PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
liturgie Paasmorgen 9 april 2023 liturgie Paasmorgen 9 april 2023
Paasmorgen
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 9 april 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                     Organist:  Teus de Mik

         Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk

                        m.m.v. De Cantorij
ORGELSPEL
Lied:  ‘Daar juicht een toon’ EL 122
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Cantorij antifoon Lied 614 en 139: 1

Gemeenten Lied 139: 2 en 14, Cantorij antifoon 614

614  Cantorij
Halleluja!
Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.
Halleluja!

139:1   cantorij
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gemeente:
2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gemeente:
14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

614  cantorij
Halleluja!
Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.
Halleluja!

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
Bemoediging en groet
V:      Onze hulp is in de Naam van de Levende Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Opgestane Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Aandacht voor de kinderen afgesloten met het projectlied ‘zoek het licht’ alle coupletten
Refrein:
Zoek het licht, heel gericht
doe je ogen niet dicht.
Geniet luisterend van het verhaal.
Jezus komt dichterbij
Hij verbindt jou met mij.
Leer zijn liefde voor ons allemaal.

Welke keus maakt jou sterk?
En wie wil je graag zijn?
Denk er zelf eens over na!
Nou, wat vind je echt fijn? Refrein.

Denk terug aan de top!
Ben je boven geweest?
Denk er zelf eens over na!
Was dat ook een groot feest? Refrein.

Heb je water genoeg?
Ligt er brood op je bord?
Je krijgt Gods liefde erbij.
Nergens kom je tekort. Refrein.

Wie mis jij elke dag? 
Ging er ooit iemand dood?
Deel je verdriet met een vriend. 
Hou je niet eenzaam groot.

(kinderen naar de kinderdienst)
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 305: 1 cantorij, 2 en 3 met gemeente

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    1 Petrus 1:  3 - 9
Lied 642:  1 allen, 2 m, 3 v, 4 allen, 5 m, 6 v, 7 en 8 allen
1  Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2  Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
3  Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

4  Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5  De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

6  Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

7  Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8  ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheus 28: 1 - 10
Lied 624: 1 cantorij, 2 en 3 met gemeente

1  Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,  halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2  Prijs nu Christus in ons lied,  halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,  halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,  halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,  halleluja! 

3  Maar zijn lijden en zijn strijd,  halleluja,
heeft verzoening ons bereid,  halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,  halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,  halleluja!


Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 630: 1 cantorij, 2,3 en 4 met gemeente

1  Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden gezongen acclamatie 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 634: 1 Gemeente, 2 Cantorij
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b      
A ----  men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.