PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 2 juni 2024 Liturgie 2 juni 2024

Dienst 2 juni 2024 om 10.00 uur

in de Remigiuskerk in Steenderen

Eerste Zondag na Trinitatis

 

Organist: Teus de Mik

Voorganger: Ds. Deodaat van der Boon

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

Wij gaan staan

Lied 215: 1, 2, 3 en 4

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,

die u Gods liefde doet verstaan

als nieuw, nu gij door slaap en nacht

weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

 

2 Rondom wie bidden dag aan dag

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,

een nieuw geloof, een nieuwe hoop,

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt

met glans en heerlijkheid verguld,

want het bestaat in Gods geduld.

 

4 Wie van zich afziet naar God toe,

loopt in het licht en wordt niet moe.

Het schijnsel van de hemel gaat

over de dag van vroeg tot laat.

 

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G: AMEN

 

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met: Kyrie

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons

 

Lied 146c: 1, 3 en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft?

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

 

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

 

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

kinderen naar de kinderdienst

EERSTE LEZING Handelingen 9: 36 - 45

Lied 686: 1 en 2

1 De Geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt

wie koud zijn en versteend

herbouwt wat is vernield

maakt één wat is verdeeld.

 

2 Wij zijn in Hem gedoopt

Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt

wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

 

Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Johannes 5: 1 – 15

 

Lied: 339a

 

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.

 

Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 838: 1, 2, 3 en 4

1 O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.

 

2 Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

3 Leer ons het goddelijk beleid

der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd

uw goede trouw beschamen.

Leg ons de woorden in de mond

die weer herstellen uw verbond.

Spreek zelf door onze daden

van vrede en genade.

 

4 Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.

 

GEBEDEN Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

 

ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.

maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid, Amen

 

kinderen komen terug

Wij gaan staan

Slotlied 978: 1, 2, 3 en 4

1 Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

 

2 Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

 

3 Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

’t Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

 

 

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431c

A --- men A --- men A --- men

ORGELSPEL

Collecten.

terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.