PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 3 september 2023 Liturgie 3 september 2023
Oecumenische viering Startzondag 3 sept. 2023
in de Remigiuskerk in Steenderen
                  
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk, organist: Gert Oldenbeuving
        m.m.v. De Cantorij en leden van het Rooms Katholiek koor.                                                                                                         
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 33: 1 en 2
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN                                                                        

Ga je mee?    (Met Beamer)
refrein
Ga je mee? Zeg niet "nee",  
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

refrein
Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

refrein
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

refrein

Ga je mee? Zeg niet "nee",
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Kinderen gaan naar kinderdienst

KYRIEGEBED   Afgesloten met:   301a                            
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 657  koren 1 en 3  allen 2 en 4

Koren
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Allen
2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Koren
3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Allen
4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.                                           

GEBED opening schrift

Eerste Lezing  Numeri 10: 29 - 36  

Lied 531

1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2  Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

TWEEDE LEZING    Mattheus 4: 18 - 22
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Verkondiging.

Orgelspel

Lied 802: 1,4,5 en 6

1  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug, aandacht voor de kinderen

Slotlied 969  Koren 1 en 3,  Allen 2 en 4
Koren
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Allen
2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Koren
3  Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Allen
4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
Amen, amen, amen.

ORGELSPEL               
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
Hemelvaartsdag 9.00 uur meer details

Kerkdienst Hemelvaartsdag 9.00 uur
datum en tijdstip 09-05-2024 om 09:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.