PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 7 januari 2024 Liturgie 7 januari 2024
Organist: Pieter Haverkamp


Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Wij gaan staan

Lied 218: 1,2 en 4

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.


2 Dank U voor deze mooie aarde,

dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,

kracht en levensbron.


4 Dank U voor steun in moeilijkheden,

altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden

die ik tegenkom.


EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G: AMEN


Wij gaan zitten

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Inleiding op de dienst

KYRIEGEBED

Afgesloten met: Kyrie

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons


Glorialied 518: 1 en 7

1 Hoe helder staat de morgenster,

en straalt mij tegen van zo ver,

de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,

mijn koning en mijn bruidegom,

mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,

zo begeerlijk, mild in ’t geven,

stralend, vorstelijk verheven.


7 Hoe is Hij mij zo innig na,

de alfa en de omega,

mijn hart doet Hij ontbranden.

Hij zal mij tot zijn lof en prijs

opnemen in zijn paradijs,

dan klap ik in de handen.

Amen, amen, kom mij troosten allerschoonste,

mijn begeren, toef niet langer, kom o Here.


GEBED opening Schrift

EERSTE LEZING Jesaja 40: 1 - 11

Lied 526: 2 en 4

2 Hij daalt ootmoedig in het water,

de vogel Geest komt aangesneld,

God heeft in Hem zijn welbehagen

en alle zaligheid gesteld:

tegen de stroom staat Hij ten teken,

hier wordt des levens loop gewend,

het blinde lot gestuwd tot zegen,

wij zijn tot in de dood gekend.


4 Juich voor de koning van de volken

buig voor zijn opperheerschappij,

zing halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,

leg vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!


Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Marcus 1: 1 - 11

ZINGEN 339a

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.


Wij gaan weer zitten

VERKONDIGING


Lied 825: 1,3 en 5

1 De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.

Hij, hemelhoog verheven,

heeft ons in Adam één begin,

één levensdoel gegeven:

te wonen op zijn aarde, waar

het goed is, goed om met elkaar

in zijn verbond te leven.


5 Ja, Hij is elk van ons nabij,

hoe hemelhoog verheven;

in Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.

Dat heeft Hij aan het licht gebracht:

de mensen zijn van zijn geslacht,

voorgoed met Hem verweven.


Afscheid Ineke en Willem

Herbevestiging van Rikie, Adrie, Wim, Rikie en Luc

Bevestiging van Ria en Mark

Afgesloten met vraag aan de Gemeente

Lied 221 ( Staande )

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.


2Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.


3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

GEBEDEN Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed


ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.

maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid, Amen


(kinderen komen terug)


Wij gaan staan

Slotlied 1010

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.


2 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!


3 Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.


4 Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!


ZEGEN Afgesloten met 431c:  Amen


ORGELSPEL Collecten.
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.