PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie 24 oktober 2021 Liturgie 24 oktober 2021
Voorganger: ds. Jan Muntendam, Epse
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst.

Lied 105 : 1, 3.
1  Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

3  God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:         
V:      Heer, ontferm U,
         Christus, ontferm U,
G:      HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Glorialied: Lied 305 : 1, 2.
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Genesis 17 : 1 – 8.

Lied 655 : 1, 2, 3.
1  Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3  Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

TWEEDE LEZING  Johannes 8 : 31 – 42.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang,U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 158b.
1  Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

GEBEDEN 
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
ONZE VADER, oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: Lied 657 : 1, 2, 4.
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
 
Liturgie 17 oktober 2021 Liturgie 17 oktober 2021
Werelddiaconaat: Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.
Voorganger: Gea Haan. Organist: Teus Mik. Dienst met medewerking van de cantorij.

ORGELSPEL, WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 130: 1en 4
1  Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

4  Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Inleiding op de dienst.
Kyriegebed
Glorialied 304: 1 en 3 allen 2 Cantorij
1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

Cantorij
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kinderverhaal


EERSTE LEZING Jesaja 29: 18-24
Zingen Lied 158A 1 en 3 allen 2 Cantorij
1  God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Cantorij
Bevrijding uit de vijandschap
de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had
Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid
de Here God zijn toegewijd
ons leven lang op aarde.
Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
een stem die Hem de toegang baant:
bereidt Hem alle wegen!

3  Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit de hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

TWEEDE LEZING Marcus 10: 35-45
Zingen:   U komt de lof toe, U het gezang,
               U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

VERKONDIGING|

Zingen Lied 990: 1,2 allen, 3 en 4 Cantorij 5, 6 allen
1  De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2  O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

Cantorij
Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

Cantorij
Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5  Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6  De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Collecteaankondiging
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden

Gezongen Onze Vader 369B allen slot
1  Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: lied 969 (allen)
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3  Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
 
liturgie 10 oktober 2021 liturgie 10 oktober 2021
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 


Lied 283: 1, 3 en 5
1  In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3  Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

5  Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Lied 867: 1 en 2
1  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

GEBED VAN DE ZONDAG

De kinderen aan het Woord

EERSTE LEZING     Genesis 1: 1 - 5

Lied 513: 1, 2, 3 en 4
1  God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2  God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3  God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4  God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.


TWEEDE LEZING Johannes 8: 12–14 en Johannes 9: 1 -7
    U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 653: 1, 4 en 7
1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4  Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

7  O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden 
        Stil gebed

                     Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is, 
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 868: 1, 2 en 5
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,  psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.


2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven


 
 
liturgie 3 oktober 2021 liturgie 3 oktober 2021
Voorganger dhr. Herman Haan

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied  280: 1,4,5 en 6 
1  De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5  Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6  Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Lied 146C: 1,3,5,7
1  Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

5  O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!.
7  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING   Psalm 126

Lied 550: 1 en 3 
1  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

3  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.


TWEEDE LEZING   Marcus 1: 40-42
    U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 412: 1,3 en 4 
1  Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

3  U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

4  U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.


GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden afgesloten met een gezongen acclamatie 

liedboek 367E 

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
     
        Stil gebed

        ONZE VADER
                     Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 423 
1  Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!


2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven
 
 
liturgie 26 september 2021 liturgie 26 september 2021

Voorganger ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf


Zingen Lied 139: 1 en 14

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN
Wij gaan zitten
Kyriegebed

Zingen Glorialied 146C: 1, 3 en 7
1  Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

GEBED opening Schrift
VERHAAL VOOR DE KINDEREN 
 (kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Jesaja 2: 1-5 

Zingen Lied 447: 1 en 3

1  Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

3  En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.

TWEEDE LEZING  Marcus 9: 30-37

Zingen Lied 991:  1,2,5,6 en 7 

1  De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

2  God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

5  Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.

6  Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.

7  Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.
    
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Zingen Lied 1001: 2 en 3
2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3  Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.


GEBEDEN    Dankgebed   Voorbeden  Stil gebed

        ONZE VADER      Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Zingen Slotlied 1014
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 

ORGELSPEL  
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie 19 september 2021 liturgie 19 september 2021
Voorganger mevr Gea Haan, Toldijk
Organist Teus de Mik
m.m.v. leden van de cantorij

Wij gaan staan

Psalm van de zondag  Lied 121: 1,2 en 4
1  Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2  Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

4  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:        Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
glorialied  154B: 1,2,4,6,8,10
1  Heel de schepping, prijs de Heer!
Al zijn werken, geef Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.

2  Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn.

4  Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

6  Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriend'lijk aangezicht.

8  En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor
van zijn volk de eeuwen door.

10  Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING 1 Korintiërs 12:12-27

Lied 973:1,2,3,4
1  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Marcus 9:33-37
            U komt de lof toe, U het gezang,
            U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
            in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

gezongen geloofsbelijdenis Lied 344
1  Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.


2  Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3  Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

GEBEDEN     Dankgebed
Voorbeden
gezongen acclamatie Lied 368G
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
             
                        Stil gebed
                        ONZE VADER gezongen Lied 371
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel,
geef ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
refrein: Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
Wij gaan staan
Slotlied    422
1  Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2  Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3  Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

ZEGEN EN ZENDING
V:        Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL             Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
liturgie 12 september 2021 liturgie 12 september 2021
Viering  zondag 12 september 2021 – 13e zondag van de zomer
Kleur groen – Thema “hereniging – verbondenheid” 
                       Voorganger:  Pastor Rien Baauw
                              Organist:  Teus de Mik   -       
                                  Lektor:  Ise Vredegoor                                                                                  

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen  ( door de ouderling van dienst )

Bij het aansteken van de kaarsen
Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor of tegenspoed zegen zoekt,
mag binnen treden – bij de Heer zijn wij hier thuis…kind aan huis.

Rond het boek van zijn Verbond, noemen wij elkaar bij name,
spellen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest is… het feest 

Stilte… wij willen stil zijn voor God…….

Lied : Nr.217 : 1,2,3, 4 De dag gaat open voor het woord des Heren
1  De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3  Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Openingswoorden
Vieren is je hart verwarmen.
Er is een plek in deze kring – er is muziek, luister mee en zing.
Laat de stilte je omarmen.

Vieren is met open handen, vrij ontvangen wat er komt,
wat verkild is en verstomd – aan nieuw vuur laten ontbranden.

Vieren is je laten dragen door genade, door elkaar,
door muziek, een lied, gebed en een verhaal.
en… er is ook ruimte voor je leven – voor je zoeken en je vragen.

Vieren is breken en delen, hoop, vertrouwen, klein of groot,
deel je warmte, deel je brood. Laten we de toekomst spelen.  

Bemoediging 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen:             DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: Die ons zijn woord geeft om te horen
Allen:             DIE ONS OGEN GEEFT OM TE ZIEN
Voorganger: Die ons een hart geeft om lief te hebben
                       en een wil om te doen.
Allen:             EN ONS SAMEN BRENGT IN DEZE    
                        KERKGEMEENSCHAP.
 
Gebed  
Voorganger: Heer zie ons hier bijeengekomen,
                       mensen die zich een weg zoeken te midden van wat gebeurt
ALLEN:          KEN ONS EN BEHOED ONS.
Voorganger: Zie ons met onze vragen en onzekerheden,
                        met onze vreugde en verdriet
                        Zie ons in ons doen en laten.
ALLEN:           OPEN ONZE OGEN VOOR UW NABIJHEID
Voorganger: Open onze oren voor uw Woord,
                       geeft zicht op de wegen die U wijst.
ALLEN:          DOORADEM ONS MET UW GEEST
                       AMEN.

Lied: Nr. 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben 
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Gebed – ‘Wij zoeken’….

Danklied – Nr. 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Woorden uit de bijbel
Stem van God die oren opent om zijn roepen te verstaan 
Geest van God die harten opent – dat de liefde in kan gaan
Vuur van God die onze lauwheid doet vonken en doorgloeit
Kom vervul ons steeds intenser – tot ons antwoord open bloeit.

Eerste lezing:  Genesis 45 : 1-15 Jozef vertelt zijn broers wie hij is.

Lied: Nr. 166 a : 1,2,3,4 Hij wandelt in zijn koningsjas
1  Hij wandelt in zijn koningsjas,
gekregen van zijn vader;
en droomt al dat hij koning was:
zijn broeders treden nader
en buigen zich voor Jozef neer.
Hij droomt het telkens weer.
2  Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft in diep verdriet,
want Jozef is er niet.

3  Maar in Egypte gaat het goed.
Hij krijgt het voor het zeggen.
Hij wordt een dromenmeester die
ook dromen uit kan leggen.
De koning droomt van hongersnood
en Jozef zorgt voor brood.

4  Als opperbroodverkoper ziet
hij daar zijn broeders komen.
Zij buigen zich eerbiedig neer.
Het is als in zijn dromen.
Ze komen in de hongersnood
bij Jozef om hun brood.

Tweede lezing: Johannes 7: 25 – 31 De mensen reageren verschillend

Lied: Nr. 119a : 1,2 Uw woord omvat mijn leven 

1  Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2  Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

Overdenking 

Orgelspel

Lied: Nr. 225 Zingen wij van harte zeer 
1  Zingen wij van harte zeer,
loven, danken wij de Heer,
die zijn goedheid ons bewijst,
die ons alle dagen spijst.
God die ook de vogels voedt,
die het leven leven doet,
God is voor de mensen goed.

2  Bidden wij de Geest om licht,
om het innerlijk gezicht,
dat wij het toch recht verstaan
en Gods woorden nemen aan,
dat wij nu en immermeer
Christus prijzen, onze Heer.
Amen. Hem zij dank en eer.

Credo – Een Nieuw begin is altijd mogelijk 
Omdat onze woorden zo schraal zijn, onze gebaren zo krachteloos, 
onze blik zo kortzichtig, onze harten soms zo kil,
hebben wij een ander nodig, met menselijke warmte.
Gemeente: Daarom gedenken wij Jezus van Nazareth.
Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, 
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu  
hebben we een medestander nodig, die liefde en trouw ons leert.
Gemeente: Daarom herinneren wij ons Jezus van Nazareth.
Omdat onze angsten zo talrijk zijn, onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Gemeente: Daarom geloven wij Jezus van Nazareth.  

Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

Declamatie: Ik ben een vluchteling maar……
Noem mij geen vreemdeling,                                                                                          
want ik zoek contact omdat ik je taal niet spreek
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil met je samen zijn omdat ik eenzaam ben.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil me thuis voelen omdat mijn huis ver weg is.  
Noem mij geen vreemdeling ,
de kleur van mijn paspoort is anders, maar niet de kleur van mijn bloed.
Noem mij geen vreemdeling,
want mijn taal is anders, maar niet de ‘kleur’ van mijn gevoelens.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik wil ook werken in jou land en ons zweet is het zelfde.
Noem mij geen vreemdeling,
want ik ben je vriend al ken je me nog niet.
Noem mij geen vreemdeling,
we bidden wel anders, maar onze God is het zelfde .
Noem mij geen vreemdeling.
Ja…ik ben migrant, maar onze God is dat ook.

Lied: Nr.1014 Geef vrede door van hand tot hand 
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Heenzending      
Het ga jou goed,
dat je je niet laat leiden door wat je allemaal bezit.
dat je niet wordt beoordeeld om wat je kunt of doet, 
dat je jouw kijk op het leven niet laat bepalen,
door wat anderen over je zeggen.
Maar… dat het de goede woorden van de zegen zijn
die aan jou Gods liefde bevestigen .
Draag dan de zegen van God en ga in vrede.

Zegen……….. 
      
Aan de uitgang is er gelegenheid om uw gaven te geven.
We groeten elkaar !  Toegewenst;  een fijne zondag en …een goede week.   
 
 
liturgie startdienst 5 oktober 2021 liturgie startdienst 5 oktober 2021
    
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
m.m.v. de cantorij onder leiding van Gert Oldenbeuving
Organist: Bram van Oort


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Zingen 62a.  Antifoon door Cantorij: Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding.  
Lied 62: 1 en 5 allen 
 
1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5  Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
Antifoon door Cantorij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Lied 782 
1 Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereldtijdng niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk

2  De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

3  Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

(kinderen naar de kinderdienst)
Kyriegebed

Zingen glorialied 305
1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed opening Schrift

EERSTE LEZING Deuteronomium 30: 11 - 16    

Zingen Lied: 992: 1 en 2 Cantorij, 3 en 4 allen
 
1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2  Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3  Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4  Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft. 

TWEEDE LEZING Mattheus 6: 5 -13
Zingen: 605: 1 en 2 Cantorij,  3, 4 en 5 allen
 
1 De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.

2  De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.

3  De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.

4  De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.

5  De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.

VERKONDIGING

Cantorij zingt: “Lead me, Lord”

1.    Lead me. Lord, lead me in thy righteousness
Make thy way plain before my face (2x)For it is Thou Lord, Thou Lord only
that makest me dwell in safety (2x)

2.    Lead me Lord                    
lead me in true holiness                                     
teach me to love and trust in Thee  2x 
Thou art our God
The God of our salvation
all nations shall praise Thy holy name 2x

vertaling
1.    Leid mij Heer naar uw gerechtigheid
Baan voor mij de weg
Want u alleen zorgt  dat ik veilig ben

2.     Leid mij Heer naar eerlijk en oprecht zijn
Leer mij lief te hebben   en  vertrouwen te hebben in U
Want u bent een God van redding
Alle volken zullen uw heilige Naam prijzen

GEBEDEN    
                   Dankgebed
Voorbeden  
        Stil gebed

        Gezongen Onze Vader 369b
 
(kinderen komen terug)

Zingen Slotlied 1016, 
Cantorij 
 1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.
 
Cantorij
2  Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

Cantorij
3 Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.

Gemeente refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

Allen.
4  Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.

refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

Koffiedrinken na afloop van de dienst.
Daarna een kort activiteitenprogramma voor jong en oud.
 
liturgie 29 augustus 2021 liturgie 29 augustus 2021
Voorganger dhr. Henk Dijkman 

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Zingen Psalm 84: 1 en 6

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6  Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
Zingen glorialied 840: 1,2 en 3
1  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2  O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, wees de adem waaruit ik ontsta.
3  Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING  Genesis 16: 1 - 16    
Zingen 804: 1 en 2
1  De Heer heeft naar mij omgezien!
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in eindeloosheid der woestijn.

2  Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,
hoor in de eenzaamheid zijn stem.
De bron des levens is vlakbij, –
Gods toekomst opent zich voor mij.

Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Math. 3: 13 - 17
Zingen  U komt de lof toe, U het gezang,
     U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
     in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
Zingen Lied 741:  2
2  Een stem die roept in de woestijn:
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
de schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
het Lam van God, je redder.
‘Ik doop met water, hij met vuur;
ik minder, hij gaat verder’.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.

ORGELSPEL
Zingen Lied 416: 1 en 2
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden  
        Stil gebed
        ONZE VADER
                    Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,  Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Zingen Slotlied 416: 3 en 4
3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. Voorganger dhr. Henk Dijkman 


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Zingen Psalm 84: 1 en 6

1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

6  Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
Zingen glorialied 840: 1,2 en 3
1  Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2  O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, wees de adem waaruit ik ontsta.
3  Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING  Genesis 16: 1 - 16    
Zingen 804: 1 en 2
1  De Heer heeft naar mij omgezien!
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in eindeloosheid der woestijn.

2  Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,
hoor in de eenzaamheid zijn stem.
De bron des levens is vlakbij, –
Gods toekomst opent zich voor mij.

Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Math. 3: 13 - 17
Zingen  U komt de lof toe, U het gezang,
     U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
     in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
Zingen Lied 741:  2
2  Een stem die roept in de woestijn:
Draag vruchten van bekering.
De wegbereider van Gods rijk,
de schare zoekt zijn lering.
Johannes wijst op wie daar komt,
het Lam van God, je redder.
‘Ik doop met water, hij met vuur;
ik minder, hij gaat verder’.
Johannes is zijn naam,
Gods rijk kondigt hij aan,
hij wijst een nieuw bestaan,
een koppig godsgeschenk.

ORGELSPEL
Zingen Lied 416: 1 en 2
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden  
        Stil gebed
        ONZE VADER
                    Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,  Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Zingen Slotlied 416: 3 en 4
3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
liturgie 22 augustus 2021 liturgie 22 augustus 2021
Voorganger mevr. Jansje Ruiterkamp
Organist Bram van Oort
m.m.v. zanggroep

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 280: 1, 2, 3 en 4  
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Gloria Lied 867: 1 en 2  
 Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied.
de aarde niet zo wijd
of God wordt lof bereid,
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.

Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is 't bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Looft overal, looft al wat adem heeft,
looft God die leeft.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

 Lied 385:  2  (kinderen gaan naar de kinderdienst)
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
En denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

EERSTE LEZING 2 Koningen 4:42-44    Door de lector

Lied 78: 7 en 8  
Zij hebben zich als kinderen misdragen,
zij hebben Gods geduld bestormd met vragen,
vragen om steeds andere zegeningen:
Hij die uit rotsen water deed ontsprngen,
kan Hij in deze barre eenzaamheid
ook voedsel geven, tafels toebereid?

Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien,
die beken uit de steenrotsen deed vloeien -
een overvloed van water om te leven, -
ook overvloed van broden kunnen geven
en vlees aan ons veschaffen op zijn tijd?
Dat hoorde God in grote grimmigheid.

TWEEDE LEZING Marcus 8: 1-13    Door de voorganger
   U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
  
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

 Lied 836: 1, 2, 3 en 4 
O Heer die onze Vader zijt
vergeef ons onze schuld
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart door U geleid
Met liefde zijn vervuld
Met liefde zijn vervuld

O vrede van Tiberias,
O heuvels in het rond,
Waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas
en in hun midden stond.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is
hoe schoon uw vrede is

Dat ons geen drift en pijn verblindt
Geen hartstocht ons verwart
Maak gij ons rein en welgezind
en spreek tot ons in vuur en wind
O stille stem in ‘t hart

GEBEDEN         Dankgebed
Voorbeden Lied 368G: Adem van God, vernieuw ons bestaan...’
        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Slotlied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen  
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Collecte aan de uitgangen

 
 
liturgie 15 augustus 2021 liturgie 15 augustus 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist:  Teus de Mik
m.m.v. zanggroep


ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Zingen Lied 139: 1, 7 en 14

1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

7  Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:         
V:      Heer, ontferm U,
          Christus, ontferm U,
G:      HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Zingen Glorialied 146A: 1, 2 en 3
1  Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

2  Hoe goed is ’t hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben ’t heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

3  Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN door Ina
 (kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Jesaja 35: 1-10 door de lector
Zingen Lied 678: 1, 2 en 9

1  Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

2  De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

9  En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

TWEEDE LEZING  Marcus 7: 31-37

Zingen Lied 323

1  Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

2  Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

3  Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.
         

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Zingen Lied 837: 1 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

4  Koning, uw rijk is zo nabij -
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

GEBEDEN  Dankgebed   Voorbeden      Stil gebed
                    ONZE VADER      Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Zingen Slotlied 834
1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)
ORGELSPEL 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.

 of via bankrekening
Kerkrentmeesters: 
Diaconie:  
Het Anker:
NL14RABO0361103352 
NL11RABO0361100884
 NL07RABO0361156537
 
 
liturgie 8 augustus 2021 liturgie 8 augustus 2021
Voorganger: ds. Dirk van Keulen, Rijssen
Organist: Gert Oldenbeuving
m.m.v. zanggroep

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
 lied 961: Niemand leeft voor zichzelf


Lied 283: 1, 2, 3, 4, 5
1  In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2  En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3  Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4  Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5  Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
Lied 117d 
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel lied voor de kinderen 
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING Psalm 32    Door de lector

Lied Psalm 32:1
1  Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan –
heil hem, die recht voor God is komen staan!
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
mijn leven werd zo dor als dorstig land.

TWEEDE LEZING Matteüs 18: 21-35    
       U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 1008: 1, 2, 3
1  Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2  Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3  Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden 
        Stil gebed
        ONZE VADER
            Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Lied 418: 1, 2, 3, 4
1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
liturgie 1 augustus 2021 liturgie 1 augustus 2021
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
1 aug. 2021
Voorganger ds. Deodaat van der Boon, Hummelo
Organist Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 
Wij gaan staan

SAMENZANG: Psalm 15: 1 en 4
1  Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij u een gastheer tonen.

4  Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
Die onomkoopbaar 't recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt.
nooit zal hij wank'len en bezwijken.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
SAMENZANG:  Gezang 713: 1, 2 en 5
Wij moeten Gode zingen  halleluja,  
om alle goede dingen halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen halleluja.

2  Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel lied voor de kinderen 
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Johannes 6: 4 - 15
SAMENZANG: Gezang 534: 1, 2, 3 en 4 
1  Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2  Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3  Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4  Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Johannes 6: 48 – 51 
Allen:  U komt de lof toe, U het gezang,
       alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
       in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
SAMENZANG: Gezang 836: 1, 3 en 5
1  O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

3  O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.5  Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

GEBEDEN    Dankgebed

Voorbeden 

        Stil gebed

        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,


Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
SAMENZANG: Gezang 90a: 1, 2 en 6
1  O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2  De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.


6  O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie 25 juli 2021 liturgie 25 juli 2021
Voorganger : mevr. Jansje Ruiterkamp

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig...’
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig   Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,  ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.
2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Glorialied Lied 868: 1, 2 en 3    ‘Lof zij de Heer...’
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3  Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Voor de kinderen Lied 224:1 ‘Elke dag vertelt over God de Heer...’    (kinderen naar de kinderdienst)
1  Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

EERSTE LEZING OT JESAJA 63: 7-14  LECTOR

Lied 114: 1, 2 en 3  ‘Toen Israël uit Egypteland ging...’
1  Toen Israël uit Egypteland ging,
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,
zij ’t vreemde land ontkwamen,
werd Juda aan de Here toegewijd,
werden tot rijk van Gods volkomenheid
al Israëls stammen samen.

2 Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,
achterwaarts wendde zich toen de Jordaan,
daar God zijn macht deed gelden.
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,
plotseling op, de heuvels in het rond
als lammeren in de velden.

3  Waarom, o zee, liet gij vluchtend ruim baan?
Wat overkwam toch uw wateren, Jordaan,
dat zij zich eensklaps scheidden?
Gij trotse bergen, heuvels vast gegrond,
waarom sprong gij als rammen in het rond,
als lammeren in de weide?

TWEEDE LEZING MARCUS 6: 45-52    
           U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
    in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 352: 1, 2, 3 en 4 ‘Jezus, meester aller dingen ...’
1  Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2  Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

3  Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.

GEBEDEN     
                   Dankgebed
Voorbeden Lied 368G: 
Adem van God, vernieuw ons bestaan
        Stil gebed
        ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)


Slotlied 423: alle verzen  ‘Nu wij uiteen gaan...’
1  Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen  
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie 18 juli 2021 liturgie 18 juli 2021
Voorganger: Mevr. Gerry Pols, Zutphen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.  Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 92: 1 en 3
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

3  Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:         
V:      Heer, ontferm U,
         Christus, ontferm U,
G:      HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Glorialied 23c: 1,2 en 5
1  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

5  Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

GEBED VAN DE ZONDAG

EERSTE LEZING  Jeremia 23: 1 - 6

Lied 321: 1,2 en 4
1  Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

2  Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

4  Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 6: 30 - 44
        
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied 992
1  Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2  Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3  Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?

4  Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.

GEBEDEN 
Dankgebed
Voorbeden
 

368d:1
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Stil gebed

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied 425
1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)

ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
liturgie 11 juli 2021 liturgie 11 juli 2021
Voorganger: Dr. J. van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.  Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Psalm 91: 1
1  Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
 
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
 
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:         
V:      Heer, ontferm U,
         Christus, ontferm U,
G:      HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

Glorialied  33: 2,7 en 8
2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
 
7  Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven / wil de Here laven
wie ontbering lijdt.
 
8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
 
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN


EERSTE LEZING Jesaja 26: 1-19   
Lied 755: 1 en 2
1  Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2  O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
 
TWEEDE LEZING Johannes 5:  24-29   
         U komt de lof toe, U het gezang,
         U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
         in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL


Lied 605: 1 t/m 5
1  De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.
 
2  De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed,
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.
 
3  De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.
 
4  De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.
 
5  De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.
 
GEBEDEN  Dankgebed
Voorbeden  
                  Stil gebed

 
                   ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede  Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
 
Slotlied 632: 1,2 en 3
 
1   Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
2  Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
 
3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
 
ZEGEN EN ZENDING
V:      Zegen
G:      AMEN (gesproken)
 
liturge 4 juli 2021 liturge 4 juli 2021
Voorganger ds. Hubertien van Oostdijk
m.m.v. zanggroep 

Thema  ‘Een nieuw begin’
Afscheid van Michel van Beek van de kinderkerk
Viering Heilig Avondmaal

Bij de ingang wordt mensen een kaartje en pen/stift gegeven door kinderen…

Zingen   Lied 27:  1 en 7
1  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7  O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
GEBED OM ONTFERMING

Glorialied  413: 3, 1 en 2

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.


Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.


Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING Ezechiël  47: 1-2 en 8-12
Zingen Lied 609: 1,4 en 5
1  Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied,
aan Babels stromen. Toen ik daar verloren
kroop langs de wegen van dat doodsgebied,
vloekend de nacht waarin ik werd geboren.

4  dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven,
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt,
dat in zijn boek mijn dagen zijn geschreven.

5  Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 5: 1-18
Zingen:          U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)
Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL

Zingen Lied 391: 1,3 en 4
1  Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
‘Tot u ben Ik gezonden.’
Voor zieken en gewonden
had Hij een woord, een onderdak.
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

3  Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood genomen:
‘Hiertoe ben Ik gekomen,
doe dit tot mijn gedachtenis.’
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

4  En alwie Jezus’ naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan.
Tot wie zou ik anders gaan?

GEBEDEN       
Dankgebed
Voorbeden

Tafelgebed
                          Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Viering Heilig Avondmaal - Lopend
Tussendoor wordt gezongen Lied 975: 1,3 en 4

1  Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of  huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4
 Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

Dankgebed

kinderen komen terug

Wij gaan staan
Zingen  Slotlied 416

1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:        Zegen
G:        AMEN
ORGELSPEL
 
 
liturgie 27 jui 2021 liturgie 27 jui 2021
Voorganger dr. Jaap van Beelen
Organist: Gert Oldenbeuving
m.m.v. zanggroep

ZANGGROEP lied 146:3,4
3  Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4  Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ZANGGROEP glorialied  869:1,5
1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

5  Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

EERSTE LEZING     Door de lector 
Johannes 1:1-5 en 1:14-18

ZANGGROEP zingt lied 826:1,2,3
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.


TWEEDE LEZING      
Johannes 4:43-54

ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
    U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING 
tekst Johannes 4:43-54
ORGELSPEL
ZANGGROEP Lied 121:1,2,4
1  Ik sla mijn ogen op en ziede hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2  Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

4  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden 
Stil gebed
ONZE VADER

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


ZANGGROEP Slotlied 416:1,2,3,4
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
 
 
liturgie 20 juni 2021 liturgie 20 juni 2021
Voorganger: ds. Deodaat van der Boon
Orgel: Gert Oldenbeuving
m.m.v. zanggroep

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

ZANGGROEP Gezang 211: 1 en 4
1  De gouden zonne / heeft overwonnen
en toont haar zege / nu allerwegen,
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
Met moede leden / zo lag ik terneder,
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.

4  Nacht mag het wezen, / ik zal niet vrezen:
na storm en duister / in al haar luister
toont, Heer, uw zon weer haar stralend gelaat.
Zalige vreugden / en stille geneugten
heb ik te wachten; / ik richt mijn gedachten
slechts op die morgen, op uw dageraad.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ZANGGROEP  Gezang 705: 1 en 3
1  Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3  Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING     Door de lector
Jona 3: 10 – 4: 11 (uit de vertaling van het NBG 2004/2007)

ZANGGROEP Gezang 210: 1, 2, 3 en 4  

1. 
God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest
die ons deze nacht bewaarde,

onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2
Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.


Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.


Wil mij als de nacht nabijkomt
tot een lieve broeder zijn,
in het donker van de afgrond,
langs de grenzen van de pijn,
die mij als gehoorzaam kind
wakend en niet slapend vindt.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP Gezang 991: 1, 2 en 6

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.


God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.

6  
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.


GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (eventueel afgesloten met een gezongen acclamatie zie lied 367 of 368 met alle varianten.)     
        Stil gebed
        
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

ZANGGROEP Gezang 418: 1, 2, 3 en 4
1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.


ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
liturgie 13 juni 2021, doopdienst liturgie 13 juni 2021, doopdienst
Doopdienst van Eva Baars en Juul van Veldhuizen
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk-van Andel
Organist: Teus de Mik
Zanggroep

Welkom, mededelingen
Zanggroep zingt: Lied 139: 1, 3

 1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

3  Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
Hoe kan ik uw geheim doorgronden?

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Een moment van stilte
Bemoediging en groet

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Kyriegebed

Glorialied 868: 1 en 2
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaars vleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed opening schrift

Kinderen naar de eigen ruimte

Lezen psalm 139: 1-6

Zingen:  Lied 780

1  In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,
aan het licht toegewijd,
is mijn leven door liefde omgeven.

2  Lang voor ik van je woorden kon weten,
eer de dag nog begon,
ging Jij op als de zon
die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3  Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb Jij mij al gebouwd
en mijn naam op je lippen genomen.

4  In de mond, die nog amper kon spreken
is de toon al gezet,
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

5  Jij, die kleinen je grootheid doet zingen,
laat het lied om je naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

Lezen: Mattheus 22: 36-40

Zingen ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

orgelspel

Inleiding op de doop

Kinderen komen terug

De Dopelingen komen binnen

Zingen:  Lied 357

1  Heer, een nieuwgeboren kind
brengen wij verwonderd binnen,
vrolijk gaat de tocht beginnen
met muziek en met gezang:
welkom kind, je leven lang.

2  Bij de bronnen staan wij stil,
Jezus geeft voor nu en later
jou het kostbaar levend water,
jij mag in zijn woord voortaan
steeds weer kopje onder gaan.

3  Hoor ons zingen in uw huis,
lieve God, het kan niet zonder
want het leven is een wonder,
zingend voelen wij ons thuis,
zijn we bij U kind aan huis.
Gesprekje met de kinderen

Presentatie  dopelingen

Doopvragen aan de doopouders

Beloven jullie, jullie dochter met liefde en zorg te omringen
Beloven jullie haar op te voeden in de geest van het Evangelie van Jezus Christus
En haar in liefde trouw te blijven welke weg zij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie elkaar en je kinderen aan God op te dragen?

Als doopgebed wordt gezongen:  Lied 356: 1, 3, 6 en 7

1  Wij dragen onze gaven,
het werk van onze hand,
het werk van onze dagen,
de garven van het land,
van wind en zon en regen –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

3  O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

6  O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

7  O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

Bediening van de doop.
  
Vraag aan de gemeente: (staande)

Gemeente van Jezus Christus, wilt u Eva en Juul aanvaarden als leden van deze gemeente? Wilt u hen dragen in uw gebeden en de ouders tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Zingen: Evangelische Liedbundel 471

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een oen,
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard,
nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit,
mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Weet je dat de Vader je kent, weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom,
m'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks,
al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn,
al zegt mijn broertje steeds wat stout ben jij, God houdt van mij, God houdt van mij.

Ik weet dat de Vader mij kent, ik weet dat ik van waarde ben,
Ik weet dat ik een parel ben, een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.
 
Overhandiging doopkaars

Overhandiging aandenken door de kinderen van de kinderdienst
Dank en voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Slotlied: Lied 978: 2 en 4

2  Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.


4  Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,                                                                 
omdat de hemel mij begroet.


Zegen.
 
 
liturgie 6 juni 2021 liturgie 6 juni 2021

Voorganger : ds. Joop Mol
Organist:  Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van kaarsen

Zanggroep: Lied 216

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte

Bemoediging en groet 

V:     Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:     AMEN

Gebed om ontferming,
afgesloten met: Heer, ontferm U,  Christus, ontferm U,
Gem.: HEER, ONTFERM U OVER ONS, AMEN

Zanggroep: Lied 146c: 1, 3 en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.


3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Eerste lezing: Jesaja 45: 15 t/m 19 (lector)

Zanggroep: Lied 636

1 Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen, niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren
liefde leeft langer dan de haat.


2  Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

3  Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Tweede lezing: Johannes 15: 9 t/m 17

Zanggroep: Lied 339a
           U komt de lof toe, U het gezang
           U alle glorie o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
           In alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zanggroep: Lied 791

1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

2  Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3  Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4  Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5  Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6  Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Zanggroep: Lied 825: 1, 4 en 5

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4  Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

5  Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

Zending en zegen

Orgelspel 
 
liturgie 30 mei 2021 liturgie 30 mei 2021
Orde van dienst voor zondag 30 mei 2021 – zondag Trinitatis
voorganger: ds. Fini van Zoelen

ORGELSPEL - WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.  In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZANGGROEP – lied 8a
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:           Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:           DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:           die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:           EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:           Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:           AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
             V:       Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ZANGGROEP: lied 705
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING: Genesis 18:1-15
ZANGGROEP: lied 704
TWEEDE LEZING: Matth. 28:16-20  
ZANGGROEP: lied 339A

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP: lied 803:1,2,6 (na gesproken geloofsbelijdenis?)
GEBEDEN – voorbeden, acclamatie 368g   
Stil gebed / ONZE VADER
(kinderen komen terug)

ZANGGROEP Slotlied: Lied 513
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.

 
 
Liturgie Pinksteren 23 mei 2021 Liturgie Pinksteren 23 mei 2021
Pinksteren, oecumenische viering

23 mei 2021
Thema: De taal van het licht


Voorgangers: Hubertien Oostdijk en Maria Schotman
Organist: Gert Oldenbeuving
Zangers van beide geloofsgemeenschappen
Er is kinderkerk (XL dienst ) voor alle kinderen 

Opening
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Openingslied ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ (360)
1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2  Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3  Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

6  Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Bemoediging en groet:
v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en nooit loslaat wat Hij eenmaal begon.
v.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus de verrezen Heer en van de Heilige Geest.
a.: Amen

Kyriegebed 

Glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’ (305)

 1.Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!


2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed voor de heilige Geest

Moment van aandacht voor de kinderen

Zingen: ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,’ (683) 
1 ’t is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest
wij staan in vuur en vlam
want Hij die bij ons is geweest
werkt verder aan zijn plan
 

2  Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3  Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4  De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
’t is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Rondom het Woord

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: Galaten 5:16-25

Zingen: ‘Wat zijn de goede vruchten’ (841)
 
1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;


2  geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

4  Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Schriftlezing van de zondag: Handelingen 2: 1-11

Orgelspel

OverwegingLied: Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge (249) 
                 (melodie dank, dank nu allen God)   

1  Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den hoge
En heel het huis vervult
Waar knieen zijn gebogen,
Die doordringt in het hart,
In de verborgen hof,
En uitbreekt in een lied
En opstijgt God ten lof.
 

2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.


3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gebeden

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God die heet: 
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen 
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus, 
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
in mensen die vandaag 
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest, 

die ook vandaag mensen bezielt 
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken, 
en de weg gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 
altijd weer ten bate van de minsten. Amen.

Dankgebed

Stil gebed, voorbeden
(na elke voorbede bidden we: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons)

Inleiding op het Onze Vader

Oecumenisch Onze Vader  (allen)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
Een leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens 

Kinderen komen terug

Slotlied: ‘Geest van hierboven’ (675)
1  Geest van hierboven, leer ons geloven
Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan
Halleluja
Wat kon ons schaden
Wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand…
 
 

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Orgelspel

Helaas kunnen we niet gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Fijn dat u aanwezig was. 

Wij wensen u wel thuis onder de bescherming van de Geest.
 
 
liturgie 16 juni 2021 liturgie 16 juni 2021
Voorganger : ds. Henk Nekeman
Organist: Gert Oldenbeuving 
Zanggroep: Luc en Toos van Asselt

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZANGGROEP Psalm van de zondag Lied 27: 1,4


Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
 

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ZANGGROEP glorialied 305 
 
 1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!


2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,  liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING Exodus 19: 1-11     Door de lector
ZANGGROEP zingt lied  310                                                            
1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!


2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!


3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.
4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.


5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
TWEEDE LEZING  1 Johannes 5: 9-15     
DERDE LEZING: Johannes 17: 14-26     Door de voorganger
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP Lied 665
 
1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard.


2. Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.
3. Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterflijk oog,
aan de engelen verschenen is
in ’t licht van zijn verrijzenis, –

4. Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.


5. Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.
 
GEBEDEN    Dankgebed
Voorbeden (eventueel afgesloten met een gezongen acclamatie zie lied 367e  
        Stil gebed
        ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

ZANGGROEP Slotlied  418:1,2,3
18:1

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.


418:2

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

 418:3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
 

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie Hemelvaartsdag 13 mei liturgie Hemelvaartsdag 13 mei
Liturgie Hemelvaart, 13 mei 2021

Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Bram van Oort
Zangers: Henk en Marion Knol


Welkom door ouderling

Intochtspsalm 99: 1, 3, 6 en 8

1. God is Koning,
Hij sticht zijn heerschappij
Volken, hoort zijn stem
Buigt u, beeft voor Hem
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen
beef voor zijn vermogen.

6. In een dichte wolk
sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad
openbaarde, staat
in hun hart gegrift
als zijn heilig schrift.
't Woord, door God gegeven,
is voor hen het leven.
 
3. Niet op bruut geweld
hebt Ge uw macht gesteld.
Gij o koning, zegt: 
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam
Buigt u voor Hem neer
Hij is onze Heer
die met macht gekroond
op de Sion troont
Houdt Hem hoog in ere
Heilig is de Here

Een moment van stilte        

Bemoediging en groet

Gebed  
 
Glorialied 661: 1, 2, 5 en 6

Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en koning is, halleluja

Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

Nu stijgt ons loflied op en eert halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

De heilige Drievuldigheid, halleluja,
zij lof en prijs in eeuwigheid, halleluja.

Lezen: 2 Koningen 2: 6-15 
       
Zingen 663
1      Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2      Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
 

Lezen Lucas 24: 49-53 en Handelingen 1: 9-11    
Zingen ‘U komt de lof toe’

Verkondiging        

Orgelspel    

Als geloofsbelijdenis wordt gezongen: 662: 1, 3 en 4

1. Heer kom in deze tijd uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij,
uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot één gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?
 

3. Uit uw verborgenheid hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd met Gods geduld.
Uw woord doet telkens weer de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.
 
4. Gedreven door de Geest gaan wij getroost
de weg van alle vlees, die onverpoosd
de Zoon des mensen gaat, te allen tijde,
tot Hij weer voor ons staat,
zoals Hij van ons scheidde.
 
 

Gebeden    
Slotlied 666 
1. De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
 
2. De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

 

Zegen
 
liturgie 9 mei 2021 liturgie 9 mei 2021
Voorganger:  ds. Jaqueline Krajenbrink, Vorden
Zangers: Hans Sluijter en Els Veraart
Organist: Bram van Oort
 
ZANGGROEP Psalm 33: 1 en 5
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 
G:    AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ZANGGROEP glorialied  Lied 869: 1 en 7 Lof zij de Heer ons hoogste goed
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel lied voor de kinderen Lied 224 Elke dag vertelt over God de Heer
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING     Door de lector I Johnnes 4:7-21

ZANGGROEP zingt  Lied 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt

TWEEDE LEZING     Door de voorganger Johannes 15:9-17
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.  (339a)

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZANGGROEP Lied 966: 1 en 4 Het heil des hemels
GEBEDEN    
        Dankgebed
        Voorbeden
        Stil gebed
        ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

ZANGGROEP Slotlied lied 146a: 1 en 2 Laat ons nu vrolijk zingen
ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 

Zanggroep zingt Wilhelmus lied 708: 1 en 6
ORGELSPEL
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie 2 mei 2021 liturgie 2 mei 2021
Voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven, Doetinchem
Organist: Teus de Mik
Zangers:Jan en Tineke Burgers
 
2 MEI 2021 – 5E ZONDAG VAN PASEN
‘CANTATE’
________________________________________
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

[In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf]

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen:  
        Psalm 119 Huub Oosterhuis – 1-8; 17-24

ZANGGROEP Lied uit het Liedboek    LB 98 – Psalm 98 : 1,2
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL 
Glorialied     LB 648 ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
ZANGGROEP Lied uit het Liedboek LB 970 : 1,2,3 ‘Vlammen zijn er’
EERSTE LEZING     Door de lector      Deuteronomium 4 : 32 – 40 

TWEEDE LEZING     Door de voorganger   1 Johannes 3 : 18 - 24
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
    
GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gezongen:  LB 344

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

ZANGGROEP Lied uit het Liedboek    LB 425  ‘Vervuld van uw zegen’  

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar.
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.

 
 
liturgie 25 april 2021 liturgie 25 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist:  Teus de Mik
m.m.v. zangers uit de cantorij

Welkom door ouderling
Bemoediging en groet
Psalm 66: 1 en 3
 
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
 
Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

Kyriëgebed
Glorialied 659: 1, 4 en 6

1. Kondig het jubelend aan, laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren
4. Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden
 springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.

6. daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren!
 Kondig het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!
 

Gebed opening Schrift
Moment voor de kinderen
Eerste schriftlezing Ezechiël 34:7-15
Lied  653: 1, 6 en 7

Evangelielezing Johannes 10:11-16         U komt de lof toe (339a)
Verkondiging
Geloofsbelijdenis Lied 344 
Dank en voorbeden
Kinderen komen terug
Slotlied 642: 1, 4, 6, 7 en 8
Zegen

Zingen Wilhelmus  Lied 708: 1,7
 
 
liturgie 18 april 2021 liturgie 18 april 2021
Voorganger mevr. Jansje Ruiterkamp
Lector Tineke Burgers

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST EN EEN LANTAARNTJE DOOR EEN KIND. 

IN GEVAL VAN OVERLIJDEN WORDT DE NAAM VAN DE OVERLEDENE AFGEKONDIGD EN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST EN WORDT EEN HARTJE NAAR DE STILTEHOEK GEBRACHT.
ZANGGROEP: LIED 961: NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     DIE TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     DE EEUWIG TROUWE GOD GROET ONS EN ZIET ONS AAN.
    LATEN WIJ DAN ELKAAR GROETEN EN AANZIEN
    MET DE HAND OP HET HART
    EN VRIENDELIJKHEID IN ONZE OGEN

WIJ GROETEN ELKAAR
WIJ ZIJN HIER IN HET VAST VERTROUWEN DAT
GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE
    ONS DEEL IS EN ONS TOEKOMT
    VAN GOD, ONZE VADER,
    VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE LOTGENOOT
EN VAN DE HEILIGE GEEST, DIE ONS BIJ BLIJFT. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG GELEZEN PSALM 98: 1-6 UIT: BGT

ZANGGROEP LIED 654: 1, 5 EN 6

GEBED OM ONTFERMING
AFGESLOTEN MET:     
V:      HEER, ONTFERM U,   CHRISTUS, ONTFERM U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

GLORIA: ZANGGROEP LIED 643: 1, 5, 8 EN 9

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

ZANGGROEP LIED 659: 1 EN 2 

EERSTE LEZING  MICHA 4: 1-5 door de lector
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,2machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzersen hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Ieder zal zitten onder zijn wijnranken onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
Laat andere volken hun eigen goden volgen –wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

ZANGGROEP LIED 98: 1 EN 2

SCHRIFTLEZING NT. JOHANNES 21:15-24  door de voorganger

ZANGGROEP     U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
        U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
        IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL 

GELOOFSBELIJDENIS     DEZE WORDT GESPROKEN WIJ GAAN WEER ZITTEN

GEBEDEN    DANKGEBED
        VOORBEDEN      
        STIL GEBED
        ONZE VADER

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen 
Voorgnger  mevr. Jansje Ruiterkamp
Lector Tineke Burgers
Organist Bram van Oort

ZANGGROEP LIED 655: 
ZEGEN EN ZENDING
V:    ZEGEN
G:     AMEN (GESPROKEN) 
WE GROETEN ELKAAR
AAN DE UITGANGEN VINDT U GELEGENHEID UW GAVEN TE GEVEN. 

ORGELSPEL
 
 
liturgie 11 april 2021 liturgie 11 april 2021
Voorganger ds. Henk Westerink
Organist Bram van Oort
Lector Riek Schieven

ORGELSPEL, WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart,     en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons  toekomt, van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen Psalm 111:1-4 en 9, 10.
 
ZANGGROEP Lied 287:1,2,5

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
ZANGGROEP lied  317
EERSTE LEZING Exodus 3:7-10    Door de lector 
TWEEDE LEZING  Johannes 20:24-31    Door de voorganger 
ZANGGROEP    U komt de lof toe, U het gezang, U alle  glorie, 
        o Vader, o Zoon, o Heilige   Geest,          
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken

GEBEDEN    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, ONZE VADER:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid Amen 

ZANGGROEP Lied  422

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 
 
 
liturgie Pasen 4 april 2021 liturgie Pasen 4 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Lector Herma Hulleman
Zangers: Toos en Luc van Asselt
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgel: Christ ist erstanden – J.S. Bach
Orgel: Prelude Psalm 150

Welkom

Groet en bemoediging
 
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
Amen.

Woorden uit de psalm van deze dag: 
lezen psalm 118:24-29

Lied: 150 wordt gezongen door de zanggroep
1
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Kyriegebed

Glorialied: 619: 1, 2, 4 en 6
wordt gezongen door de zanggroep

1
Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2
Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4
Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!

6
opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!


Gebed opening Schrift

Lied: 637 wordt gezongen door de zanggroep

1
O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2
De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3
De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4
Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!


Aandacht voor de kinderen

Johannes 20:1-18

Lied: 631  wordt gezongen door de zanggroep

1  Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.
2
Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3
Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4
Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.


Verkondiging

Orgel: Erstanden ist der heil’ge Christ – J.S. Bach

Geloofsbelijdenis

Lied 643: 1, 8 en 9 wordt gezongen door de zanggroep 

1
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

8
Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse eng'len zullen u
hier op de handen dragen.

9
Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!

Dank en voorbeden

Slotlied 634:2  wordt gezongen door de zanggroep

2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zegen

Lied 634:1   wordt gezongen door de zanggroep

1
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


Orgel: Allegro moderato – G.F. Handel
 
Liturgie Stille Zaterdag 3 april 2021 Liturgie Stille Zaterdag 3 april 2021
Voorganger; ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Anneke van Helvoort
Zangers: Gea Haan en Erik Lichtlee

De mensen gaan alvast binnen zitten in een donkere kerk met een wakekaarsje…de nieuwe paaskaars wordt buiten aan het vuur aangestoken
De mensen gaan alvast binnen zitten in een donkere kerk met een wakekaarsje…de nieuwe paaskaars wordt buiten aan het vuur aangestoken

Lied: 598 wordt gezongen door de zanggroep (3x)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: 593

Licht van Christus!
Heer, wij danken U

Lied: 600 wordt gezongen door de zanggroep


Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!


Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!


Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!


Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!


Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

We doven onze kaarsjes en doen de lichten in de kerk aan
(gemeente gaat zitten)

Gebed

Lezingen: Genesis 1: 1-5

Orgel: Christ, unser Herr, zum Jordan kam – J.S. Bach

Lezen: Ezechiël 37: 1-14

Doopgedachtenis

Er wordt water in het doopvont gegoten

Inleiding

Geloofsbelijdenis eindigend met ‘Ja ik geloof’
Lied 611 wordt gezongen door de zanggroep


Wij zullen leven, God zij dank,
genoemd als dochters en als zonen,
de erfgenamen van een land
dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmer zal wonen.


Niet meer zijn wij door angst geknecht
en aan de dood zijn wij ontheven.
Nu wordt uw Geest op ons gelegd,
in vrijheid brengt Gij ons terecht.
Een nieuwe naam is ons gegeven.


Verheugd herkennen wij uw naam,
roepen u aan als onze Vader.
Uw hart spreekt onze harten aan,
uw aangezicht doet ons bestaan.
In Christus komt Gij zelf ons nader.

4
In dood gedompeld waren wij,
nu met Hem stralend nieuw verschenen!
Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,
de nacht is voor het licht verdwenen.

(paars wordt veranderd in wit)

Lezen Paasevangelie: Marcus 16:1-8

Viering Avondmaal

Gesproken vredegroet,
kort gebed met instellingswoorden,
delen brood en wijn

Slotlied 624 wordt gezongen door de zanggroep


Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!


Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!


Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Zegen

Orgel: Christ ist erstanden – J.S. Bach


 
 
Liturgie Goede Vrijdag, 2 april 2021 Liturgie Goede Vrijdag, 2 april 2021
(Er is een wakelampje wat in de nis achterin geplaatst kan worden, geeft het vertrouwen weer dat de lamp van God niet uitgaat)

Voorganger : ds. Hubertien Oostdijk
Lector Tineke Burgers
Zangers: Jan en Tineke Burgers
Organist: Gert Oldenbeuving

Wij komen in stilte binnen

Lied 86: 2 en 3 wordt gezongen door de zanggroep

2  Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

3  Allen die als goden blonken
zijn bij U in ’t niet gezonken.
Niets kan bij uw werk bestaan.
Heel de wereld roept U aan.
Alle volken komen samen,
die Gij schept en roept bij name,
buigen voor uw zetel neer,
brengen uwen naam de eer.

Gebed voor de Goede Vrijdag
Orgelspel als opmaat voor het lezen van het Lijdensevangelie
Lied 571 wordt gezongen door de zanggroep

1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.


2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Marcus 14: 53-65
Orgel: Wer hat dich so geschlagen – J.S. Bach
Marcus 14: 66-72
Orgel: Erbarm’ dich mein, o Herre gott – J.S. Bach
Marcus 15:1-15
Orgel: O Lamm Gottes, unschuldig – J.S. Bach
Marcus 15:16-32
Orgel: O wir armen Sünder – J.S. Bach
Marcus 15: 33-37 (staande)
De Paaskaars wordt gedoofd
Stilte
(gemeente gaat zitten)
Marcus 15: 38-41
Orgel: Wenn wir in höchsten Nöten sein – J.S. Bach
Gebed
Lied 590: 1-4 wordt gezongen door de zanggroep
1  Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2  De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3  Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4  ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Als overgang naar de Stille Zaterdag

Marcus 15: 42-47

We verlaten in stilte de kerk

 
 
Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021 Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Lector Ise Vredegoor
Ouderling Els Veraart
Organist: Gert Oldenbeuving
Zangers: Henk en Marion Knol

Orgel: Psalm 116 – Anthoni van Noordt

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET

V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
Amen.

Lied 116:  1, 3 en 4   wordt gezongen door de zanggroep

1  
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.3  
Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4  
O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Als kyriegebed wordt gezongen door de zanggroep 
Lied 281: 1, 2, 4 en 5

1  
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2  
Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

4  
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!


5  Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Gebed opening Schrift

Lezen: Johannes 13: 1-15 

Lied 569 wordt gezongen door de zanggroep

1  
Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2  
Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3  
Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4  Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.
Verkondiging

Orgel: Christus, der uns selig macht – J.S. Bach

Gedicht 

Gedicht Voetwassing, Jaap Zijlstra 

U hebt uw handen vuil gemaakt 
aan onze voeten, 
wij overwegen nog 
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan. 

Breng ons te binnen het gebroken brood, 
het geheim van het graan, 
het geeft zich aan de aarde, 
sterft, breekt uit in leven. 

En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn van uw woorden, 

maak ons tot ranken aan U, 
wijnstok van liefde. 
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
laat ons weer wonen onder één dak, 
breng ons weer thuis bij U aan tafel. 

Dank en voorbeden

Als opmaat voor het Avondmaal wordt gezongen door de zanggroep  Lied 376:1
  
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.
Gesproken vredegroet

Kort tafelgebed

Delen van brood en wijn

Tijdens het Avondmaal wordt 568A gezongen, Ubi Caritas,

Ubi caritas et amor,   ubi caritas Deus ibi est.
Waar vriendschap en liefde is, daar is God

Orgelspel

Dankgebed

Overgang naar de Goede Vrijdag

Lied 599: 1 en 4 wordt gezongen door de zanggroep

1  
O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

2  
De aarde die in ’t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ’t stralen van zijn aangezicht.

3  
U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.


Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.

5  
Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.

Lezen: Marcus 14: 26-31 

Bidden Luthers Avondgebed

In stilte verlaten we de kerk

 
 
Liturgie Palmpasen 28 maart 2021 Liturgie Palmpasen 28 maart 2021
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving
Zangduo: Els Veraart en Hans Sluijter
Lector: Ina Wijmenga

Orgelspel

Bemoediging, drempelgebed en groet 
Lied: psalm 118: 1 en 8
Inleiding op de dienst 
Kyriegebed afgesloten met Heer ontferm U over ons. Amen.
Lied: 575: 1 en 2
Gebed opening Schrift
Eerste lezing Marcus 11: 1-11
Lied: 550: 1 en 3
Tweede lezing Jesaja 53: 4-7 en Marcus 14: 3-9
Lied: 556: 1, 3 en 5
Verkondiging
Orgelspel
Geloofsbelijdenis, Lied 939 gesproken  
Dank en voorbeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader
De kinderen komen terug met een Palmpaasstok!

Slotlied: 418: 1 en 2
Zegen afgesloten met gesproken Amen
Orgelspel
 
liturgie 21 maart 2021 liturgie 21 maart 2021
Voorganger:  Herman Haan
Organist:       Teus de Mik
Lector:          Toos Zeevalkink
ouderling:      Rikie Scheffer

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Orgel: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen.  Twee coupletten gespeeld door organist en daarna lezen van couplet en dan nog 1 couplet door organist

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 321: Niet als een storm, als een vloed. Organist speelt een couplet en dan leest de voorganger twee coupletten en daarna speelt organist nog een couplet

EERSTE LEZING: Exodus 16:4 t/m 16     door de lector

TWEEDE LEZING: Johannes 6: 48 t/m 51    door de voorganger
Organist:     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “ Jezus is ons Hemels Brood “
ORGELSPEL
GEDICHT GELEZEN DOOR DE VOORGANGER

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

SLOTLIED: 146 C – Organist speelt 2 coupletten, dan leest de voorganger 2 coupletten en daarna speelt de organist nog 1 couplet

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
ORGELSPELVoorganger:  Herman Haan
Organist:    Teus de Mik
Lector:      Toos Zeevalkink

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

Lied 218: Dank U voor deze nieuwe morgen.  Twee coupletten gespeeld door organist en daarna lezen van couplet en dan nog 1 couplet door organist

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 321: Niet als een storm, als een vloed. Organist speelt een couplet en dan leest de voorganger twee coupletten en daarna speelt organist nog een couplet

EERSTE LEZING: Exodus 16:4 t/m 16     door de lector

TWEEDE LEZING: Johannes 6: 48 t/m 51    door de voorganger
Organist:     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “ Jezus is ons Hemels Brood “
ORGELSPEL
GEDICHT GELEZEN DOOR DE VOORGANGER

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

SLOTLIED: 146 C – Organist speelt 2 coupletten, dan leest de voorganger 2 coupletten en daarna speelt de organist nog 1 couplet

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
ORGELSPEL 
 
Liturgie 14 maart 2021 Liturgie 14 maart 2021
Voorganger: ds. Jaqueline Krajenbrink
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling: Els Veraart
Lector:Riek Schieven
Koster: Janny Wieggers

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst 
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Orgel: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:         Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart
            en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG  Psalm 122 
Orgel en voorganger Lied 272: 1 t/m 4 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Orgel en voorganger lied 313: 1,3 en 5
EERSTE LEZING Spreuken 30: 1 t/m 9    Door Riek Schieven
TWEEDE LEZING  Evangelielezing Joh.6: 32 t/m 40    Door de voorganger
Orgel en voorganger Lied 326: 1, 4, 5 en 6 
UITLEG EN VERKONDIGING Spreuken 30:9
ORGELSPEL
GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken
GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 
Voorganger: ds. Jacqueline  Krajenbrink 
Organist: Bram van Oort
Orgel en voorgangerLied 418: 1 t/m 4
Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
 
 
liturgie 7 maart liturgie 7 maart

Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
Organist: Gert Oldenbeuving


Orgelspel 

Bemoediging, drempelgebed en groet 

Psalmwoorden van de zondag: psalm 25: 15-21

Lied: 286: orgelspel, lezen alle coupletten, orgelspel

Kyriegebed afgesloten met Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U over ons. Amen.

Lied: 547: 1, 3,5 orgel en  2, 4, 6 gesproken

Gebed opening Schrift

Moment voor de kinderen

Lezing oude testament: Exodus 20: 1-17

Lied 540: 1 gesproken, 2 orgel, 8 gesproken, 9 orgel, 10 gesproken

Lezing nieuwe testament: Johannes 2: 13-22 (staande)

Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis, gesproken (staande)

Dank en voorbeden afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader

Slotlied: 426: spelen, lezen, nogmaals spelen

Zegen afgesloten met gesproken Amen

Orgelspel
 
liturgie 28 februari 2021 liturgie 28 februari 2021
Voorganger: ds. Fini van Zoelen
Organist: Bram van Oort
Lector: Riek Linde

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN (ouderling van dienst) – kaarsen aansteken
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht. Lied 961

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:         Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:         die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.
PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen: Psalm 25:1-11
         
LIED 281
Voorspel – couplet 1, 3 en 5 lezen; 2 en 4 orgel - naspel

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U,
            Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL – lied 547:
Voorspel – 1, 3 en 5 lezen; 2, 4 en 6 orgel – evt. naspel

GEBED VAN DE ZONDAG
Aandacht voor de kinderen
LIED
  318
Voorspel - 1 en 3 lezen; 2 en 4 orgel – evt. naspel

EERSTE LEZING           Door de lector: II Petrus 1:16-21

TWEEDE LEZING        Door de voorganger: Marcus 9:2-10
Gloria: U komt de lof toe, U het gezang,
             U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
              in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL, eventueel naar lied 753

GELOOFSBELIJDENIS Deze wordt gesproken

GEBEDEN       Dankgebed
                        Voorbeden      
                        Stil gebed
                        ONZE VADER

LIED 536
Voorspel – 1 en 3 lezen; 2 en 4 orgel 

ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN (gesproken)
ORGELSPEL
 
 
liturgie 21 februari 2021 liturgie 21 februari 2021
Voorgangers:       ds. Hubertien Oostdijk- van Andel en ds. Gerard van der Brug
Organist:            Gert Oldenbeuving
Koster:               Hendrik Schieven
Voorzitter:          Leonie Kornegoor (wegens ziekte vervangen door Ineke Klein Lenderink)
Ouderling:          Gea Haan
Diaken:              Erik Lichtlee
Lector:               Ineke Klein Lenderink
Zanggroep:         leden van de Cantorij
Opname:            Marion en Henk Knol, Willem van der Spoel en Luc van Asselt
         
ORGELSPEL – Fantasia in C van Johann Sebastian Bach (BWV 570)
WELKOM EN MEDEDELINGEN
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan. Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand 
        op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
        Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat genade, barmhartigheid en vrede ons deel is en ons toekomt van God,           onze Vader, van Jezus Christus, onze lotgenoot en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen, uit Psalm 91
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’                Uit Psalm 91

ZANGGROEP     LIED 280, 1, 3, 4 en 5

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
 
   Dit huis, dat alle sporen draagt
     van wie maar mensen zijn,
     de pijler die het alles schraagt,
     wilt Gij die voor ons zijn?
    
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
GLORIA orgelspel 

VERBINTENIS DS. HUBERTIEN OOSTDIJK – VAN ANDEL
ALS PREDIKANT AAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

GEBED
God onze Vader, 
Heer van hemel en aarde,
wij danken U, dat Gij ons 
door uw Zoon geroepen hebt
in de gemeenschap van uw kerk 
over heel de wereld. 
Hoor ons gebed voor al uw gelovigen, 
opdat ieder van ons in de dienst, waartoe 
Gij ons roept, een goed instrument 
mag zijn van uw liefde.
Door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.

ZANGGROEP – Lied 360, 1, 2, 4 en 6

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
 

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
    
PRESENTATIE 
De voorganger nodigt de beroepen dienaar des Woords op te staan.

Aan classis en kerkenraad heb ik het gevraagd, en de classis en de gemeente hebben mij laten weten dat er geen enkel bezwaar is om Hubertien Oostdijk – van Andel, die op 12 maart 1995 werd bevestigd als dienaar des Woords te Willemstad, vervolgens op 25 maart 2001 bevestigd als predikant in Arnhem vandaag als predikant te verbinden aan de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst.         
Wij mogen haar daarom nu verbinden aan deze gemeente, waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God. 

OPDRACHT 
Vg    Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd. 
Om de kerk van Jezus Christus bij haar roeping in deze wereld te bewaren zijn haar ambtsdragers gegeven,
die daartoe ontvangen hebben de gaven van de heilige Geest en de opdracht van de gemeente.
Eén van de ambten, die de kerk te allen tijde onderhoudt, is dat van dienaar des Woords.
Degenen die met dit ambt worden bekleed, werken samen met hun mede-ambtsdragers en zij zullen dienstbaar en herderlijk omgaan met de kudde die hun wordt toevertrouwd.
Zij zullen Gods Woord verkondigen, de vergeving der zonden aanzeggen en zorg dragen voor de verbreiding van het evangelie, zoals de apostelen die als eersten die opdracht van de Heer hebben ontvangen.
Zij zullen de doop bedienen en geloofsonderricht geven.
Zij zullen voorgaan bij de viering van de Maaltijd van de Heer.
Samen met de gemeente zullen zij toeleven naar de grote Dag van God door haar op het hart te dragen en te zegenen en leiding te geven aan haar gebed.
Zij zullen haar onderwijzen en bemoedigen met woord en wandel en, even barmhartig als beslist, haar heiligheid hoeden.
De zieken zullen zij troosten en de stervenden bijstaan.
Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeente waaraan zij zijn verbonden liefdevol begeleiden,
zodat zij in deze wereld gestalte kan geven aan haar roeping om van het heil te getuigen.

En jij, Hubertien Oostdijk, die nu gereed staat je ambtswerk op deze plaats te aanvaarden: 
herinner je altijd met dankbaarheid, dat het Christus’ eigen kudde is, die jou wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het is zijn kerk. 
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, voed jezelf met het Woord van God, volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

GELOFTE 

Vg
Eenmaal ben jij in het ambt van dienaar des Woords bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.     
Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat jou vertrouwelijk ter ore is  gekomen en je taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk. 
Nu jij je ambtsbediening in de gemeente Steenderen en Bronkhorst zult voortzetten, vraag ik jou daarom:
Geloof je dat je in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?  
 Antwoord    Ja, dat geloof ik. 
Vg    En beloof je jouw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Antwoord    Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God.
Vg    Broeders en zusters, laten wij in de stilte van dit huis bidden tot de eeuwig trouwe God in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde, dat Hij zijn genade geeft aan haar die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.

STIL GEBED 
Vg    Amen.

VERBINTENIS 
Vg    
God, onze hemelse Vader, die jou naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde je aan deze gemeente en geve je de genade en de vreugde om hier mens onder de mensen te zijn en
dat je trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.
(De voorganger spreekt deze woorden onder handoplegging)
AANVAARDING EN VERWELKOMING 

Vg    Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Hubertien Oostdijk als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?
GEM    Ja, dat willen wij van harte. 

ZANGGROEP – Lied 362, 1 en 2
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stil -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
 

Ds Van der Brug draagt de leiding van de dienst over aan ds Oostdijk 

GEBED VAN DE ZONDAG

ZANGGROEP – Lied 538 met een ander vierde vers
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.
 
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
Gij die ons hebt geschapen, die dood en leven scheidt,        
het goede van het kwade, leer ons in deze tijd            
de mensen niet te haten, de goden te weerstaan,            
dan wonen wij op aarde voortaan in vredesnaam.    
 

EERSTE LEZING – Genesis 9,8-17 
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 
en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde.
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 
En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. 
Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 
Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 
Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

TWEEDE LEZING – Marcus 1,12-15 
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

ORGEL: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

VERKONDIGING

ZANGGROEP – Lied 1001, 2 en 3    

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn geleden.
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and're mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt
die zal zijn ogen niet geloven.    
 


GELOOFSBELIJDENIS – gesproken tekst van Lied 342
In God de Vader op zijn troon 
geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd 
Hem zij de macht, de majesteit! 
En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. Amen.

ZANGGROEP– Lied 657, 1, 2 en 4
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!
 

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
        
DANK en VOORBEDEN                
    
ZANGGROEP     Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 


Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN. (gesproken)
We groeten elkaar. 

ORGELSPEL – Fantasia in d van Johann Pachelbel

Welkom door Leonie Kornegoor, voorzitter van de kerkenraad
 
lees meer »
 
liturgie 14 februari 2021 liturgie 14 februari 2021
Voorganger: Herman Haan
Organist: Gert Oldenbeuving


ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst

Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG, Psalm 8

Lied  704, Dank Dank nu allen God

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 314 – Here Jezus, om uw woord
EERSTE LEZING – Johannes 5 : 1 tm 18  door de lector Anneke van Helvoort

TWEEDE LEZING -  Marcus 9 : 21 tm 24
ORGEL     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “ Geloof en Ongeloof “

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

Lied 415, Zegen ons, Algoede

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

 
 
liturgie 31 januari liturgie 31 januari

KORAAL

WELKOM EN MEDEDELINGEN          Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand
op het hart en vriendelijkheid in onze ogen

Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat genade, barmhartigheid
en vrede ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
Dat de volken u loven, God,dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.                                  Psalm 67
            Wij gaan weer zitten

LIED 280:1, 2, 3 en 7
V          De vreugde voert ons naar dit huis
V          waar 't Woord aan ons geschiedt.
V          God roept zijn Naam over ons uit
V          en wekt in ons het lied.
O         Dit huis van hout en steen, dat lang
O         de stormen heeft doorstaan,
O         waar nog de wolk gebeden hangt
O         van wie zijn voorgegaan,
O         dit huis, dat alle sporen draagt
O         van wie maar mensen zijn,
O         de pijler die het alles schraagt,
O         wilt Gij die voor ons zijn?
V          Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
V          maar blijven zal de kracht
V          die wie hier schuilen verder leidt
V          tot alles is volbracht.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

LIED 317
V          Grote God, Gij hebt het zwijgen
V          met uw eigen,
V          met uw lieve stem verstoord.
V          Maak de weg tot U begaanbaar,
V          wees verstaanbaar;
V          spreek Heer, uw gemeente hoort.
O         Heer, uw boodschap staat geschreven,
O         ons ten leven,
O         maak uw schrift het levend woord.
O         Zie het boek van uw behagen
O         opgeslagen;
O         spreek Heer, uw gemeente hoort.
O         Roep ons uit de doodse dalen
O         waar wij dwalen,
O         door een vreemde stem bekoord.
O         Breng ons naar de heilge stede
O         van uw vrede.
O         Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING – Deuteronomium 18: 13 – 20
13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.
14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen
wel naar wolkenschouwers en waarzeggers,
ú heeft de HEER, uw God, dat verboden.
15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan,
profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.
16 U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd,
toen u bij de Horeb bijeen was?
U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God,
en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen;
dat overleven we niet.’
17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd:
‘Zij hebben goed gesproken.
18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij.
Ik zal hun mijn woorden ingeven,
en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.
19 Wie niet wil luisteren naar de woorden
die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen.
20 Maar als een profeet de euvele moed heeft
om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen,
of om in de naam van andere goden te spreken,
dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING – Marcus 1: 21 – 28
21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm,
            en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge
en onderwees er de mensen.
22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak hen toe als iemand met gezag,
niet zoals de schriftgeleerden.
23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was
door een onreine geest, en hij schreeuwde:
24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?
Ben je gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’
26 De onreine geest deed de man stuiptrekken
en verliet hem met een luide schreeuw.
27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden:
‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag!
Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft,
wordt hij gehoorzaamd.’
28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.
V:        U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL     Wij gaan staan

GELOOFSBELIJDENIS - gesproken
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
                        Wij gaan weer zitten

GEBEDEN        telkens afgewisseld met:
                        Heer, doe lichten over ons uw aangezicht     LB 368c
LIED 419
O         Wonen overal nergens thuis,
O         aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
O         Vallende sterren, de schim van de maan,
O         mensen die opstaan en leven gaan,
O         mensen veel geluk.
V          Wonen overal even thuis
V          handel en wandel en huis na huis
V          loven en bieden op waarheid en waan
V          wagen en winnen en verder gaan
V          mensen veel geluk.
O         Wonen overal bijna thuis
O         aarde mijn hemel mijn vadershuis
O         stijgende sterren de lach van de maan
O         mensen die dromend een stem verstaan
O         mensen veel geluk.
                              Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.

ORGELSPEL

 
 
liturgie 17 januari liturgie 17 januari
In de liturgie is de zang vervangen door orgelspel en gesproken tekst. In de dienst is wel een opname te zien van een lied die al in december is opgenomen en toen uitgezonden.
De groene blokken worden door de predikant gesproken, de gele blokken gespeeld door de organist.

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien met de hand
op het hart en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen: Psalm 100
Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.
           
Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG


ZANGGROEP  LIED 317
Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING – Jesaja 62,1-5
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband in de hand van je God.
Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten: Mijn verlangen
en je land: Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING – Johannes 2,1-11
Op de derde dag
was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er, 
en ook Jezus en zijn leerlingen
waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn bijna op was,
zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’ 
‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus.
‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel
zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee à drie metrete. 
Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 
Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.
’ Dat deden ze. 
En toen de ceremoniemeester
het water dat wijn geworden was, proefde
– hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de bruidegom
en zei tegen hem:
‘Iedereen zet zijn gasten
eerst de goede wijn voor
en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.
                    V:            U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                

Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS - gesproken
Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en Maria.
Maria sprak in bekommerdheid:
er is niet genoeg te drinken.
Maar Hij zei: nog is het niet mijn tijd.
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.
En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.
Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.
                        Lied 525
                       
Wij gaan weer zitten

GEBEDEN       
ZANGGROEP Lied 422
Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL
 
 
liturgie 3 januari 2021 liturgie 3 januari 2021


ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 3 JANUARI 2021
BEVESTIGING VAN ELS VERAART EN HENK KNOL
Voorganger:  Gerard van der Brug
Organist:
Zanggroep: leden van de Cantorij
Koster: Wijnand Sluijter
Lector: Ali Rewinkel

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
O/V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
O/V:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:         De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
            Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
            met de hand op het hart
            en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
            Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
            genade, barmhartigheid en vrede
            ons deel is en ons toekomt
            van God, onze Vader,
            van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G:        AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG gelezen
Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.
Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.
Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.
Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.
Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.
De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning!
( . . . )
Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.
Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
                                               Psalm 72,1-15a +17-20
            Wij gaan weer zitten

ZANGGROEP LIED 287: 1, 2 en 5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
tellen wij elkaar bij name,
spellen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen, -
als de kerk van liefde leest
is het feest!
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:        
V:         Heer, ontferm U, Christus, ontferm U,
G:        HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN
ORGELSPEL Gloria
GEBED VAN DE ZONDAG
ZANGGROEP  LIED 488
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont temidden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.
Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.
Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.

EERSTE LEZING – Jesaja 60,1-6
Het nieuwe Jeruzalem
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
Wij gaan staan


TWEEDE LEZING – Mattheüs 2,1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. 
‘In Bethlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 
“En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 
Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.ZANGGROEP U komt de lof toe, U het gezang,
                        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
                        in alle eeuwen der eeuwen.
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL                 Wij gaan staan
GELOOFSBELIJDENIS gesproken naar Lied 500
Uit Gods verborgenheid, voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.
Zijn wijde hemel welft zich rond over de aarde.
Hij zal op vaste grond ons voor het donker sparen.
Uit Gods verborgenheid heeft Hij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken.
Hij brandt zijn eigen naam voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan zijn woord van welbehagen.
Uit Gods verborgenheid nu aan de dag getreden,
heeft Hij zijn heil gezocht bij mensen hier en beneden.
Zoals Hij kwam om ons met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn waarmee wij Hem begroeten.
Uit Gods verborgenheid ons zo te na gekomen,
deelt Hij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen,
voedt Hij ons met de hoop dat Hij voorgoed zal komen.
Uit Gods verborgenheid ontsteekt Hij licht op aarde,
wil Hij ons warmen met de gloed van zijn genade.
Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn Gods kandelaar, wij gaan het donker tegen. Amen.                                Wij gaan weer zitten
AFSCHEID EN BEVESTIGING
Inleiding
Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk
     aan ouderlingen en diakenen heeft toevertrouwd.
In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk
     maakt onze Heer Jezus Christus gebruik
     van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente
     een bijzondere taak heeft toevertrouwd.
Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten
     tot getuigenis en dienst in de wereld
     en tot opbouw van het lichaam van Christus.    
Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem,
     die niet gekomen is om zich te laten dienen
     maar om te dienen.                                              
Deze dienstbaarheid in Christus’ naam
     krijgt gestalte ook in het ambt van de ouderlingen.
Zoals de oudsten in Israël
     het volk vertegenwoordigden                              
     en tegelijk opzicht hadden
     over de gemeente van God,                                 
zo worden in de kerk van Christus
     de ouderlingen aangesteld
     om de gemeente te houden aan haar roeping:
     een koninkrijk van priesters
     en een heilig volk te zijn.                                      
Door op te treden als vertrouwenspersoon
     en geweten van de gemeente in deze tijd
     bemoedigen zij hun broeders en zusters
     in de navolging van Christus onze Heer.

Met de hele gemeente,
     voor de gemeente uit
     en achter de gemeente aan
     gaan zij hun weg
en roepen door hun inzet en voorbeeld
     de gemeente op mee te gaan op de weg
     waarvan niemand nog weet
     hoe die zal zijn,
maar waarvan wij al mogen weten
     dat het een weg is
     door het donker naar het licht
Alle ambtsdragers hebben tezamen
     de verantwoordelijkheid als raad der kerk
     om de gemeente en elkaar
     in vieren, leren en dienen                                    
     bij de heilsgeheimen te bewaren:
voor alle dingen zoeken wij immers
     Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.  
Gebed:
God onze Vader, Heer van hemel en aarde,
wij danken U, dat Gij ons door uw Zoon geroepen hebt
in de gemeenschap van uw kerk over heel de wereld.
Hoor ons gebed voor al uw gelovigen,
opdat ieder van ons in de dienst, waartoe Gij ons roept,
een goed instrument mag zijn van uw liefde.
Door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen
Wij mogen – tot onze vreugde –
twee nieuwe ambtsdragers welkom heten.
Beide worden bevestigd in het ambt van ouderling
en daar zijn we erg blij mee (geen bezwaren ingebracht):

Els Veraart – Geldof en Henk Knol
zullen als ouderling de kerkenraad versterken.
Els Veraart gaat deelnemen
aan het pastorale werk van de kerkenraad
en Henk Knol wordt lid van het college van ouderlingen-kerkrentmeester.
Met dankbaarheid en vreugde zullen we overgaan tot hun bevestiging.
Els en Henk – willen jullie gaan staan?

Els Veraart – Geldof en Henk Knol,
Laat nu aan ieder horen dat u in geloof dit ambt aanvaardt.

Bent u er ten volle van overtuigd dat God zelf u
door zijn gemeente tot dit ambtswerk geroepen heeft?
Aanvaardt u de Heilige Schrift als bron en richtsnoer
voor geloof en leven?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen
die de Heer op uw weg brengt?
Belooft u ook geheim te houden
– ook nadat uw ambtsperiode beëindigd is –
wat vertrouwelijk aan u als ambtsdrager is verteld?
En bent u bereid u bij dit alles te voegen
naar de tucht van het geloof en het opzicht der kerk?

Wat is daarop jouw antwoord – ELS?
Wat is daarop jouw antwoord – HENK?


Bevestiging:
God onze Vader in de hemel die u geroepen heeft tot dit ambtswerk,
Hij zegene u en schenke u de gaven van zijn Heilige Geest,
opdat uw dienstwerk mag zijn tot eer van God
en tot heil van zijn gemeente, door Jezus Christus onze Heer. Amen

Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Steenderen en Bronkhorst, u vraag ik:
Belooft u allen die hun ja-woord gaven
te aanvaarden,
hen te omringen met uw meeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst
aan onze Heer Jezus Christus?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

ZANGGROEP LIED 362:2 en 3
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen:
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stil -
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt -
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

GEBEDEN        Dankgebed
                        Voorbeden      
                        Stil gebed
                        ONZE VADER, DIE . . . . .
ZANGGROEP Lied 526: 1 en 4
Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Wij gaan staan
ZEGEN EN ZENDING
V:         Zegen
G:        AMEN.
We groeten elkaar.
ORGELSPEL

 
 
liturgie 15 november 2020 liturgie 15 november 2020
Schoenendoosactie: Deze dienst is te volgen via Diensten online

Oecumenische dienst
15 november 2020


Voorgangers: Ds Deodaat van der Boon
Diaken Günther Oude Groen
Muzikale medewerking van Back2Basic

Welkom en mededelingen

Openingslied: “Breng ons samen” (Sela)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Welkom door één van de voorgangers   

Gebed om vergeving / verzoening

D: Uw vergeving God, is zo groot dat Gij niemand uitsluit,
tenzij die ene die zichzelf niet vergeeft, want niet vergeven is 
verraad plegen aan Uw barmhartigheid.
Om onze barmhartigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U

D: In Jezus, uw Zoon, zijt Gij gekomen niet om gediend te worden 
maar om te dienen.
Als goede Herder keerde Hij zich nooit af van het verdwaalde schaap.
Om onze harteloosheid, Christus ontferm U.
Allen: Christus ontferm U.

D: Vele keren Heer, hebt Gij ons vergeven en telkens weer kregen 
wij de kans om Uw vertrouwen te herwinnen.
Om onze hardvochtigheid, Heer ontferm U.
Allen: Heer ontferm U.
Moge de goede en altijd vergevende God
zich dan ook over ons ontfermen,
onze fouten en tekorten vergeven
en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam,
goed, voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied : “Zingt voor de Heer van liefde en trouw ”  (GvL 565) 

1.    Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
alleluja, alleluja.

3.    Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt.
die in ons hart haar rijk begint;
alleluja, alleluja.

4.    Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat;
zingt voor de God die zingen laat;
alleluja, alleluja.

Openingsgebed
Heer onze God,
geef dat wij onze vreugde vinden
in een onverdeelde toewijding aan U.
Want ons geluk zal volkomen en duurzaam zijn,
als wij zonder ophouden U dienen,
die de oorsprong zijt van al het goede.
Door onze Heer  Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied “Droom, durf, doen en deel” (Marco Borsato) 
Sluit je ogen één seconde
Zet een lach op je gezicht
Zeg bedankt tegen het leven
Voor de liefde en het licht

Doe een wens voor iemand anders
Al lijkt het nog zo klein en stil
Elke golf begint als rimpel
Maar maakt altijd een verschil
Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen
Deel je rijkdom met een ander 
Liefde nog veel meer dan goud
En wees lief voor wie je lief is
Zeg als je van iemand houdt
Geef een glimlach aan een vreemde
Knuffel iemand, elke dag
En wees dankbaar voor de dingen
Die je vandaag beleven mag

Whohoho, vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Whoho, het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen

Kijk naar de golven en zie de zee
Kijk naar alle mensen om je heen
Pak maar mijn hand en ik neem je mee
Want wij samen kunnen samen meer dan één
 Sluit je ogen één seconde
 Zet een lach op je gezicht
 Geniet maar even van het donker
 't Wordt vanzelf wel weer licht
Pak de hand van iemand naast je
Maakt niet uit of je hem kent
Iedereen is even welkom
Zolang je maar je zelf bent
Gooi je handen nu de lucht in
Vul je hart met hoop en trots
Open nu maar fier je ogen

Zie door de bomen weer het bos
Vier het leven om je heen
Hang de slingers op en dans met iedereen
Het leven is al veel te kort
Ja, en alleen is maar alleen
Dus deel je hart met iedereen
Hier om je heen
Wees niet alleen

Droom, durf, doe en deel met iedereen
Sluit je ogen maar vanavond
Met een lach op je gezicht
Wees maar dankbaar voor het leven
Zoals het hier nu voor je ligt

Overdenking: Schatgraven in de Bijbel    

Schriftlezing; Matteüs 25, 14-28
Het voorbeeld van de drie dienaren
14Hier is nog een voorbeeld. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich, en hij geeft hun de opdracht om voor zijn geld te zorgen. 15De ene dienaar krijgt een miljoen, de tweede een half miljoen en de derde honderdduizend. De heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er een miljoen bij. De dienaar die een half miljoen gekregen heeft, doet hetzelfde. En  hij verdient er een half miljoen bij. Maar de dienaar die honderdduizend gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn heer.
Na een lange tijd komt de heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben. De dienaar die een miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij geeft hem ook het tweede miljoen en zegt: ‘Heer, u gaf mij één miljoen. Kijk, ik heb er één miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Ook de dienaar die een half miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij zegt: ‘Heer, u gaf mij een half miljoen. Kijk, ik heb er een half miljoen bij verdiend.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’
Maar dan komt de dienaar die honderdduizend gekregen heeft. Hij zegt: ‘Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer. Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Jij bent een slechte en luie dienaar! Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen.’

Gesproken geloofsbelijdenis:
Hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden.
God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden. 
Die om ons mensen en om behoud is neergedaald uit de hemel.
En mens is geworden door de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Die geleden heeft en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, zoals het in de Bijbel staat.
Die is opgenomen in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn Rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en die samen met Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, algemene en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.

Allen: Dit is ons geloof.
           Amen

Voorbede
Heer Jezus Christus, in U zien wij de liefde van God, onze Vader en van daaruit durven wij te bidden:

V: Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen   
     van het verleden die onze kerken diep hebben   
     verwond
     en die ons nog steeds van elkaar afhouden.
A: Verhoor ons gebed om Verzoening
    
V: Genadige God, transformeer onze verscheidenheid in    
           harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse    
         acceptatie.
A: Verhoor ons gebed om Vertrouwen

V:  Genadige God, versterk ons vertrouwen in Uw   
      voorzienigheid, wanneer wij ons overweldigd voelen    
      door de stormen van het leven.
A: Verhoor ons gebed om Hoop 

V: Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare 
         barricades af die ons tegenhouden welkom te heten 
     aan onze broeders en zusters
     die in gevaar of nood verkeren.
A: Verhoor ons gebed om Gastvrijheid

V: Genadige God, open onze ogen om de gehele 
     schepping te zien als een gave van U en open onze 
          harten en onze handen om de vruchten van Uw 
          schepping te delen in solidariteit. 
           We denken daarbij aan mensen, jong en oud, die 
            soms moeten overleven in vluchtelingenkampen, 
            mensen jong en oud, die door oorlog en geweld 
            op de vlucht zijn geraakt, we denken aan mensen  
            jong en oud die op onze christelijke steun rekenen, 
            niet uit liefdadigheid maar om gerechtigheid.
          Wees in Uw goedheid ook hen nabij met Uw vaderlijke 
           zorg en met uw moederlijke liefde.
A: Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid en Nabijheid.

V: Genadige God, wees in Uw goedheid ook de mensen 
           met Uw liefde nabij die in het verleden dierbaren 
         hebben moeten loslaten, dierbaren die ze elke dag nog 
           moeten missen, dichtbij of veraf.
                 Genadige God, laat onze dierbare overledenen zich 


     geborgen weten in uw hemels paradijs waar vrede 
     heerst en gerechtigheid.

A: Genadige God,
     aanhoor de gebeden die wij tot U richten.
     Hoor onze machteloze woorden, ons intens  
     verlangen naar heelheid en liefde.
     Maak onze woorden krachtig
     en ons handelen waar,
     omwille van uw Koninkrijk hier op aarde.
     Dit vragen wij U
     op voorspraak van Jezus de Christus, uw Zoon
     die onze Broeder en Leidsman is ten leven. Amen.

Lied: “Geven maakt je rijk”

’t Voelt goed om aan een ander iets te schenken
en als ik naar die schoenendozen kijk
ben ik gelukkig dat ik iets mag geven
en besef ik dankbaar: geven maakt je rijk

Refr.    Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te vullen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk
en dan voel je – dit is prachtig
geven maakt je rijk

Een schoenendoos vol prachtige cadeautjes
ik breng hem weg – je krijgt hem hoop ik gauw
ik hoop maar dat je blij bent met de pakjes
en het kaartje met de tekst: dit is voor jou

Refr.     Een schoenendoos, een brief, een bosje bloemen
             of even langs gaan - ook al is het kort
             ik zou nog zoveel dingen kunnen noemen
             waar een ander zeker heel erg blij van wordt

Vredesgebed en vredeswens 

Allen: Heer, Jezus Christus,
             Geef dat wij mensen worden
              met een rotsvast geloof in de kracht van het goede,
               in de kracht van nabije liefde,
               dan zal er vrede groeien in  onze harten, overal en   
               altijd.
V: De vrede van de Heer zij dan ook altijd met u.
A: En met uw geest.

Onze Vader (samen bidden)
Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat ij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.

Telling van de schoenendozen

Zending en zegen 

Slotlied   “Ik zal er zijn” (Sela)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik een moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

“Ik ben die ik ben” is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is “ik ben” en “ik zal er zijn”

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn


 
 
liturgie 19 juli 2020 liturgie 19 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Joop Mol
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Riek Linde
Ouderling van dienst: Alie Hofenk

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING&
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V: De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
met de hand op het hart
en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
;Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
genade, barmhartigheid en vrede
ons deel is en ons toekomt
van God, onze Vader,
van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft.
G: AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG (gelezen)

ZANGGROEP:  Lied 280: 1, 5, 6 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.

7 Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht

GEBED OM ONTFERMING

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP: Lied 315
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Gemeente aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
 
 SCHRIFTLEZINGEN
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 t/m 7 (door lector)

Tweede lezing: Mattheus 3: 16 en 17

ZANGGROEP: 'U komt de lof toe'

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS
geschreven door Marinus van den Berg
Ik geloof in God
die niet van steen is,
maar die hart heeft voor mensen.
Ik geloof in God,
die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als
ik me liefdevol inzet voor anderen.
Ik geloof in God, die niet sterk is,
die lijden en geweld niet kan verhinderen,
maar die wel wil dat wij
mensen die lijden ondersteunen,
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Ik geloof in God, 
die mild en ruimhartig is,
maar streng voor ieder
die mensen uitsluit, wegstoot
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.
Ik geloof in God die
ons een eigen verantwoordelijkheid
heeft gegeven en die wil dat wij
deze aarde leefbaar maken.
Ik geloof in God die mensen
aanmoedigt om het goede te doen.
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,
die ons heeft laten zien wat echte liefde is
en wiens Geest nog altijd onder ons
doorwerkt.


GEBEDEN: voorbeden -stil gebed - Onze Vader

ZANGGROEP: Lied 416 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL
 
 
liturgie 12 juli 2020 liturgie 12 juli 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: dhr. Kees Bulens, Apeldoorn
Organist: Pieter Haverkamp

ORGELSPEL
KORTE TOELICHTING 
WELKOM EN MEDEDELINGEN

De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. 

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd en door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
ZANGGROEP: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

BEMOEDIGING, DREMPELGEBED EN GROET
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart
    en vriendelijkheid in onze ogen
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt
    van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.

PSALMWOORDEN VAN DE ZONDAG --Psalm 13 (gelezen)
    
ZANGGROEP Lied 280 vers 1, 4 en 6
 
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
 
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht
het brood, dat Gij ons breekt.
 
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     
V:      Heer, ontferm U,
    Christus, ontferm U,
G:    HEER, ONTFERM U OVER ONS. AMEN

ORGELSPEL Gloria

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied 313 vers 1 en 2
1.Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
2. God opent hart en oren,
 opdat wij in geloof
 zijn roepstem zouden horen, 
voor andere stemmen doof.
 Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan
 en stil het kruis te dragen
 achter hun Heiland aan.

EERSTE LEZING     Jesaja 55, 6 – 13   (lector)
TWEEDE LEZING     Mattheüs 13, 1-9 (voorganger)
ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

GELOOFSBELIJDENIS     Deze wordt gesproken

GEBEDEN    Dankgebed
        Voorbeden      
        Stil gebed
        ONZE VADER
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid 
Amen 

ZANGGROEP Lied 416 (alle verzen)
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
V:    Zegen
G:     AMEN (gesproken) 
ORGELSPEL

We groeten elkaar. 
Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven. 

 
 
liturgie 5 juli 2020 liturgie 5 juli 2020
 Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger:ds. Gerard van der Brug, Zutphen
Organist: Gert Oldebeuving
Lector: Anneke van Helvoort

ORGELSPEL – Fantasia in d – Johann Pachelbel

KORTE TOELICHTING

WOORD OM TE BEGINNEN
ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
V:    De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

ORGELSPEL – bewerking van Lied 280

WELKOM EN MEDEDELINGEN

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED
V:    Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:     De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan.
    Laten wij dan elkaar groeten en aanzien
    met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen.
Wij groeten elkaar
    Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat
    genade, barmhartigheid en vrede
    ons deel is en ons toekomt van God, onze Vader,
    van Jezus Christus, onze lotgenoot
en van de Heilige Geest, die ons bij blijft. 
G:    AMEN.
 
PSALM VAN DE ZONDAG
: Psalm 84
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren. 
HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God 
gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij u loven. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 
    wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als 
regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. God, ons schild, zie naar 
ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
V:    Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
L:    Genade en glorie schenkt de Heer, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
 ZANGGROEP: Lied uit rubriek Aanvang: Lied 273
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
 
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof.

Looft God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom,
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:     V:    Heer, schenk ons genade en glorie, 
weiger uw weldaden niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
G:    AMEN.

ORGELSPEL Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN


ZANGGROEP Lied uit de rubriek Bij de Schriften: Lied 322
Die chaos schiep tot mensenland
die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde
hun overgaande liefde
hun weeën die niet overgaan.
Schrift dat mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft.
Zijn onverganklijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
 EERSTE LEZING Zacharia 9,9-12 (Lector)
(allen gaan staan)
TWEEDE LEZING Mattheüs 11,25-30

ZANGGROEP     U komt de lof toe, U het gezang,
        U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
        in alle eeuwen der eeuwen.
 (allen gaan zitten)

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL– Fantasia in C – Joh. Seb. Bach
 
(allen gaan staan)
GELOOFSBELIJDENIS
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als ik in de morgen ontwaak en mijn ziel tot U wend,
zijt Gij de eerste: Gij hebt mij het eerst bemind.
    Als in de dageraad ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U, 
zijt Gij mij voor: Gij hebt mij het eerst bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God. 
    De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst.
V:    Als in de dag ik mij onttrek 
aan de verstrooiing van het leven,
mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij: 
Gij hebt mij het eerst bemind.
En ik, ondankbaar mens, die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer het eerst mij hebt bemind.
O:    Gij hebt mij het eerst bemind, o God.
De hele dag, het hele leven door 
bemint Gij mij het eerst. 
G:    AMEN.
(allen gaan zitten)
 
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
Inleidende woorden:

We laten in ons midden klinken de namen van hen 
die ons in de voorbije weken zijn ontvallen.

ZANGGROEP:    Niemand leeft voor zichzelf,
        niemand sterft voor zichzelf.
        Wij leven en sterven voor God onze Heer,
        aan Hem behoren wij toe.

GEBEDEN
    Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed
    ONZE VADER, DIE . . . . .

ZANGGROEP zingt een lied uit de rubriek Afsluiting: Lied 419
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.
 
Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan, mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan, mensen veel geluk.
(allen gaan staan)

ZEGEN EN ZENDING
V:    De Heer zegene U . . . . .
G:     AMEN.

We groeten elkaar. 
Onderweg naar de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.


Houdt goede moed 
en ga op weg,
de nieuwe week in,
het leven tegemoet 
en weet:

DE HEER WEIGERT ZIJN WELDADEN NIET
AAN WIE ONBEVANGEN OP WEG GAAN.

(uit Psalm 84)
 

 
 
liturgie 28 juni liturgie 28 juni
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger - ds. Deodaat van der Boon
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk
Organist: Pieter Haverkamp

Orgelspel

Woord van welkom

Begroeting

Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouwe houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
van Jezus Christus de Heer,
in gemeenschap met zijn Geest. Amen


Gezongen gebed 
Lied 281: 1, 2 en 10 – Wij zoeken hier uw aangezicht
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja! 


Korte inleiding op de Schriftlezing      
Lezing: Matteus 10: 34 – 42   door Tineke Burgers
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen pm brede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’


Orgelspel                         
Overdenking

Lied 841: 1, 2 en 4 – Wat zijn de goede vruchten
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid
geloof om veel te vragen,
te vragen honderuit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
 
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse droom,
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijkt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

 

Lied 418: 1, 2, 3  en 4 
God, geef ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Niemand kan alleen,,
Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen
naar wie zegen vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer. 
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij zijn als zaad
dragend door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht,
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
 


Zegenbede van St Patrick 
De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten
en u te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te val­len.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt.
De Heer omgeve u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Orgelspel    
 
liturgie zondag 14 juni 2020 liturgie zondag 14 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online


Voorganger: Herman Haan
Ouderling:Riekie Scheffer
Lector: Ise Vredegoor
m.m.v. enkele leden van de cantorij
Organist: Gert Oldenbeuving

Orgelspel

Kort woord ter inleiding door de ouderling van dienst

Zingen: Liedboek 218
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan. 


Lezing: Psalm 23

Overdenking: “ Samen op reis door psalm 23 ”

Orgelspel

Gebed

Zingen: Liedboek nr. 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegenbede

Orgelspel
 
 
 
Liturgie zondag 7 juni 2020 Liturgie zondag 7 juni 2020
Deze dienst is te volgen via Diensten online

Voorganger: ds. Menno Leistra
Organist: Gert Oldenbeuving
Ouderling van dienst: Gea Haan
Lector: Ina Wijmenga
 
Orgelspel
Kort woord ter inleiding
Lied
Lezing
Korte overdenking
Orgelspel
Gebed
Lied
Zegenbede
Orgelspel
Psalm 98: 1 en 4
Psalm 146


pag. 39 uit De Eerste Dag
968: 2 en 5

 
 
Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag Liturgie zondag 31 mei, eerste Pinksterdag
Medewerkenden:
ds. Fini van Zoelen, voorganger
Alie Olthof, ouderling van dienst
Riek Schieven, lector
Gert Oldenbeuving, organist
vocal groep Full House
gemeentezang: Tineke Burgers, Jan Burgers, Erik Lichtlee, Anneke van Helvoort en Els Veraart

Woord van welkom, aansteken van de kaarsen

stil gebed, bemoediging en groet

Zingen Psalm 87

Gebed om ontferming

Zingen lied 304 

Gebed bij de opening van de Schriften

Full House: lied 691 De Geest van God waait als een wind

Lezing  Handelingen 2:1-13 

Zingen Lied 670:1,2,3,4,7 Kom Schepper God, o heilige Geest

Overdenking

Full House: lied 970  Vlammen zijn er vele, eén is het licht

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen Lied 675 : Geest van hierboven, leer ons geloven

Zegen

Full House: I heard the voice of Jesus  
 
I heard the voice of Jesus say
“Come unto Me, and rest;
Lay down, thou weary one, lay down
Thy head upon My breast.”
I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad.
I found in Him a resting-place,
And He has made me glad.

I heard the voice of Jesus say
“Behold, I freely give
The living water: thirsty one,
Stoop down, and drink, and live.”
I came to Jesus, and I drank
Of that life-giving stream.
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in Him.

I heard the voice of Jesus say
“I am this dark world’s Light;
Look unto Me, thy morn shall rise,
And all thy day be bright.”
I looked to Jesus, and I found
In Him my Star, my Sun.
And in that Light of life I’ll walk
Till trav’lling days are done.

 
Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘kom tot mij en rust,
Ga liggen, jullie vermoeiden, ga liggen,
uw hoofd op mijn borst.’
Ik kwam tot Jezus zoals ik was,
Vermoeid, uitgeput en bedroefd
Ik vond in Hem een plaats van rust,
en Hij heeft mij blij gemaakt.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘voorwaar, Ik geef u voor niets,
het Levende water, dorstige,
buig neer en drink en leef.’
Ik kwam tot Jezus en ik dronk
van de stroom die leven geeft,
Mijn dorst was gelest, mijn ziel bevrijd.
En nu leef ik in Hem.

Ik hoorde de stem van Jezus zeggen:
‘Ik ben het Licht in deze donkere wereld.
Zie naar Mij, Uw morgen zal komen
en al uw dagen zullen mooi zijn.’
Ik keek naar Jezus en ik vond
in Hem, mijn Ster, mijn Zon.
En in dat Licht van het Leven zal ik gaan,
totdat de dagen van reizen voorbij zijn.
 
 
liturgie zondag 24 mei 2020 liturgie zondag 24 mei 2020
Medewerkenden:
Voorganger: Jacqueline Krajenbrink 
Ouderling van dienst: Adrie van Ieperen
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Ali Rewinkel 
Zang: Toos van Asselt, Gea Haan, Astrid Sluijter, Hans Sluijter en Tonny Kets
     
Orgelspel            
        
Mededelingen, inleiding    

Zingen Lied 27: 1 en 4 

Gebed
Eerste lezing: Psalm 126
Tweede lezing: Johannes 17: 1-13            
       
Zingen Lied 209: 1,2 en 3 Heer Jezus, o Gij dageraad        

Korte overdenking        
        
Orgelspel       

Gebeden: voorbede, stil gebed, Onze Vader     
   
Zingen Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7     
    
Zegenbede    

Orgelspel            
        
 
liturgie Hemelvaartsdag 21 mei liturgie Hemelvaartsdag 21 mei
De liturgie van de korte viering op 21 mei  te beluisteren via Diensten online.
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Wim Kornegoor
 

Orgelspel - Prelude Gen Himmel aufgefahren ist – (Lied 621)

Kort woord ter inleiding door Wim Kornegoor

Psalm 47: 2
God stijgt blinkend schoon
met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal
meldt het overal.
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan.
 
Heel de aarde hoort
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied.
Zingt een kroningslied!
Die de volken leidt
troont in heiligheid
Lezing - Lucas 24,49-53
Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.   Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Korte overdenking

Orgelspel

Gebed - Liedtekst Lied 664
Naam van Jezus, nu verheven 
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt, 
wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.
Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid 
wolk en vuur zijn niet genoeg.
Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!
Amen

Lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegenbede

Orgelspel - Heer, komt in deze tijd (Lied 662)
 
 
liturgie 17 mei liturgie 17 mei

De liturgie van de korte viering op 17 mei  te beluisteren via Diensten online
Wanneer u het audiobestand downloadt kunt u tegelijkertijd de liturgie aanklikken. Zo kunt u beiden tegelijk openen.

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Rikie Hofenk

Orgelspel, Vater unser im Himmelreich, Joh. Seb. Bach (melodie lied 470)    

Mededelingen en kort woord ter inleiding door Rikie Hofenk

Psalm 66: 1
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit.

Lezing  Johannes 16: 16-24
Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’  Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?  Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ 
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?  Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 
Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. 
Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - Liedtekst LLvO 2-23
Eeuwig trouwe God,
Hoor, als wij eendrachtig bidden 
dat de wereld wordt geheeld, 
al wat onze aarde voortbrengt 
goed en eerlijk wordt verdeeld, 
dat de daadkracht van de liefde 
onze woorden aanbeveelt. 
Voer uw wereld naar de vrijheid! 
Uit haar wanhoop opgestaan, 
zal zij, haat en nijd te boven, 
dan haar weg in vrede gaan. 
Toon hoe liefde angst doet smelten, 
hoop door goedheid kan ontstaan.
Wat het rijke leven dood maakt, 
wijken zal het, wereldwijd: 
trots op status, ras of scholing, 
al wat met uw schepping strijdt. 
Laat ons ogenblik van leven 
vol zijn van gerechtigheid. 
Schepper God, Gij die dit leven
met uw eigen naam bedacht, 
stel ons Christus' weg voor ogen 
die ons dichter bij U bracht; 
dat de aarde door ons toedoen 
haar bestemming vinden mag.
Amen. 

Lied 370 
Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid.
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 

Zegenbede

Orgelspel,  Vater unser im Himmelreich, Joh. Philip Telemann (melodie lied 470)

 
 
Liturgie 10 mei 2020 Liturgie 10 mei 2020

De liturgie van de korte viering op 10 mei    via Diensten online

Voorganger: ds.Gerard van der Brug
Organist: Gert Oldebeuving.
Ouderling van dienst: Renée Kranenborg     

Orgelspel - Gelobet seist du Jesu Christ, Joh. Pachelbel (melodie lied 470)

Mededelingen en kort woord ter inleiding

Lied - Psalm 98: 1 en 3
Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef,bazuin,uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

Lezing Johannes 14:1-14
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 
5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 
7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Korte overdenking

Kort orgelspel

Gebed - tekst uit De Eerste Dag
Heer,
Help ons los te laten wat slecht is,
ons bedriegen en ons liegen,
ons jaloers zijn en geroddel,
alles wat uw licht verduistert.
Voed ons verlangen.
Laat ons stoppen met goed willen zijn,
Met pleasen, met willen deugen,
Aan verwachting willen voldoen
Die niet de uwe zijn.
Voed ons verlangen.
Laat ons bouwen aan uw wereld,
laat ons bouwen aan de hoop,
laat ons vertrouwen op uw woorden,
laat ons vertrouwen op uw hart,
Voed ons verlangen.
Laat ons niet struikelen over het goede,
laat ons niet struikelen door het kwaad,
laat ons onze bestemming vinden
als mensen van uw volk.
Voed ons verlangen.
Wek onze goedheid weer.
Geef ons terug de ogen van een kind.
Dat wij zien wat is en ons toevertrouwen
en het licht niet haten.
Amen.

Lied 655: 1 en 5
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegenbede

Orgelspel - Nun lasst uns Gott dem Herren, Joh. Pachelbel (melodie lied 863)
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00 uur
meer details

Korte vesper, Dankdag gewas en arbeid, Kerk
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30 uur
meer details

Gemeenteavond
datum en tijdstip 03-11-2021 om 20:15
meer details

oecumenische dienst, Willibrorduskerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 9.30 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.