PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Naoberdienst 9 juni 2024 Liturgie Naoberdienst 9 juni 2024
             “Kerknaoberdienst”
Thema
   “Wij delen van het goede ons geschonken”
Dienst 9 juni 2024 om 10.00 uur
           in de Remigiuskerk in Steenderen
                    Organist: Teus de Mik
             Voorgangers: Da Wilfrieda Stam  en    
                                      Ds. Hubertien Oostdijk                              
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   

Wij gaan staan
Lied 216 koor 1 en 2    allen 3  216:1

1  Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.


3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
                        
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 975: 1 en 3
1  Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

3  Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of  huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

Wij gaan zitten
De kinderen gaan naar hun eigen dienst, voorafgegaan door muziek…

KYRIEGEBED   Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 634  “U zij de glorie”
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

GEBED opening Schrift
EL 218: 1 en 2  “Samen in de naam van Jezus”

    1. Samen in de naam van Jezus
    heffen wij een loflied aan,
    want de Geest spreekt alle talen
    en doet ons elkaar verstaan.
    Samen bidden, samen zoeken
    naar het plan van onze Heer.
    Samen zingen en getuigen,
    samen leven tot Zijn eer
    2. Heel de wereld moet het weten
    dat God niet veranderd is.
    En Zijn liefde als een lichtstraal
    doordringt in de duisternis.
    't Werk van God is niet te keren
    omdat Hij erover waakt,
    en de Geest doorbreekt de grenzen   
    die door mensen zijn gemaakt.


    LEZING     Johannes 6: 1 – 13                                  

Lied 383  koor 1, 2  allen 3 en 5
1  Zeven was voldoende,   vijf en twee,
zeven was voldoende    voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2  Zeven is voldoende    toen en nu,
zeven is voldoende    alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3  Zeven is voldoende,   brood en vis,
Jezus is voldoende   voor ons allen
als de kring gesloten is.

5  Want Gij zijt de eerste   rond alom,
ja, Gij zijt de eerste    en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!

VERKONDIGING
ORGELSPEL
Interactief  gedeelte: Wat heb jij uit te delen

Inzameling daarvan
Koor Lied 392
1  Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

2  Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

3  Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

4  Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden met acclamatie Abba Vader 886, koor 1x 4 stemmig;
Abba, Vader, U alleen,   U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,  U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,   U behoor ik toe.

Afgesloten met stil gebed en oecumenisch Onze Vader
                   
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Kinderen komen terug en vertellen wat ze gedaan/gemaakt hebben.

Wij gaan staan
Slotlied 425 “Vervuld van uw zegen”
1  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.


 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10:00
meer details

Eetclub 'Eet eens mee'
datum en tijdstip 08-07-2024 om 17:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 10:00
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.