PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Stille Zaterdag 8 april 2023 Liturgie Stille Zaterdag 8 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

                                Stille Zaterdag

         Dienst 8 april 2023, om 21.00 uur
         in de Remigiuskerk in Steenderen

                   Organist:  Bram van Oort
             
        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
Bij binnenkomst krijgen de mensen de liturgie en een wakekaarsje en schrijven hun doopnaam op een briefje en leggen dat in het mandje

        Om 21.00 uur gaat iedereen naar buiten
         We zingen 598 ‘als alles duister is’ (3x)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

De Paaskaars wordt aangestoken
Wij lopen achter de nieuwe paaskaars aan naar binnen en gaan zitten.

V:      Het leven, sterker dan de dood!
Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, leven dat onsterfelijk is.
Licht dat terugkwam.
Hoop die niet stierf.
Vreugde die bij ons bleef

Zingen Liedboek 600: 1 en 2 ‘Licht, ontloken’

1  Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2  Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Gebed

K = kind, Marit Loman V = voorganger, A = allen

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom komen wij bijeen en waken wij?

V:      Deze nacht waken wij om een weg te vinden het donker door –
Een pad door de golven,
Een uitweg uit gebondenheid,
Een ontkomen aan de dood,
Een weg naar het licht!
Deze nacht gedenken wij
De grote daden van de Eeuwige,
aan zijn kinderen gedaan.
Hij redde hen, gaf hen het leven,
een weg naar het licht!
Deze nacht getuigen wij zingenderwijze,
met tal van verhalen
van de overwinning op de dood.
Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –

Door de diepte van de dood,
De god verlatenheid heeft hij doorstaan.
Wij zijn bijeen, omdat zijn liefde sterker is dan de dood.
Hier willen wij het licht zoeken in de duisternis
Om de schepping te zien in Gods eeuwig licht,
Om het leven te zien als komend uit Gods hand.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN
HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.
SCHEPPING DIE UIT DUISTER HET DUISTER KOMT,
EN IN LUISTERRIJK LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT.

Lezing: Genesis 1:1-13 – Lector

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

V:      Deze nacht gedenken wij hoe God betrokken is op ons leven.  Door alle tijden hebben mensen hoop ontleend aan zijn trouw.
En altijd weer sprak God, door mensen en profeten
Van de toekomst die goed is en hoopvol en met perspectief.
          Wij gedenken dat leven in Gods licht doet opstaan, en ons brengt
Op wegen die naar God leiden en naar zijn vrede.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ HOREN
VAN DE STEPPE DIE ZAL BLOEIEN,
VAN HET JUICHEN EN DE VREUGDE
DIE GOD VOOR OGEN STAAT VOOR ALLE MENSEN.

Lezing: Jesaja 35:1-7 –Lector

Lied 126a ‘Als God ons thuisbrengt’ gemeente zingt refrein, voorganger leest de teksten
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

1  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

2  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

3  Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar zijn hier bij elkaar en waken wij het donker door?

V: Deze nacht gedenken wij
Hoe groots Gods liefde is.
Niet in het donker liet hij ons achter,
Hij neemt ons mee naar zijn licht.
Het lege graf is ons tot een teken,
Opdat de volheid van het leven ons duidelijk zal zijn.
Die grootheid zien wij
in het licht van de nieuwe morgen.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ ZIEN
DE DIEPTE EN HOOGTE VAN GODS LIEFDE,
DE BREEDTE EN LENGTE VAN ZIJN ONTFERMING.
GODS LIEFDE IS IN EEUWIGHEID

Romeinen 6: 3 en 4

Liedboek Psalm 33:2 ‘Zing al wie leeft van Gods genade’

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Doopgedachtenis


K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar zingen en bidden wij en waken wij het donker door?


V:      Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van onze doop:
Leven is – door het water trekken, diepte onder de voeten hebben.
In de doop zijn ook wij door het water getrokken,
gedragen in de diepte,
bekleed met wit licht,
beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.
En die nieuwe naam, kind van God, klinkt telkens weer
Als wij het doopwater horen stromen.
Het is teken van nieuw begin, de angst voorbij, bevrijd leven.
Door onze doop te gedenken, ervaren wij in deze nacht
hoe ook wij weggeroepen worden uit dood en duisternis.
Dankbaar verbinden wij ons, in een nieuwe gehoorzaamheid
en achter ons latend wat donker en kwaad is,
aan Hem die voor ons heeft gekozen
in een verbond van eeuwige trouw.


Laten wij ons geloof belijden en onze doop gedenken: (staande)

V:      Wilt u God dienen en leven naar Gods Woord van liefde?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u zich verzetten tegen alle machten en mensen die liefdeloos heersen over anderen en         uzelf?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u leven in de vrijheid, waarin God ons iedere dag weer stelt?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Ik-zal-er-zijn heet onze God.
Hij is als zijn naam, Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd, hij vraagt ons te zorgen voor
zijn schapen. God - Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle
levenden –

A        JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods rijk van vrede is onder ons komen wonen in Jezus van Nazareth, mens onder mensen.      Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen –

A        JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,– die ons doet groeien in
            geloof en hoop en liefde en met ons meegaat op de weg van de vrede.


A        JA, DAT GELOOF IK


Doopgedachtenis. Wij gieten als teken daarvan water in het doopvont. Marit en andere kinderen gieten water met een gietertje in het doopfont.
De voorganger legt het mandje met namen op het water neer.
Iedereen loopt langs het doopvont met namen en ontsteekt de eigen kaars aan het licht van de paaskaars. U kunt weer plaats nemen in de bank.

We zingen 600: 3, 4 en 5

3  Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4  Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5  Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Gebeden – Voorbeden. Na ‘Zo bidden wij’ zingen 368f A:
GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. HALLELUJA.   stilgebed, en ‘Onze Vader’.

Lezing Paasevangelie Marcus 16: 1-8. Voorganger

Lied 6371  O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10:00
meer details

Kind op Schootviering
datum en tijdstip 26-05-2024 om 11:45
meer details

Gespreksgroep Bijbelboek Job
datum en tijdstip 30-05-2024 om 19:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10:00
meer details

Noaberdienst met vijf noaberkerken in de Remigiuskerk Steenderen
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.