PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
tekstboekje Vesperpassie Goede Vrijdag 7 april 2023 tekstboekje Vesperpassie Goede Vrijdag 7 april 2023
Vesper-Passie naar Mattheüs - Willem Vogel
       Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur
           in de Remigiuskerk te Steenderen

Vocal groep Full House o.l.v. Lucian Venderink

Lied 22: 1

1   Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Vocal groep:
Jezus, nu ‘k Uw lijden groot heden wil gedenken,
bid ik, maak mij stil, devoot, wil U Geest mij schenken.  Dat Uw beeltenis verschijnt, Heer, in onze harten. Want om ons tot heil te zijn, leed Gij al die smarten.

En Jezus stond voor de landvoogd, en de landvoogd ondervraagde Hem, zeggende: Gij, zijt Gij de koning der Joden? En Jezus zei: Gij zegt het. En toen Hij beschuldigd werd door de overpriesters en oudsten, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele dingen zij tegen U getuigen? En Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de landvoogd zich zeer verwonderde.

Vocal groep:

1  Jezus, om Uw lijden groot,
om Uw leven en Uw dood,
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

Zingen allen:

2  Om het zwijgen, het geduld,
Waarmee Gij de wet vervult,
Als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

3  Om het woord van god’lijk recht,
Dat Gij tot Uw rechters zegt
-zelf hebt Ge Uw geding beslecht-
Kyrie eleison.

Ter gelegenheid van een feest was de landvoogd gewoon de schare één gevangene los te laten, die zij wilden. En zij hadden toen een wel bekende gevangene, Bar-abbas genaamd. Toen zij nu bijeen vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: Wie wilt gij dat ik u zal loslaten: Bar-abbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist, dat zij Hem uit naijver hadden overgeleverd. En toen hij op de rechterstoel was gezeten, zond zijn vrouw een boodschap tot hem, zeggende: Laat gij u niet in met die rechtvaardige, want veel heb ik heden geleden in de droom om zijnentwil! Maar de overpriesters en de oudsten overreedden de scharen, dat zij Bar-abbas zouden vragen en Jezus ten gronde laten gaan. En de landvoogd zei tot hen: Wie van de twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden:

Vocal groep:

Bar-abbas, Bar-abbas, Bar-abbas, Bar-abbas


Pilatus zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen:

Vocal-groep:

Laat Hem gekruisigd, gekruisigd, gekruisigd worden!


En hij zei: Welk kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij schreeuwden des te méér, zeggende:

Vocal groep:

Laat Hem gekruisigd, gekruisigd, gekruisigd worden!


Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar veeleer oproer geschiedde, nam hij water en waste de handen ten overstaande van de schare, zeggende: Onschuldig ben ik aan het bloed van deze! Gij moogt toezien! En heel het volk antwoordde en zei:

Vocal groep:

Het bloed van Hem over ons en over onze kinderen.
Het bloed van Hem, het bloed van Hem, over ons en over onze kinderen.


Toen liet hij hen los Bar-abbas, en Jezus, na Hem gegeseld te hebben, leverde hij over, opdat Hij gekruisigd zou worden. Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee naar het pretorium en brachten bijeen tegen Hem de gehele cohorte. En zij kleedden Hem uit en deden Hem een scharlaken rode mantel om. Ook vlochten zij een kroon van doornen en plaatsten die op zijn hoofd en een riet in zijn rechterhand. En zij maakten een knieval voor Hem en dreven de spot met Hem, zeggende:

Vocal groep:

Heil U, Koning, koning der Joden.
Heil U, Koning, koning der Joden, koning heil.

En zij spuwden op Hem en sloegen op zijn hoofd. En toen zij de spot met Hem gedreven hadden, deden zij Hem de mantel af en deden Hem zijn eigen kleren aan. En zij voerden Hem weg om te kruisigen.

Vocal groep:

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon.
Gij, eens in ’t licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen,
gelasterd en bespuwd?

O Heer uw smaad en wonden,
Ja alles wat Gij duldt,
Om mij is het, mijn zonden,
Mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren,
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.


En naar buiten gaande, troffen zij een man aan, een Cyreneeër, Simon genaamd. Deze presten zij, dat hij zijn kruis zou opnemen. En gekomen op een plaats, Golgotha genaamd -dat wil zeggen Schedelplaats-, gaven zij Hem te drinken wijn met alsem gemengd. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken. En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn kleren, werpende het lot. En neerzittend hielden zij daar wacht bij Hem. En zij plaatsten boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven was: Deze is Jezus, de Koning der Joden.

Vocal groep:

Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden,
die ten spot verheven zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven, boven alle namen uit.


Toen werden met Hem gekruisigd twee rovers, één ter rechter- en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden Hem, zij schudden hun hoofden en zeiden:

Vocal groep:

Jij, Jij, Jij die de tempel neerhaalt en in drie dagen opbouwt, bevrijd jezelf,
als je Gods Zoon bent, bevrijd jezelf,
als je Gods Zoon bent, kom af van het kruis, bevrijd je zelf!


Evenzo dreven ook de overpriesters de spot, samen met de Schriftgeleerden en oudsten. Zij zeiden:

Vocal groep:

Anderen heeft Hij bevrijd,
zichzelf bevrijden kan Hij niet.
Koning van Israël is Hij,
laat Hem nu afkomen van het kruis.
En wij zullen geloven in Hem!
Vertrouwd op God heeft Hij,
laat Die Hem nu redden, als Hij het wil!


En hetzelfde verweten óók de rovers die met Hem gekruisigd waren, En van het zesde uur af geschiedde er duisternis over heel het land tot het negende uur toe. En omstreeks het negende uur riep Jezus uit met grote stem: Eli, Eli, lema sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En enkelen van hen die daar stonden, zij hoorden het en zeiden:

Vocal groep:

Elia roept deze!


En terstond liep één van hen toe, hij nam een spons en vulde die met wijnazijn. Hij plaatste die om een riet en gaf Hem te drinken. Maar de anderen riepen:

Vocal groep:

Laat toch, laat ons zien of Elia komt, om Hem te bevrijden.

En Jezus schreeuwde wederom met grote stem en gaf de geest.
 
              De Paaskaars wordt gedoofd

           De tafelkaarsen worden gedoofd

                                    Stilte

Zingen allen:
Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
Al wat stem heeft zal getuigen,
dat Gij Algebieder zijt.
Vorstelijk hebt Gij gestreden,
om den vrede tot in alle eeuwigheid.


Zoon van God en Zoon van David,
priester zonder waardigheid,
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven voor ons aller zaligheid.

En zie! Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graftomben werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graftomben en na Zijn opwekking gingen zij naar de heilige stad en verschenen aan velen.
En de hoofdman over honderd en die met hem de wacht hielden bij Jezus, zij zagen de aardbeving en de dingen die geschiedden, en zij werden bevreesd, uitermate, zij zeiden:

Vocal groep:

Waarachtig, waarachtig, Gods Zoon was deze. Gods Zoon was deze!

STILTE

Vocal groep:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, in principio,
et nunc et semper et in saecula saeculorum,
Amen

Afsluiting:

Vocal groep zingt:

Worthy is the Lamb - Georg Friedrich Händel (bew. Tom Parker)


We verlaten de kerk in STILTE
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.