PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 16 juni 2024 Liturgie 16 juni 2024
Dienst 16 juni 2024, 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Organist: Bram van Oort
Voorganger: Ds. Hubertien Oostdijk  
                                  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 923

1  Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote
boom ontstond.

2  Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen
om je heen.

3  Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit  boven de haat.
 
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
           Inleiding op de dienst
Moment van aandacht voor de kinderen
kinderen naar de kinderdienst
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied 305
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED OPENING SCHRIFT
EERSTE LEZING    Ezechiël 17: 22 - 24
Lied 92: 1, 4, 7 en 8
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

4  Hoe diep zijn uw gedachten!
Geen dwaas die dat verstaat: 
als onkruid groeit het kwaad;
hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden,
plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord,
niemand komt tussenbeide.

7  Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

8  Zij zullen vruchten dragen
voor ’s Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven:
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 4: 26 - 34
Lied:  339a  
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 756
1  Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

2  Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3  Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4  Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5  Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6  Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

7  Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8  De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
Viering Heilig Avondmaal 
gemeente komt op het koorgedeelte

Tafelgebed

ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Vredeswens
Tijdens delen Brood en Wijn orgelspel
We gaan terug naar onze zitplaatsen, onderwijl komen de kinderen uit de kinderdienst terug en nemen we afscheid van Marit Loman en Lars Regelink

Wij gaan staan
Slotlied 767: 1, 2, 5, 6 en 7
1  De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2  De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

5  Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

6  Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

7  Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
terug
 
 

Orgeltocht SGK
datum en tijdstip 20-07-2024 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10:00
meer details

Brommers kieken...in de karke... activiteit SGK
datum en tijdstip 10-08-2024 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.