PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 7 mei 2023 Liturgie 7 mei 2023
Dienst 7 mei 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Bram van Oort

        Voorganger:  Mevr. Jansje Ruiterkamp
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 98: 1 en 2
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2  Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 632
1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2  Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied voor de kinderen 218: 1 en 3
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   Deuteronomium 6: 20 - 25
Lied 311 ( wisselzang )
1 Melodie A: (vrouwen)
Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.


Melodie B: (mannen)
Weg met de stomme beelden,
die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen
wie Hij voor ons wil zijn.

3  Melodie A+B: En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.

4  Melodie A: En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.

5  Melodie B: Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

6  Melodie A+B: Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

7  Melodie A: Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.

8  Melodie B: Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.

9  Melodie A+B: En breek niet met je woorden
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen
het woord van ons geluk.

10  Melodie A+B: Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 14: 1 - 14
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 419
1  Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2  Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3  Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

GEBEDEN   Dankgebed  
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan                 (kinderen komen terug) 
 
Slotlied 675: 1 en 2
1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

Lied 708: 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL                 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.