelte
     Goede Vrijdag 29 maart 2024

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
                     Fluit:  Marion Knol

Stilte
Lied 562: 1 en 2
1  Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan. 
  
Gebed voor de Goede Vrijdag
Lied 575: 1, 4 en 6
1  Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4  Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6  Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Lezen: Lijdensevangelie
Marcus 14: 42 – 52

Lied  22: 1
1  Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Marcus 14: 53-65
Muziek: Herzliebster Jesu – Joh. Seb. Bach
Marcus 14: 66-72
Lied 22:3
3  Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klinkt hun spot.

Marcus 15: 1-15
Muziek : Wer hat dich so geschlagen – Joh.Seb. Bach
Marcus 15: 16-32
Lied 22: 7 en 8

7  Het grauw dringt op, als honden van rondom,
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
Mijn lijf verteerde tot de lege som van mijn geraamte.
Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
lachen hem uit die zich niet kan verweren,
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
hun tot een buit.

8 O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
Mijn vege rest zal zonder tegenweer
haast zijn verslonden.
Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij uw trouw!

   Marcus 15: 33-37   Sterven van Jezus

De Paaskaars wordt gedoofd evenals de Tafelkaarsen

Stilte

Marcus 15: 38-41

Muziek : O, Haupt voll Blut und Wunden – Joh. Seb Bach.

Gebeden
Lied 590, nu valt de nacht

1  Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2  De wereld gaf   /  Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3  Hoe slaapt Gij nu,  /  die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4  ’t Is goed, o Heer,  /  Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5  Hoe wonderlijk,   /  uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Als overgang naar de Stille Zaterdag lezen we:

Marcus 15: 42-47

We verlaten in stilte de kerk
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.