PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 6 augustus 2023 Liturgie 6 augustus 2023
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

            7e  zondag van de zomer – kleur groen - 
              Kleur van hoop, groei en toekomst.

Voorganger:  Pastor Rien Baauw
Organist:  Gert Oldenbeuving

        Thema: ‘ Op weg met God en….met elkaar’

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen    

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Wij zijn op weg, de zomer in;
op vakantie, weg of thuis -  heb je zin?
Voel de zon op je gezicht,
loop op rozen, voel je licht.
Misschien ga je ver van huis
naar Maastricht of naar Maassluis
naar La France of Portugal,
of gewoon naar Nijverdal.
Of… blijf je thuis en maak plezier.
Waar is het zo leuk als hier?
Ga naar buiten, lekker vrij –
Altijd zomer willen wij!
Waar je ook bent en wat je ook doet:
Maak plezier en heb het goed.
God de Heer zal bij je zijn,
Hij geeft Licht en zomer – Zonne – Schijn.

Stilte….wij willen stil zijn voor God.

Lied: 84 : 1,3  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

  1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3  Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Bemoediging

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer
A:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:   Die ons zijn Heilige Geest gegeven heeft
A:   OM VERVULD VAN LIEFDE SAMEN OP WEG
                     TE GAAN.
V:   God van het verleden – van het nu en…                         
                      onze toekomst
A:   WIJ ZIJ GEKOMEN OM U TE DANKEN
V:   God die met ons op weg gaat
A:   WIJ ZIJN GEKOMEN OM U TE VERTROUWEN
V:   God van Licht en Leven – buiten ons en in ons.
A:   WIJ ZIJN HIER GEKOMEN OM UW LIEFDE       
       TE  LOVEN – OM TE SPREKEN, TE LUISTEREN,           
       TE BIDDEN, MUZIEK TE MAKEN EN …      
                       SAMEN TE ZINGEN.  
                     
Lied 84 : 4 en 6  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voor.
4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

6  Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Openingsgebed  
      
V:   God van de Schepping – de zomer met z`n  licht en warmte - geef dat wij, ook deze morgen een glimp mogen opvangen van Uw Licht en Warmte –
                  van Uw glorie en Uw toekomst.

A:   DOOR SAMEN TE ZIJN HIER IN DEZE RUIMTE  
       MAAR BOVENAL DOOR TE LEVEN VANUIT
       UW LIEFDE EN SAMEN MET U OPWEG TE GAAN.

V:   Dat wij open in het leven staan, open voor wat is, 
       wat komt, wat goed is met vreugde ontvangen,
            wat slecht is vóórkomen, en weerstaan.
Allen:  AMEN.

Lied 802  Door de wereld gaat een woord

802:1

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2  Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

3  enigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
refrein

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
 refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
 naar het land dat Ik u wijs.’
  refrein

Toekomstvisioen van nu – Woorden van hoop!

Eens komt er een tijd dat de mensen op weg zullen gaan en liefde, vrede en gerechtigheid zullen zoeken.

Dat ze het tranendal van een verscheurde aarde achter zich laten en zich laten leiden door wat de Eeuwige werkelijk wil.

Dan zullen ze ontdekken dat het niet uitmaakt
of je de Eeuwige - God, Heer of Allah noemt
of zijn naam niet uitspreekt.

Als je maar handelt in zijn Geest en zijn wegen gaat.
Dan zullen ze hun wapens ombouwen tot kinderspeelgoed en hun raketten omsmelten tot landbouwmachines.

Aanslagen en vergeldingsacties zijn voorgoed verleden tijd.
Kom, laten we op weg gaan, volkeren van de aarde.
Laten we vooruitlopen op de toekomst.

Lied: Zijn er veel wegen…. Melodie “Blowing in the wind”

Zijn er veel wegen waar niemand zich waagt,
Omdat zij te ver zouden gaan?
Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf,
Voordat zij een ander verstaan?
Hoelang worden oorlogen verder gevoerd,
Voor vijanden niet meer bestaan?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.          Het antwoord ligt in de liefdesband.

Stromen rivieren nog eeuwig naar zee
en wordt dan de zee niet te groot?
Hoelang is de afstand nog veilig en ver,
tot mensen die leven in nood?
Hoelang spreken mensen van eigen geluk
en zwijgen de anderen dood?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.        Het antwoord ligt in de liefdesband.
 
Hoelang zijn de mensen nog bang voor elkaar,
en bang voor zichzelf bovendien?
Hoelang kijken ogen nog strak voor zich uit,
voordat zij de ruimte gaan zien?
En als dan de aarde bewoonbaar zal zijn,
zullen wij dan nog leven misschien?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.        Het antwoord ligt in de liefdesband.

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen….
                       
Woorden uit de bijbel

Eerste lezing: Psalm 19 ‘Een verrukking’  - Uit in de schaduw van de psalmen - 
                                                                       Hans Bouma     
Alles is vol van Hem, zingt van Hem,
de bomen en de vogels, de bergen en de rivieren, de dagen en de nachten.

Hemelhoog en wereldwijd komt Hij ter sprake,
zo verstrekkend en alles omvattend als de zon,
de jubelende zon z’n weg gaat, nodigt Hij uit tot lofzang.

Een verrukking is Hij, een verrukking is zijn gebod:
Woorden die glanzen – woorden die bezielen – woorden om wijs mee te zijn.

Zon die over mij opgaat, zon die mij in bloei zet,
zon die alles, ook het meest verborgene blootlegt.
O God, vergeef mij wat het licht niet verdraagt.
Zó te leven dat ik U alleen maar verheug. 


                                
Lied: Een Psalm voor de voor de zomer
           (melodie van psalm 89 )

Ik zie in zomerlicht, de glimlacht van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.

Tweede Lezing: Lucas 9 : 51- 62   “Op weg naar Jeruzalem”

Lied: 538 :1,4  Een mens te zijn op aarde

1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Overdenking

Orgelspel
Lied:  838 : 1,2,3 O grote God die liefde zijt

1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3  Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

 Credo: Omdat onze woorden…

V:  Omdat onze woorden vaak zo schraal zijn,
      onze gebaren zo krachteloos,
      onze blik zo kortzichtig, onze harten zo kil,
      hebben wij een ander nodig;                                            
      met menselijke warmte.

G:  DAAROM GEDENKEN WIJ JEZUS VAN NAZARETH              
                    
V:   Omdat onze dromen bedrieglijk zijn,
       onze perspectieven zo op onszelf gericht,
      onze visioenen slechts van hier en nu,
      hebben wij een medestander nodig,
      die liefde, recht en trouw ons leert.
G:  DAAROM HERINNEREN WIJ ONS JEZUS VAN                                          NAZARETH

V:  Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
      onze dood zo doodgewoon,
      ons leven zo vaak tevergeefs,
      onze oplossingen een deel van ons probleem,
      hebben wij een ander nodig, die zegt:
      Een nieuw begin is altijd mogelijk.

G:  DAAROM GELOVEN WIJ JEZUS VAN NAZARETH

Dankgebed – Voorbeden – stilgebed – Oecumenisch  Onze Vader  
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: 418: 1,2,3  God schenkt ons de kracht .   

1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Heenzending en Zegen

Moge de weg jou tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug blazen.
Moge de zon je gezicht warm strelen.
Moge een zachte regen op je velden vallen.
Moge wij elkaar ontmoeten op de wegen die we samen gaan.                                  
God zegene jouw weg…

Zegen……..

Allen: Amen – amen - amen


 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.