PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Pinksteren openlucht Liturgie Pinksteren openlucht
                         Pinksteren
                    welke taal spreek jij?’

                 Oecumenische viering,
                Pinksteren, 19 mei 2024
                               Plantenbos
      Voorgangers: Maria Schotman en
                               Hubertien Oostdijk
                               m.m.v. 
       Steenrewalt o.l.v. Lucian Venderink

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
1 Koor
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
 

 
2 koor
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Allen
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.                           
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Aandacht  voor de KINDEREN
GEBED OM ONTFERMING

Lied 704:  ‘Dank, dank nu allen God’

1  Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3  Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.                                             
                                                                                     

Gebed opening Schrift
EERSTE LEZING Genesis 11: 1 - 11
Koor    ‘You raise me up’

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Handelingen 2: 1 – 11
Lied 691: 1 en 2 Koor,  3 Allen
                ‘De Geest van God waait als een wind’
1 koor 
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2 koor
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.


3 allen
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Wij gaan weer zitten
         Verkondiging
Lied 689: ‘Wat altijd is geweest’  1 koor

1  Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
           

2 koor
Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3  Allen
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

-Geloofsbelijdenis
Wij geloven in de Vader
De Vader wil met ons mee gaan door het leven
als een vuurkolom tijdens de uittocht.
Hij roept ons weg uit gemakzucht en verslavingen
en toont ons de weg door de nachten en de duisternis
die ons soms onverwacht overvallen.

Wij geloven in Zijn Zoon, Jezus van Nazareth
Hij kwam vurig in opstand tegen elke vorm van         

onrecht maar werd door de haat van anderen om het leven gebracht.
Hij was het Licht van de wereld
maar de wereld heeft Hem niet aanvaard.
Toch geloven wij dat Hij verder leeft
ook in onze wereld en in onze tijd.

Wij geloven in de Geest die wij van Jezus kunnen ontvangen.
Die Geest is een vuur dat niet te doven is,
een enthousiasme dat brandt tot op vandaag.
Zo worden wij gesmeed tot een gemeenschap
die wij kerk noemen
In dat licht willen wij meewerken aan Gods droom
om een wereld op te bouwen
waar iedereen zijn plaats heeft en zich thuis mag voelen.

Vredeswens
Koor: ‘Holy is the Lamb’
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                   
                              ONZE VADER  
                        Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan      

Slotlied: 675: ‘Geest van hierboven’
675:1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

ZEGEN
Koor en gemeente zingen Lied 426 ‘God zal je hoeden’ Engels, Nederlands, Engels, gemeente zingt laatste keer mee.

426:1
God to enfold you, Christ to uphold you,
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
lead you through darkness into the light.Vanuit de Protestantse gemeente en de Katholieke gemeente sluiten wij ons aan bij de landelijk actie “Vakantietas”.  Wij organiseren de “Vakantietas” voor kinderen in de oude gemeente Steenderen.
De vakantie tas is voor kinderen waarvan de ouders door omstandigheden geen financiële middelen hebben voor bijvoorbeeld een vakantie, uitje of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie.
Om voor deze kinderen de zomervakantie wat zonniger te maken, gaan vrijwilligers voor hen een persoonlijke, op maat gemaakt, vakantietas inpakken en bezorgen. In de tas kunnen cadeautjes zitten maar ook bijvoorbeeld bonnen voor een ijsje of een leuk uitje.
Een bijdrage kan ook gestort worden op de rekening van de diaconie, NL11RABO0361100884 o.v.v. actie vakantietas.

Dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en welslagen van deze viering.
De heer Planten bedanken wij voor het leveren van de stroom

Fijn dat u allemaal naar hier bent gekomen.
We ontmoeten elkaar bij de koffie.
 
 
Liturgie 12 mei 2024 Liturgie 12 mei 2024
Dienst 12 mei 2024 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                          Organist: Bram van Oort
                  Voorganger: Ds. Henk Nekeman                                     
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 27: 1 en 4 
1  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

4  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 655
655:1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3  Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5  Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

GEBED VAN DE ZONDAG
Lied 317
1  Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

2  Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3  Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil´ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

EERSTE LEZING    Exodus 19: 1 – 20


Lied  95: 1, 2 en 3
1  Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

2  Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aarde is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

3  Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 17: 14 – 26
Wij gaan weer zitten

Lied  664

1  Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

2  Wanneer zult Gij weer verschijnen?
Komt het vragen nog te vroeg?
Kent de herder nog de zijnen
sinds Hij eens de wolven sloeg?
Leid ons in de ware vrijheid,
uw nabijheid –
wolk en vuur zijn niet genoeg.

3  Overal wordt U gebeden
om het rijk dat komen gaat.
Laat het zichtbaar zijn beneden,
geef een nieuwe dageraad.
Woord van God, maak deze aarde
tot een gaarde
waar de boom des levens staat!

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL
Lied  763
1  Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2  Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3  En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4  De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5  Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied  1014
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie Hemelvaartsdag 9 mei 2024 Liturgie Hemelvaartsdag 9 mei 2024
“Hemelvaartsdag”

Voorganger: Ds. Evert van der Veen
Organist: Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied  89: 1 en 5
1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

5  Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden
.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 871: 1 en 4
1  Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

GEBED VAN DE ZONDAG

EERSTE LEZING  2 Koningen 2: 6 - 15
Lied 47: 2
2  God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

TWEEDE LEZING   Handelingen 1: 1 - 11
Lied 663: 1 en 2 

1  Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2  Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

UITLEG EN VERKONDIGING: De andere kant opkijken
ORGELSPEL
Lied 666: 1 en 2
1  De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

2  De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden,
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen


Lied 905: 3 en 4
3  Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4  Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

ZEGEN EN ZENDING   Afgesloten met Lied 416: 4
4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ORGELSPEL
Collecten.
                                 
 
 
liturgie kerkdienst 5 mei 2024 liturgie kerkdienst 5 mei 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 05 mei 2024 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger: Ds. Hubertien Oostdijk      
Organist: Wim Riefel   
                           
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 66: 1, 3 en 7
1  Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

3  Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7  De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN


Inleiding op de dienst afgesloten met
Lied 709: 1, 3 en 5

1  Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

3  Maar winters werd het in dit land;
’t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

5  Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!

KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons


Glorialied 867
1  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING  Handelingen 6: 1 - 7
Lied 686
1  De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2  Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3  De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

TWEEDE LEZING Johannes 15: 1 - 17
Lied:  339a  

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied: 841: 1 en 4
1  Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

4  Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied 838: 1 en 2
1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

ZEGEN
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men

Lied 708: 1 en 6  ‘Wilhelmus’
1  Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL
Collecten.
 
 
liturgie kerkdienst 28 april 2024 liturgie kerkdienst 28 april 2024
Organist: Gert Oldenbeuving      
            Voorganger: Ds. Deodaat van der Boon                                     
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied  98: 1 en 2
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2  Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied  146c: 1, 2 en 3

1  Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2  Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot de aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, –
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja! Halleluja!

3  Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Deuteronomium 4: 32 – 40         
Lied  119: 6 en 9
6  O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

9  Neem van mij weg de schande en de smaad,
want ik bewaar steeds uw getuigenissen;
al smeden vorsten met elkander kwaad
tegen uw knecht, ik wil uw wet niet missen.
Zij is mijn lust, ik luister naar uw raad,
zij ondersteunt mij in het ongewisse.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 15: 1 - 8
Lied:  339a  
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied  655: 1, 2, 4 en 5 gemeente,  3 orgel
1  Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.
       
2  Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Orgel
Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4  De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5  Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied  866: 1 en 2
866:1
Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden / doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, / het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, / vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, / want Jezus wil mijn Heiland zijn.

2  Als mijn gemoed Hem biddet met aandacht,
als mijne tong Hem prijzet dag en nacht,
als ik Hem dien als zijn gehoorzaam kind,
de wereld boos mij spottet en belacht,
maar wederom ik harer niet en acht,
al hare trots die schrijf ik in de wind.
Hoe Hij het voeget, / mij wel genoeget.
Hij maket al / na zijn geval.
Hij is de beste, / d' eerst’ en de leste,
die ik bemin, / die ik bemin en minnen zal.

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
Lied 708: 1 en 6
1  Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL
Collecten.
 
 
gezamenlijke dienst met Wichmond 21 april gezamenlijke dienst met Wichmond 21 april
                          Organist: Broer de Boer
               Voorganger:   Ds. Hubertien Oostdijk  
                           m.m.v.  A Kapella  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Kaarsen worden aangestoken

Koor:   “De kracht van uw liefde”

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Inleiding op de dienst.
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 288
1  Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

kinderen naar de kinderdienst
Koor: “I believe in you”
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie


Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 659: 1, 4 en 6
1  Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

4  Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

6  daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Ezechiël 34: 1 - 11
Lied 654: 1, 2 en4
1  Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2  Maar wij verkozen ’t duister meer
dan ’t licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4  Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden, –
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 10: 11 - 16
Koor: “Over de Horizon”

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied: 653: 1, 6 en 7
1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6  Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7  O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Koor: “ I’d like to teach the world to sing”
Pastorale mededelingen door Diaken
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden            
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Inzameling van de gaven:
Koor:  “Een land om van te dromen”

kinderen komen terug

( nog andere mededelingen)

Wij gaan staan

Slotlied: 650
1  De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2  Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3  Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

4  Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

5  De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

6  Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

7  Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL.
 
 
kerkdienst 14 april 2024 kerkdienst 14 april 2024
                          Organist: Teus de Mik
                  Voorganger: Ds. Mar van der Velden

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied  33: 2 en 8
2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.  /  God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten   /  nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Inleidende woorden
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied 634
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

GEBED VAN DE ZONDAG
VERHAAL VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Psalm 23
Lied  23b: 1, 2 en 5
1  De Heer is mijn herder!  /  ’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden  /   naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens  /  aan wat’ren der rust.

2  De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5  De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

TWEEDE LEZING Lucas 15: 1 - 7
Lied:  339a  

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL

Lied  838: 1 en 4
1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4  Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 608: 1 en 3
1  De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.


3  De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Kerkdienst 7 april 2024 Kerkdienst 7 april 2024

Dienst 7 april 2024 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
Voorganger: Dhr. Herman Haan 
Organist: Bram van Oort
                                                      
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 634: 1 en 2   “U zij de Glorie”
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 305: alle coupletten “Alle eer en alle glorie”
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Psalm 116: 1 - 8
Lied 646: 1, 2, 3 en 4  “De Heer is onze reisgenoot”

1  De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

2  Zo valt een lange weg ons licht,
de schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

3  De avond daalt, blijf bij ons Heer!
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de gastheer zijn!

4  Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

TWEEDE LEZING  Lucas 24: 13 - 35
Lied:  339a  
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING  “DE STILLE REISGENOOT”
ORGELSPEL
Lied 641: 1, 2 en 3 “Jezus leeft en ik met Hem”
1  Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, –
dit is al waar ik op bouw.

2  Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, –
dit is al waar ik op bouw.

3  Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ’t nauw, –
dit is al waar ik op bouw.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 416: alle coupletten
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING

 

 
Pasen 31 maart 2024 Pasen 31 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst om 10.00 uur in de
Remigiuskerk in Steenderen

                   Paasmorgen 31 maart 2024

               Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk       
                      Organist: Bram van Oort
                           m.m.v. de Cantorij
ORGELSPEL  Preludium in D – J.L. Krebs
Lied 619: 1, 2, 3 en 4
1  Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

2  Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

3  De engel sprak: Houd moed, vreest niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

4  Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!                                

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied: 614 antifoon, Cantorij; 139: 1 en 14, antifoon afsluiting
614 antifoon
Halleluja!  Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.  Halleluja!

Cantorij; 139: 1 en 14
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Antifoon

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

                                                                                AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Projectlied ‘Het leven krijgt weer kleur’
kinderen naar de kinderdienst
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied 624: 1 met cantorij, 2 en 3 gemeente
1  Christus, onze Heer, verrees,  /  halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,  /  halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,  /  halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

2  Prijs nu Christus in ons lied,  /  halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,  /  halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,  /  halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,  /  halleluja!

3  Maar zijn lijden en zijn strijd,  /  halleluja,
heeft verzoening ons bereid,  /  halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,  /  halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,  /  halleluja!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Colossenzen 3: 1 - 4  en 12 - 15     
Lied 632: 1 en 3 
1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

TWEEDE LEZING Paasevangelie Johannes 20: 1 - 18
Lied:  631: 1 en 3 cantorij, 2 en 4  gemeente
1  Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

2  Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

3  Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

4  Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.


VERKONDIGING
ORGELSPEL:    Sta op! Een morgen ongedacht –                                                                                                                                                                                Willem Vogel
Lied 630: 1 en 3 cantorij, 2 en 4 gemeente
1  Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  met acclamatie 368f  
God van leven en licht, maak alles nieuw.
Halleluja.
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 634:  1 cantorij, 2 met gemeente
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!


2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ZEGEN    
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL:  U zij de glorie – Christian Ingelse
Collecten.
 
 
Kerkdienst Stille Zaterdag 30 maart 2024 Kerkdienst Stille Zaterdag 30 maart 2024
                        Dienst 30 mrt 2024, om 21.00 uur
                        in de Remigiuskerk in Steenderen

                                 Pianist:  Lucian Venderink
             
                       Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk

                                      m.m.v. Full House

Openingstekst

Zingen ‘Sterk als de dood is de liefde’, Graankorrel 48 3x, eerste twee
keer Full House, 3e keer met gemeente.

L:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom komen wij bijeen en waken wij?

V:      Deze nacht waken wij om een weg te vinden het donker door –
Een pad door de golven,  /  Een uitweg uit gebondenheid,
Een ontkomen aan de dood,  /  Een weg naar het licht!
Deze nacht gedenken wij  /  De grote daden van de Eeuwige,
aan zijn kinderen gedaan.   /  Hij redde hen, gaf hen het leven,
een weg naar het licht! / Deze nacht getuigen wij zingenderwijze,
met tal van verhalen /  van de overwinning op de dood.
Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –

Lied 704,  ‘veertig dagen’  uit ‘Zangen van zoeken en zien’  
                     1 en 2 Full House, 3 en 4 met gemeente.


Gebed
‘Als de graankorrel’, graankorrel 51 3x, eerste keer Full House, 2e en
3e keer met gemeente

Stilte
Licht wordt gedimd
Zingen ‘Nachtblauw de hemel’, graankorrel 51 Full House

Nachtblauw de hemel, donker de aarde.
Geen enkel geluid.   /   Niets te horen.
Niets beweegt.    /   Als in doodsslaap wachten wij op wat komt.’

Tekst

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht

Licht dat terugkomt 52 en 53


Licht, Licht 53
We ontsteken de kleine kaarsjes en blijven zingen
‘Licht, licht, alles wordt licht’

Lezing: Genesis 2: 1 – 9
          Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –
Door de diepte van de dood,
De god verlatenheid heeft hij doorstaan.
Wij zijn bijeen, omdat zijn liefde sterker is dan de dood.
Hier willen wij het licht zoeken in de duisternis
Om de schepping te zien in Gods eeuwig licht,
Om het leven te zien als komend uit Gods hand.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN
HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.
SCHEPPING DIE UIT DUISTER HET DUISTER KOMT,
EN IN LUISTERRIJK LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT.

L:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

V:      Deze nacht gedenken wij hoe God betrokken is op ons leven. 
          Door alle tijden hebben mensen hoop ontleend aan zijn trouw.
En altijd weer sprak God, door mensen en profeten
Van de toekomst die goed is en hoopvol en met perspectief.
          Wij gedenken dat leven in Gods licht doet opstaan, en ons brengt
Op wegen die naar God leiden en naar zijn vrede.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ HOREN
VAN DE STEPPE DIE ZAL BLOEIEN,
VAN HET JUICHEN EN DE VREUGDE
DIE GOD VOOR OGEN STAAT VOOR ALLE MENSEN.

Lezing: Jesaja: 35: 1 – 7

Lied 126a ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ coupletten
Full House, refrein gemeente

                        Wij gaan staan

Laten wij ons geloof belijden

V:      Wilt u God dienen en leven naar Gods Woord van liefde?

A:      JA, DAT WIL IK
V:      Wilt u zich verzetten tegen alle machten en mensen die liefdeloos                                                                                                            heersen over anderen en       uzelf?

A:      JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u leven in de vrijheid, waarin God ons iedere dag weer stelt?

A:      JA, DAT WIL IK

V:      Ik-zal-er-zijn heet onze God.
Hij is als zijn naam, Schepper van hemel en aarde,  die ons de aarde
heeft toevertrouwd, hij vraagt ons te zorgen voor zijn schapen. God - Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle  levenden –

A:      JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods rijk van vrede is onder ons komen wonen in Jezus van Nazareth, mens onder mensen.      Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen –

A:      JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,– die ons doet groeien in
            geloof en hoop en liefde en met ons meegaat op de weg van de vrede.


A:      JA, DAT GELOOF IK

                   Wij gaan zitten

Lied 725  uit ‘Zangen van zoe

              Wij gaan staan
Lezing Paasevangelie Marcus 16:1-8

Zingen 637


2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen
                     Wij gaan zitten

Full House zingt: ‘Worthy is the Lamb’
 
 
Kerkdienst Goede Vrijdag 29 maart 2024 Kerkdienst Goede Vrijdag 29 maart 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst om 19.30 uur in de
Remigiuskerk in Steenderen
In het Koorgedeelte
     Goede Vrijdag 29 maart 2024

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
                     Fluit:  Marion Knol

Stilte
Lied 562: 1 en 2
1  Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan. 
  
Gebed voor de Goede Vrijdag
Lied 575: 1, 4 en 6
1  Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

4  Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6  Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Lezen: Lijdensevangelie
Marcus 14: 42 – 52

Lied  22: 1
1  Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Marcus 14: 53-65
Muziek: Herzliebster Jesu – Joh. Seb. Bach
Marcus 14: 66-72
Lied 22:3
3  Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
al die mij smaden.
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
Hij zal u redden naar zijn welbehagen',
zo klinkt hun spot.

Marcus 15: 1-15
Muziek : Wer hat dich so geschlagen – Joh.Seb. Bach
Marcus 15: 16-32
Lied 22: 7 en 8

7  Het grauw dringt op, als honden van rondom,
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
Mijn lijf verteerde tot de lege som van mijn geraamte.
Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
lachen hem uit die zich niet kan verweren,
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
hun tot een buit.

8 O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
Mijn vege rest zal zonder tegenweer
haast zijn verslonden.
Red dan mijn leven uit de muil der honden!
Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
Toon mij uw trouw!

   Marcus 15: 33-37   Sterven van Jezus

De Paaskaars wordt gedoofd evenals de Tafelkaarsen

Stilte

Marcus 15: 38-41

Muziek : O, Haupt voll Blut und Wunden – Joh. Seb Bach.

Gebeden
Lied 590, nu valt de nacht

1  Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2  De wereld gaf   /  Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3  Hoe slaapt Gij nu,  /  die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4  ’t Is goed, o Heer,  /  Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5  Hoe wonderlijk,   /  uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Als overgang naar de Stille Zaterdag lezen we:

Marcus 15: 42-47

We verlaten in stilte de kerk
 
 
Kerkdienst Witte Donderdag 28 maart 2024 Kerkdienst Witte Donderdag 28 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

‘Witte Donderdag’

Dienst 28 mrt 2024 om 19.30 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

De viering vind plaats in het koorgedeelte
              Organist:  Gert Oldenbeuving
        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
         m.m.v. Christa Kelderman blokfluit
                          en de Cantorij
        Muziek: Sonate G-dur – Joh. Seb. Bach

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 116: 1, 2, 3 en 8
1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

8  Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,    
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Kyriegebed
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 556: 1 en 3 Cantorij  5 Gemeente
Cantorij
1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Cantorij
3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Allen
5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Marcus 14: 12 – 25
Lied 395: 1 en 4  Couplet Cantorij, refrein Allen
                    
                                                                                         
1  Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:
refrein
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.

4  Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
refrein
Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 14: 32 – 41

Lied 570

1  Toen Jezus had gebeden,
gebeden in de hof,
toen lagen zijn discipelen
te slapen in het stof.

2  Zij zouden met Hem waken,
maar wakker bleef er géén,
zij kwamen naar Getsemane,
maar lieten Hem alleen.

3  Hun ogen gingen open,
hun ogen vielen toe,                                                 
zij wilden zijn waar Jezus was,
maar waren veel te moe.

4  En Jezus ging iets verder,
iets verder in de nacht.
Daar sprak Hij met zijn Vader en
ontving Hij nieuwe kracht.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
Muziek: Herzlich tut mich verlangen – Joh.Seb. Bach

GEBEDEN

Wij vormen een kring
Tafelgebed Lied 403d
Voorganger
 Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger
 Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger
  Allen
 Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
 wij zegenen U!

 Voorganger

Allen
Hij, licht uit licht, woord van den beginne,
Jezus Messias!

Voorganger

Allen
Hij, ware herder, woord van den beginne,
Jezus Messias!
Voorganger

Allen
Hij, Lam van God, brood uit de hemel,
Jezus Messias!

Voorganger

Allen
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U!

Voor het delen van brood en wijn zingen we
Eat this bread    (zie bijlage)

Tijdens het delen van Brood en Wijn:

Muziek: Sonate g-moll – Joh.Seb. Bach

Dankgebed
          Overgang naar de Goede Vrijdag
Wij gaan staan
Marcus 14: 26 – 31
Lied 571: 1 en 3 Cantorij  2, 4 en 5 met gemeente
Cantorij
1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.

Allen
2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

Cantorij
3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

Allen
4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.
Allen
5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Bidden Luthers Avondgebed.
In stilte verlaten we de kerk.
 
 
Liturgie kerkdienst Palmzondag 24 maart 2024 Liturgie kerkdienst Palmzondag 24 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Palmzondag
Dienst 24 mrt. 2024 om 10.00 uur
in de Remigiuskerk in Steenderen
                  Organist:  Bram van Oort
            Voorganger:  ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
Kinderen starten direct in het Anker

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De Kaarsen worden aangestoken

Lied 24: 1, 2 en 5
1  De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2  Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

5  Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Kyriegebed
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 547: 5 en 6
5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed opening schrift
EERSTE LEZING    Ezechiël 33: 21 – 33 en 33 : 11
Lied 537: 1, 2 en 3
1  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

2  Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.

3  En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook;
Heer God, wij staan voor U verlegen.
Want gij zijt ook zelf geschonden
door een menigte van zonden,
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.
Heer God, wij staan voor U verlegen.

TWEEDE LEZING Marcus 11: 1 - 11

Lied 550: 1 en 2
1  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

2  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren  met God en met ere.
De wagens, de paarden,  de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,  Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzegd.


VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 556
1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2  Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Kinderen komen terug met Palmpaasstokken rond 11.00 uur!

Slotlied 552
1  Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

2  Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3  Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!


ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Kerkdienst 17 maart 2024 Kerkdienst 17 maart 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 17 mrt. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
 
                Vijfde zondag Veertigdagentijd
Judica – Doe mij recht

                     Organist: Gert Oldenbeuving
                 Voorganger: Ds. Henk Nekeman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied  43: 1, 3 en 5
O God, kom mijn geding beslechten’

1  O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3  O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

5  Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 650: allen: 1,4,7  vrouwen: 2,5  mannen: 3,6
Allen
1  De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

vrouwen
2  Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

mannen
3  Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Allen
4  Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

vrouwen
5  De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

mannen
6  Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Allen
7  Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.


GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Projectlied   ‘Het leven krijgt weer kleur’
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jeremia 31: 31 - 34
Lied  1008  ‘Rechter in het licht verheven’
1  Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2  Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3  Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

TWEEDE LEZING Johannes 12: 20 - 33

Lied 543   ‘Gij zijt in glans verschenen’
1  Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

2  Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.

3  Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied  826  ‘O Christus, woord der eeuwigheid’
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 547
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
 
2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie Biddag Gewas en Arbeid 13 maart 2024 Liturgie Biddag Gewas en Arbeid 13 maart 2024
Biddag voor Gewas en Arbeid
woensdag 13 maart 2024, 19.30 uur in Het Anker

m.m.v. ds. Hubertien Oostdijk, het team van het Kerkgebed, piano Derk-Jan Terpstra; dwarsfluit Marion Knol en leden van Full House

De paaskaars brandt

Pianospel door Derk-Jan Terpstra

Zingen: Lied  23c

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.  

3.Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.  

4.Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker,
zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.  

5.Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Een moment van stilte

Bemoediging en groet:
v.: Onze hulp is van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wij danken U voor deze aarde
waarop wij mogen wonen.
a.: Als uw tuin mogen wij haar
bewerken en bewaren:
een wereld voor mensen en dieren.
v.: Wij danken U voor deze aarde,
zo groot en wijd en prachtig om te zien.
a.: Wij mogen wonen in de wijde ruimte
van uw heerlijkheid.

v.: Daarvoor danken wij U, God.
a.: Amen

Gedicht: Wij komen Heer tot u (tekst: Ina van der Welle)

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen,
voor arbeid die ik doe,
wilt U de krachten geven.

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen,
voor alles wat ik zaai,
wilt U de groeikracht geven.

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen,
voor alles wat ik maai,
wilt U de rijpheid geven.

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen,
voor woorden die ik spreek,
wilt U open harten geven.

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen,
voor liefde die ik geef
aan al die zonder leven.

Wij komen Heer tot U
en vragen om uw zegen
dat 'k vruchtbaar in uw dienst
tot eer van U mag leven.

Gebed voor Biddag 2024

Dank, Here God, voor uw woord,
voor de mogelijkheid die we hebben om te communiceren met U.
Voor ontmoeten en spreken.
Geef dat onze verbinding niet verstoord wordt of verbroken.
En dat we ook onze moeite en zorgen, onze woede en worsteling met U kunnen delen.
Dat we kunnen danken, klagen en stil zijn.
Maar ook onze vragen met U delen – tot wie zouden we anders gaan?
Zo vragen, zoeken en kloppen we bij U aan om het goede van u te geven
zodat we gerust kunnen leven.

Dank voor de aarde aan ons toevertrouwd.
Voor alle rijkdommen die de aarde geeft.
Voor de mogelijkheden die we hebben gekregen de aarde te bewerken.
Voor de kennis, de kunde, de ervaring die mensen daarbij inbrengen.
Maar laat ons goede rentmeesters zijn.
Dat we de aarde niet uitputten, vervuilen en opmaken.
Dat we ruimte om te leven bewaren voor iedereen.
Dat we eten drinken kunnen delen met ieder die honger en dorst heeft.

We bidden U voor boeren, tuinders, kwekers en vissers.
Dat ze eerlijke prijzen krijgen voor hun producten.
Dat recht zal worden gedaan met eerlijke regelgeving.

We bidden U voor ieder die de handen uit de mouwen steekt of hersens gebruikt bij de arbeid.
In kantoor, fabriek, zorginstelling of waar dan ook.
Laat het werk dienstbaar zijn aan de samenleving, aan de aarde en al die daar leeft.
Laat ons met z’n allen mogen genieten van het goede dat U met ons deelt.
Ook al is het een stukje brood en een slokje wijn.
Blijf met ons verbonden, dag in dag uit, de nachten door.

Lezing:  Ezechiel 34:25-27 en 29-31
Ik, de Heer, zal een vredesverbond sluiten, Ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen slapen. Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen, de akkers zullen een goede opbrengst geven en zij zullen veilig wonen in hun land. Ik zal akkers voor ze aanleggen die geroemd zullen worden, in het hele land zal niemand meer van honger omkomen. Ze zullen beseffen dat Ik, de Heer, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn – spreekt God, de Heer. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die Ik weid; jullie zijn mijn mensen en Ik ben jullie God – zo spreekt God, de Heer.

Lezing: naar Psalm 23
De Here is mijn Herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!
Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.
Hij verfrist mijn innerlijk
en leidt mij op de weg waar recht geldt,
tot eer van zijn naam.
Zelfs als ik door een donker dal moet lopen,
ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij.
Uw herdersstaf beschermt mij
en begeleidt mij heel de weg.
U bereidt een feestmaal voor mij,
waar mijn vijanden bij zijn.
U zalft mijn hoofd,
als bij een persoonlijke gast,
mijn beker vloeit over van uw zegen!
Uw goedheid, liefde en trouw mag ik ervaren
en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in uw huis.

Overweging

Lied: Full House zingt Lied 982

1.In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om.  

2.Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet.

3.In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd.

De gebedenboom
Korte toelichting op de ‘gebedenboom’.
Aanwezigen schrijven een gebed op hun kaartje en hangen dit aan de takken in de boom op.
Met pianospel door Derk-Jan Terpstra.

Zingen: Lied 978

1.Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2.Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3.Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis

4.Laat dan mijn hart U toebehoren
En laat mij door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
Omdat de hemel mij begroet.

Gebeden
Met verwerking van de intenties.
Stil gebed
Full House zingt Verzameld Liedboek 849: Onze Vader (test: Huub Oosterhuis):

Onze Vader in de hemel,
Uw naam geheiligd, Uw Koninkrijk komend
Uw wil geschiedend, zo moge het zijn,
Op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade,
Morgen, vandaag nog,
Kwijt onze schulden,
Leer ons vergeven.
Moedig ons aan,
Dat wij voortgaan
Op de weg van het leven.

Gedicht: Wij kunnen wel spitten en planten en ploegen

Wij kunnen wel spitten en planten en ploegen.
Wij kunnen wel eggen en zaaien en zwoegen.
Maar Wie geeft het leven aan 't uitgestrooid zaad?
Slechts Eén is zo machtig, slechts Eén geeft hier raad.

Wij kunnen wel werken en sjouwen en wroeten,
vroeg opstaand de komende dag gaan begroeten.
Maar Wie geeft de warmte voor kiemkracht en groei?
Wie zet onze planten in weelderige bloei?

Wij kunnen wel wijs dit en dat gaan bespreken,
het goed en het kwaad en de vele gebreken.
maar als het ons tegenloopt, Wie helpt ons uit?
Wie vormt dan in 't kort een verstandig besluit?

Wij kunnen niets beginnen zonder God.
Hij is de Heere, en bestuurt ons lot.
Hij geeft de regen en de zonneschijn.
Hij maakt ons water tot een goede wijn.

Laat ons dan tot Hem gaan met onze nood.
Hij vormt uit onze akkers voedzaam brood.
Smeek Hem om hulp, Hij hoort om Christus' wil.
Vertrouw op Hem en wees gerust en stil

Zingen: Slotlied 246b : 1, 2 en 7

1.De maan is opgekomen.
De aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donk’re bossen zwijgen
En van de beemden stijgen
De nevels wit en wonderbaar.

2.De wereld die verstilde
En zich in schemer hulde,
Wordt inniger vertrouwd
En houdt u zo verborgen,
Dat gij verdriet en zorgen
Van heel de dag vergeten zoudt.

7.Laten wij amen zeggen
En ons te slapen leggen.
Kil wordt de avondwind.
God, weer van ons het kwade
En wees in uw genade
Met ieder eenzaam mensenkind.

Zegen
voorafgegaan door: (tekst Otto de Bruijne)
Ploeg onze verlamming om tot moed.
Zaai liefde in de voren van onze angst.
Laat kracht groeien uit onze onmacht.
Oogst toekomst voor ons samen. 

Afgesloten met Lied 431C:
Amen, amen, amen

 
 
Liturgie 10 maart 2024 Liturgie 10 maart 2024
Dienst 10 mrt. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
‘zondag Leatare’

                          Organist: Teus de Mik
                  Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk                                      
ORGELSPEL
(Oefenen 540)

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 122: 1 en 2
1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2  Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
Inleiding op de Dienst
Projectlied     refrein couplet 2 en refrein

Kinderen naar de kinderdienst

KYRIEGEBED
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 538: 1 en 4
1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Numeri 21: 4 - 9
Lied  540: 1, 2, 3 en 4
Melodie A Vrouwen
1  Het waren tien geboden
die God schreef in de steen,
het waren tien geboden,
voor elke vinger één.

Melodie B Mannen
2  De wind blaast in vier streken,
wie weet waar hij behoort,
de wind blaast in vier streken
de tien geboden voort

Melodie A + B
3  en vier maal tien is veertig,
het tijdperk van de Geest,
en al die tijd is Mozes
met God alleen geweest.

Melodie A
4  Maar Mozes is gestorven
op weg naar Kanaän
en Israël heeft gezworven
vier maal tien jaren lang.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 3: 1 - 16
Lied  540: 7, 8, 9 en 10
Melodie A
7  maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

Melodie B
8  en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang

Melodie A + B
9  en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.


10  Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 537: 1, 2 en 4
1  Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten
twistend mijn gebod vergeten,
denkt gij, dat ik om dat vasten geef?
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen.

2  Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,
en durf uw vasten niet vertrouwen.
4  En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar,
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Vergeet uzelf en dien elkander maar
–  en Jezus’ woord zal ons bevrijden.
Aan elkander prijsgegeven
vindt gij honderdvoudig leven.
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar.
En Jezus’ woord zal ons bevrijden.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
Kinderen komen terug en vertellen wat ze gedaan, gemaakt hebben

Wij gaan staan
Slotlied 686
1  De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2  Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten
 
Liturgie 3 maart 2024 Liturgie 3 maart 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 3 mrt. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen

                          Organist: Gert Oldenbeuving
  Voorganger: Ds. Gerrie Zemmelink                                        
ORGELSPEL
Voorafgaand aan de dienst wordt het projectlied van de kinderkerk  geoefend              
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Lied 25: 7 en 9
7  Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

9  Sla op mijn ellende d’ogen,
zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.
Red mij en bewaar mijn ziel,
wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel
met uw ganse volk tezamen.

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN


AANDACHT VOOR DE KINDEREN
projectlied   ‘Het leven krijgt weer kleur’
(kinderen naar de kinderdienst)

Inleidende woorden
Als gebed van ONTFERMING
Lied 547: 1 t/m 6
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

GEBED voor de lezingen
EERSTE LEZING    Psalm 19: 8 - 15
Lied 310: 1 t/m 5
1  Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

2  Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!

3  Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren -
wie drift bemint wordt ziende blind.

4  Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5  Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 2: 13 - 25
Lied 1008: 1 en 2
1  Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

2  Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Wij gaan weer zitten
Overdenking
ORGELSPEL
Lied 344: 1, 2 en 3
1  Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

2  Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

3  Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied: 562: 1, 2 en 3
1  Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.

2  Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
o Jesu, zie mij aan.

3  Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mij aan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.

 
Kerkdienst 25 februari 2024 Kerkdienst 25 februari 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 25 febr. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen

                     Organist: Teus de Mik
           Voorganger: Ds. Jaqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 16: 1 en 3
1  Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

3  Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht,
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde
staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 287: 1 en 2  Rond het licht dat leven doet

1  Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2  Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie                                  
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Lied 130a: 1 en 3
1  Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.

3  Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Een lied voor de kinderen
Lied 935: 1 Je hoeft niet bang te zijn.
935:1
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    1 Kon. 19: 9-18 Door de lector
Lied 283: 1,3 en 4
1  In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3  Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4  Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Marcus 9: 2 -10   Door de voorganger
Lied 543: 1,2 en 3 Gij zijt in glans verschenen

1  Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

2  Uw marteling, uw lijden,
in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.
3  Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 518: 1 en 7
1  Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

7  Hoe is Hij mij zo innig na,
de alfa en de omega,
mijn hart doet Hij ontbranden.
Hij zal mij tot zijn lof en prijs
opnemen in zijn paradijs,
dan klap ik in de handen.
Amen,
amen,
kom mij troosten
allerschoonste,
mijn begeren,
toef niet langer, kom o Here.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 835: 1,2,3 en 4 Jezus ga ons voor
1  Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2  Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3  Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.


4  In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Kerkdienst 18 februari 2024 Kerkdienst 18 februari 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 18 febr. 2024 om 10.00 uur
in De Kapel in Bronkhorst

                 1e zondag Veertigdagentijd

                          Organist: Bram van Oort
                              m.m.v. de Cantorij
              Voorganger:   ds. Hubertien Oostdijk      
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en het hartje wordt meegenomen naar Het Anker. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Antifoon 535B, psalm 91: 1 en 7, Antifoon 535B

535B Cantorij

Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben Ik nabij.

Allen Lied 91: 1

1  Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning:
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

Allen Lied 91: 7

Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

535B Cantorij

Roept hij Mij, Ik antwoord,
in zijn nood ben Ik nabij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Inleiding op de dienst

Kyriegebed
Afgesloten met:   Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Veertigdagen Lied 559: 1 en 2 Cantorij,   4 Allen
1 Cantorij
Gij die ver voor ons uit
doordrong in ’t land der angst,
help ons in ’t donker, o
Heer, U te vinden.

2 Cantorij
Gij die al onze schuld
in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o
Jezus, voor eeuwig.

4 Allen
Gij die ver voor ons uit
in deze wereld zijt,
zend ons met vrede en brood,
Heer, tot de mensen.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    Genesis 9: 8 - 17
Lied 603: 1 en 3 Cantorij     2, 4 en 5 Allen
1 Cantorij

De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw naam.

2 Allen
Wat wilt Gij dat ik ben,
een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.

3 Cantorij
Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

4 Allen
En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.

5 Allen
En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En de dood zal niet meer zijn.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 1: 12 - 15
Lied 539: met cantorij 1 en 3,    2, 4 en 5 Allen
1 Cantorij
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

2 Allen
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
–  ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

3 Cantorij
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

4 Allen
Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.’

5 Allen
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 542
1  God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2  Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4  Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan
Slotlied 538
1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
2  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c:   A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie 11 februari 2024 Liturgie 11 februari 2024
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 31: 1, 4 en 6
1  Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

4  In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

6  Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie                                   Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied 145: 1 en 3

1  O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

3  Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
          
EERSTE LEZING    Door de lector  2 Koningen 5: 1 – 15b
Lied 834: 1, 2 en 3
1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

TWEEDE LEZING Door de lector Marcus 1: 35 - 45
Lied  339a  

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 863: 1 t/m 6
1  Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

2  Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3  Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4  Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

5  Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;

de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

6  Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
     afgesloten met een gezongen acclamatie 368c    
 
         Doe lichten over ons uw aangezicht.

                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied 793: 1, 2 en 3
1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3  Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten
 
Liturgie 4 februari 2024 Liturgie 4 februari 2024
Voorganger ds. Wilfrieda Stam
organist Gert Oldenbeuving

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
ZINGEN Psalm 67: 1,2,3
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Onze God roept ons in het licht
G:      EN VERDRIJFT ALM HET DUISTER.
V:      Daarom:
G:      AMEN

Wij gaan zitten

GEBED  voor de nood van de wereld
Telkens afgesloten met:   Kyrie                                   Klaas Stok


ZINGEN Glorialied   864: 1, 2, 3, 4, 5


AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen  en lied
Lied 513: 1, 2, 3, 4
Wij  gaan staan
EERSTE LEZING  Deutronomium 18: 15 – 20
ZINGEN  lied  362: 1,3
TWEEDE LEZING Marcus 1: 21 – 28
ZINGEN    Lof verheffing
Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN  Lied 612
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden 368: c
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
ZINGEN Slotlied 418: 1,2,3,4
ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c

ORGELSPEL

 
 
Liturgie 28 januari 2024 Liturgie 28 januari 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Dienst 28 jan. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
            Organist:  Bram van Oort
                Voorganger:  Ds. Joop Mol

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 216
1  Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Lied 130:3 en 4
3  Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

4  Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 868: 1,2 en 4
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

4  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
GEBED
AANDACHT VOOR DE KINDEREN  (kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING Psalm 78: 1 t/m 6
Lied 985
1  Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

2  Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3  Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Lucas 2: 41 t/m 52
Lied: 339a  
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Wij gaan weer zitten
OVERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 971
1  Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk, de bouw van Christus’ kerk.

2  God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.

3  De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!


GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Wij gaan staan
Slotlied 968: 2,4 en 5
2  Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

4  In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5  Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 415: 3
3  Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

ORGELSPEL
Collecten.
 
Liturgie 21 januari 2024 Liturgie 21 januari 2024
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Dienst 21 jan. 2024 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
             Organist:  Gert Oldenbeuving
         Voorganger:  Dr. Jaap van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 96: 1,3,6 en 7

1  Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen.

3  Geeft aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.6  In ’t lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aarde en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

7  Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie                                   Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Glorialied  Lied 72: 4 en 7
4  Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

7  Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN (door leiding kinderdienst?)
EERSTE LEZING    Romeinen 12: 4 - 11
Lied 971: 1 en 2
1  Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

2  God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 1: 14 - 20
Lied  339a  

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 531
1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2  Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Wij gaan staan
Slotlied 836
1  O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2  Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

3  O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

4  Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

5  Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.


ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie 14 januari 2024 Liturgie 14 januari 2024

PROTESTANTSE GEMEENTE

STEENDEREN EN BRONKHORST

 

Dienst 14 jan. 2024 om 10.00 uur

in Het Anker in Steenderen

 

Organist: Teus de Mik

Voorganger: ds. Roelie Reiling

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Wij gaan staan

Lied 216: 1,2 en 3

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 

EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G: AMEN

 

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING Afgesloten met: Kyrie

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons

 

Lied 304: 1,2 en 3

1 Zing van de Vader die in den beginne

de mensen schiep, de dieren en de dingen:

hemel en aarde wil zijn naam bezingen:

houd Hem in ere!

 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,

bron van geluk voor wie Hem wil geloven:

luister naar Hem het woord van alzo hoge:

houd Hem in ere!

 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,

duurzame kracht die mensen wordt gegeven.

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:

houd Hem in ere!

 

GEBED VAN DE ZONDAG

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Lied 8b: 1 en 4

1 Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

4 Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit.

Mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

 

(kinderen naar de kinderdienst)

Wij gaan staan

EERSTE LEZING Johannes 2: 1 – 12

Lied 315: 1 en 2

1 Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

 

2 En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht,

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

 

Wij gaan weer zitten

UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 791: 1 – 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken

als uw woord van het begin,

liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

 

2 Liefde, die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

 

3 Liefde luidt de naam der namen

waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

 

4 Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven, –

daarop hebt Gij ons gebouwd.

 

5 Liefde laat zich voluit schenken

als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken

waarop wij uw gasten zijn.

 

6 Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft

over ons: wil ons genezen,

bron van liefde, liefde zelf!

 

GEBEDEN Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.

maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid, Amen

 

(kinderen komen terug)

 

Wij gaan staan

Slotlied 526: 3 en 4

3 In Kana was de gloed geweken,

het vuur bedolven onder as;

toen zei de vlam in ieders beker

wie er de ware wijnstok was;

laat het nu uit de kruiken stromen,

de vreugde ga van mond tot mond,

omdat Hij, in zijn uur gekomen,

de aarde aan zijn zijde vond!

 

4 Juich voor de koning van de volken

buig voor zijn opperheerschappij,

zing halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,

leg vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!

 

ZEGEN EN ZENDING

Afgesloten met 431c

A --- men A --- men A --- men

ORGELSPEL

Collecten.

 
Liturgie 7 januari 2024 Liturgie 7 januari 2024
Organist: Pieter Haverkamp


Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN

Wij gaan staan

Lied 218: 1,2 en 4

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,

dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.


2 Dank U voor deze mooie aarde,

dank U voor sterren, maan en zon.

Dank U dat U ons wilt bewaren,

kracht en levensbron.


4 Dank U voor steun in moeilijkheden,

altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden

die ik tegenkom.


EEN MOMENT VAN STILTE

BEMOEDIGING EN GROET

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.

G: AMEN


Wij gaan zitten

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Inleiding op de dienst

KYRIEGEBED

Afgesloten met: Kyrie

Heer, ontferm U over ons

Christus, ontferm U over ons

Heer, ontferm U over ons


Glorialied 518: 1 en 7

1 Hoe helder staat de morgenster,

en straalt mij tegen van zo ver,

de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,

mijn koning en mijn bruidegom,

mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,

zo begeerlijk, mild in ’t geven,

stralend, vorstelijk verheven.


7 Hoe is Hij mij zo innig na,

de alfa en de omega,

mijn hart doet Hij ontbranden.

Hij zal mij tot zijn lof en prijs

opnemen in zijn paradijs,

dan klap ik in de handen.

Amen, amen, kom mij troosten allerschoonste,

mijn begeren, toef niet langer, kom o Here.


GEBED opening Schrift

EERSTE LEZING Jesaja 40: 1 - 11

Lied 526: 2 en 4

2 Hij daalt ootmoedig in het water,

de vogel Geest komt aangesneld,

God heeft in Hem zijn welbehagen

en alle zaligheid gesteld:

tegen de stroom staat Hij ten teken,

hier wordt des levens loop gewend,

het blinde lot gestuwd tot zegen,

wij zijn tot in de dood gekend.


4 Juich voor de koning van de volken

buig voor zijn opperheerschappij,

zing halleluja! Uit de wolken

komt ons zijn heerlijkheid nabij.

Bouw dan ootmoedig aan de aarde,

leg vrede in elkanders hand:

Hij die de beste wijn bewaarde

roept ons ter bruiloft in zijn land!


Wij gaan staan

TWEEDE LEZING Marcus 1: 1 - 11

ZINGEN 339a

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.


Wij gaan weer zitten

VERKONDIGING


Lied 825: 1,3 en 5

1 De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.

Hij, hemelhoog verheven,

heeft ons in Adam één begin,

één levensdoel gegeven:

te wonen op zijn aarde, waar

het goed is, goed om met elkaar

in zijn verbond te leven.


5 Ja, Hij is elk van ons nabij,

hoe hemelhoog verheven;

in Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.

Dat heeft Hij aan het licht gebracht:

de mensen zijn van zijn geslacht,

voorgoed met Hem verweven.


Afscheid Ineke en Willem

Herbevestiging van Rikie, Adrie, Wim, Rikie en Luc

Bevestiging van Ria en Mark

Afgesloten met vraag aan de Gemeente

Lied 221 ( Staande )

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.


2Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.


3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

GEBEDEN Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed


ONZE VADER Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leidt ons niet in verzoeking.

maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid, Amen


(kinderen komen terug)


Wij gaan staan

Slotlied 1010

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.


2 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!


3 Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.


4 Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!


ZEGEN Afgesloten met 431c: Amen


ORGELSPEL Collecten.
 
oudejaarsdag 31 december 2023 oudejaarsdag 31 december 2023
                            Oudejaarsdag 2023
                          Hoop                Verdriet
                    Liefde        Vrede       Toekomst
                       Geloof                     Vreugde
                             31 dec. 2023 om 15.30 uur
in de H. Willibrordkerk in Steenderen

                       Organist: Ron Holtslag

                                 Voorgangers:

         Hubertien Oostdijk en Maria Schotman en

                          M.m.v. gemengd koor
Intochtslied: 280
“De vreugde voert ons naar dit huis”

1  De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2  Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3  dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5  Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6  Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7  Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Welkom

Groet en bemoediging

Gebed voor de oudejaarsmiddag

Lied: 91A  “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

1  Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2  Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3  Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Inleiding

Aansteken 1e kaars, eerste lezing: (Vreugde)
 Jesaja 61:1 en 10A-11

Een paar opmerkingen

Stilte

Aansteken 2e kaars, tweede lezing: (Verdriet)
Job 3:20-21 en 24-26

Een paar opmerkingen

Lied 942    “Ik sta voor U in leegte”

1  Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2  Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Aansteken 3e kaars, 3e lezing: (Geloof)
Hebreeën 11: 1-3, 8-10 en 13-16,

Een paar opmerkingen

Stilte

Aansteken 4e kaars, vierde lezing: (Hoop)
Psalm 25:1-5

Een paar opmerkingen

Lied 802  “Door de wereld gaat een woord”

1  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2  Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Refrein

3  Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
Refrein

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein

Aansteken 5e kaars, vijfde lezing: (Liefde)
1 Cor 13: 4-13

Een paar opmerkingen
Stilte

Aansteken 6e kaars, zesde lezing: (Vrede)
Romeinen 12:9-18

Een paar opmerkingen

Lied 1010  “Geef vrede Heer geef vrede”

1  Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2  Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3  Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4  Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!


Aansteken 7e kaars, zevende lezing: (Toekomst)         Jesaja 2:2-5

Een paar opmerkingen

Lied: Geen weg was ons gegeven
              (melodie: Er is een roos ontsprongen)

Geen weg was ons gegeven, om veilig te begaan,
geen richting door het leven om samen in te slaan.
Wij wisten weg noch steg: door duisternis omgeven was niemand onze weg.Maar heden is te horen Gods woord van het begin.
Hij gaat, als mens geboren, de goede richting in.
Hij bouwt vandaag zijn tent bij mensen die verloren, ontheemd zijn en miskend.Gods toekomst, duizend jaren, wordt heden ingeluid:  Hij zal zich openbaren in Jezus voor ons uit.  De weg van God is goed. Zijn woord zal ons bewaren:  een lamp voor onze voet.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Slotlied 415 Zegen ons Algoede”
1  Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2  Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3  Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


Gebed van Franciscus


Zegenbede
 
 
Eerste Kerstdag 25 december 2023 m.m.v. de cantorij Eerste Kerstdag 25 december 2023 m.m.v. de cantorij
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
kerstmorgen 2023
m.m.v.:  de cantorij
             organist Pieter Haverkamp
    Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
Lied 478:1 ‘Komt verwondert u hier mensen’
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

4  O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Lied 473
1  Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

2  Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

3  Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Lied 468
1  Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

2  Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3  Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

4  Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Lied:  “Al wie dolend in het donker”
Vers 1 en 3 Cantorij    Vers 2 en 4 allen

1   Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht.
Wijsheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
2  Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
3  Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
4  Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt,
dode mens die snakt naar adem,
wereld die om vrede vraagt.
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
die mijn welbehagen draagt.
KYRIEGEBED  
Glorialied  487
1  Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.  2x

2  Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.  2x

3  Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.  2x

GEBED opening Schrift:
Wij gaan staan
LEZINGLucas 2: 1 – 16
           Wij gaan weer zitten
De cantorij zingt:  Away in a manger      
(arr. David Willcocks)

1  Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his sweet head
The stars in the bright sky looked down nwhere he laid, the little Lord Jesus a sleep on the hay

2  The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky, ans stay by my side until morning is nigh.

3  Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me for ever, and love me. I pray.   Bless all the dear children in thy tender care, and fit ud for heaven, to live with thee there.

      Wij gaan staan
Lezing: Johannes 1: 1 – 5 en 14
             Wij gaan weer zitten
Lied 492  "Full House”
1  In den beginne was het woord
en in Hem was alle leven
en dat leven was het licht der mensen.

2  Het woord is vlees geworden,
het heeft in ons midden gewoond,
een mens in de handen van mensen.

3  Niemand heeft ooit God gezien,
maar wij mochten zijn glorie aanschouwen,
Jezus, de Zoon van de levende God.

refrein
Verschenen is de mildheid
en de trouw van onze God.

VERKONDIGING
Lied 496   ‘Een ster ging op uit Israël’
 1. Cantorij
Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

2    Allen
De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

3  Cantorij
Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
         Wij gaan staan                

Lied:  481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ 1 en 3
1  Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

3  Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A --- men     A --- men   A --- men
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.
ORGELSPEL                  
Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
                               

                          Gezegende kerstdagen                 

 
 
Liturgie Kerstavond 24-12-2023 Liturgie Kerstavond 24-12-2023

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

          Kerstavondviering met vertoning kerstfilm
             van A tot Z op 24 december 20.00 uur

                    Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
Lied 483 ‘Stille Nacht’

1  Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2  Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3  Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht                                        2
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lied 484 ‘Go tell it on the mountain’ met cantorij
refrein
Go, tell it on the mountain,
over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain
that Jesus Christ is born.

1  While shepherds kept their watching
o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens
there shone a holy light.
refrein
2  The shepherds feared and trembled
when lo! above the earth,
rang out the angel chorus
that hailed our Saviour’s birth!
refrein

3  Down in a lonely manger
the humble Christ was born,
and God sent our salvation
that blessed Christmas morn.
Refrein

WELKOM EN MEDEDELINGEN
aansteken kaarsen,  aansteken vier adventskaarsen met zingen “verlanglichtjes” voor kerst

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                   Nu meteen, kaarsje één
 Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                    Goed idee, kaarsje twee 
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                      Kijk, ik zie, kaarsje drie
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
                      Veel plezier, kaarsje vier
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
 
Lied 477: 1,2 en 4

1  Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

2  De hemelse engelen  riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

4  O kind, ons geboren,  liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Wij gaan zitten
GEBED samen met de kinderen
Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’
1  Nu zijt wellekome,   Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,   van alzo veer.
Nu zijt wellekome  van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk   zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2  Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3  Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

4  Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand’.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Vertoning kerstfilm van A tot Z
Zingen ‘Samen gaan wij kerstfeest vieren’  met cantorij

Hele korte overweging (vertaling naar nu)

Zingen ‘Vrede, vrede’ refrein en coupletten met cantorij
Refrein:
Vrede, vrede, echte vrede
Vrede op aarde en overal
Vrede, vrede, echte vrede
in de hemel en in de stal
Hij is geboren – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Voor de Verlosser, Jeshua
Spring in de lucht, zing halleluja!     refrein
Zing met de engelen – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Hij is de deur waar ik binnenga
Hij is de weg, zing halleluja!       refrein
Hij is de redder – gloria
Klap in je handen, zing halleluja
Hij is het licht, dus volg Hem na
Spring in de lucht, zing halleluja!     refrein
GEBEDEN   Dankgebed
                     Voorbeden  
                    Stil gebed

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
Wij gaan staan
Slotlied 486  ‘midden in de winternacht’, met muziekinstrumentjes voor wie wil

1  Midden in de winternacht  / ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, / antwoord op ons hopen.  Elke vogel zingt zijn lied, / herders, waarom zingt gij niet?  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
2  Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet? Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
3  Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet?  Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
4  Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, / bode van de luister  die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,  kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

ZEGEN     Afgesloten met 431c
A --- men  A --- men  A --- men
Ere zij God  /  Ere zij God
In de hoge  /  In de hoge  /  In de hoge
Vrede op aarde  /  Vrede op aarde
In de mensen  /  Een welbehagen
Ere zij God in de hoge  /  Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde  /  Vrede op aarde 
Vrede op aarde /  Vrede op aarde
In de mensen  /  In de mensen  /  Een welbehagen
In de mensen  /  Een welbehagen / Een welbehagen
Ere zij God  /  Ere zij God
In de hoge  /  In de hoge  /  Iin de hoge
Vrede op aarde / Vrede op aarde
In de mensen  /  Een welbehagen
Amen  /  Amen

ORGELSPEL    Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 

 
Vierde Advent, Festival of Lessons en Carols Vierde Advent, Festival of Lessons en Carols

FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS
24 DECEMBER 2023
 om 10.00 uur in de Remigiuskerk
in Steenderen
m.m.v.
de Steenderense Cantorij   
o.l.v.. Gert Oldenbeuving
Bram van Oort, orgel
 LECTOREN
 • Orgel:  Von Gott will ich nicht lassen                     D. Buxtehude
 “Welkom en mededelingen”  
 • Verwacht de komst des Heren
 Cantorij 1 en 3, allen 2 en 4

1  Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor
Reeds breekt in deze wereld, het licht des hemels door
Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zou geven
Ons heil, ons eigen leven, vraagt toegang tot ons hart

2  Bereid dan voor zijn voeten, de weg die hij zal gaan
Wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan   Hij komt- bekeer u nu, verhoog de dalen effen
De hoogten die zich heffen, tussen uw Heer en u.

3  Een hart dat wacht in ootmoed, is lieflijk voor de Heer   Maar op een hart vol hoogmoed, ziet Hij in gramschap neer    Wie vraagt naar zijn gebod, en bidden blijft en waken  In hem wil woning maken, het heil, de Zoon van God

4   O Jezus, maak mij arme, in deze heil’ ge tijd
Uit goedheid en erbarmen, zelf voor uw komst bereid
Laat dit bestaan uw stal, dit hart uw kribbe wezen
Opdat nu en na dezen, ik U lofzingen zal.
 • Once in Royal Davids city         (arr. A.H. Mann, David Willcocks)
1 en 2 Koor / 5 en 6 Allen
1  Once in Royal David’s city, Stood a lowly cattle shed
Where a mother laid her baby, In a manger for his bed                                     
Mary was that mother mild, Jesus Christ her little child

2  He came down to earth from heaven, Who is God and Lord of all    
And his shelter was a stable, And his cradle was a stall    
With the poor and mean and lowly,
Livedon earth our Savior holy

5  And our eyes at last shall see him, Through his own redeeming love 
For that scild so dear and gentle, Is our Lord in heaven above   
And he leads his children on, To the place where he is gone.

6  Not in that poor lowly stable,With the oxen standing by,      
We shall see him, but in heaven, Set at God’s right hand on high       
When like stars his children crowned, All in white shall wait around
 • Lesson 1        Genesis 1: 1-5
 Orgel   Nun komm der Heiden Heiland      J.G. Walther  
 • Lesson 2        Genesis 22: 15 t/m 18             “de zegen van Abraham”
 Kom tot ons de wereld wacht (Nun komm der Heiden Heiland. Zetting M. Vulpius)
 1. en 3 Koor / 2, 4 en 5 Allen
1  Kom tot ons de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht  Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria’
2  Kind dat uit uw kamer klein, als des hemels zonneschijn  Op de aarde wordt gesteld, gaat uw weg zoals een held
3  Gij daalt van de Vader neer, tot de vader keert Gij weer    Die de hel zijt doorgegaan, en hemelwaarts opgestaan
4  Uw kribbe blinkt in de nacht, met een ongekende pracht  Het geloof leeft in dat licht, waarvoor al het duister zwicht
5   Lof zij God in’t hemelrijk,  Vader, Zoon en Geest gelijk  Nu en overal altijd,  nu en tot in eeuwigheid
 
 • Lesson 3     Jesaja 9: 1 t/m 7                      “profetie van de Messias”
 • Gabriels message         (David Willcocks)
Koor
 1. The angel Gabriel from heaven came, His wings as drifted snow, his eyes as flame  “All hail” said he, thou lowly maiden Mary  Most highly favour’d lady, Gloria
 
 1. For known a blessed Mothert hou shall be, All generations laud and honour thee  Thy Son shall be Emmanuel, by seers fore told   Most highly favour’d lady, Gloria
       3.  Then gentle Mary meekly bowed her head, To me be as it pleaseth God “she said” My soul shall laud and                 magnify his holy name
           Most highly favour’d lady, Gloria
       4  Of her, Emmanuel, the Christ was born, In Bethlehem, all on a Christmas morn  And Christian folk through                out  the World will ever say  Most highly favour’d lady, Gloria

 Lesson 4   Jesaja 11: 1-5  en vers 9 “Profetie van de Messias”

In the bleak midwinter Harold Darke 1888-1976)
Koor
In the bleak midwinter frosty wind made moan
Earth stood hard as iron, water like a Stone
Snow had fallen, snow on snow, In the bleak midwinter, Long ago

Our God, heaven can not hold him nor earth sustain
Heaven and earth shall flee away, when he comes to reign
In the bleak midwinter a stable place sufficed the Lord God almighty, Jesus Christ

Enough for him, whom cherubim worship night and day
A breast ful of milk and a manger ful of hay
Enough for him, whom angels fall down before, The ox and ass and camel which adore

What can I give him,  poor as I am? If I were a shepherd I would bring a lamb
If I were a wise man, I would do my part
Yet what I can I give him, Give my heart.
 
Lesson 5   Lucas 1: 26 t/m 33 “De aankondiging van de geboorte”

Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Allen
Op U mijn heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn  Zie heel mijn hart staat voor U open, en wil, o Heer, uw tempel zijn  O Gij, wien aard en hemel zingen, verkwik mij met uw heil ge gloed
Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed
Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst bereid  Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid  Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren, doe intocht, Heer, in mijn gemoed.

. Lesson 6   Lucas 2: 1-3 t/m 7    “De geboorte”

. Een ster ging op uit Israël
 1. Koor / 2 en 3 Allen
1  Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht
Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht  Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk  Die onze naam draagt en ons lot, die nacht begon zijn rijk
2  De herders hebben het gezien, in de geboortestal
Daar was het vrede en sindsdien, zingt elk dat overal
Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij
Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei
3  Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd  Waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid  Dan is het heil aan ons geschied, U allen even na  Dan zingt de schepping weer dit lied, tot in de gloria.

. Lesson 7   Lucas : 8 t/m 16      “De Herders”

. Away in a manger      (arr. David Willcocks)
Koor
1  Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his sweet head
The stars in the bright sky looked down nwhere he laid, the little Lord Jesus a sleep on the hay

2  The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes.
I love thee, Lord Jesus! Look down from the sky, ans stay by my side until morning is nigh.

3  Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me for ever, and love me. I pray.   Bless all the dear children in thy tender care, and fit ud for heaven, to live with thee there.
. Lesson 8   Mattheus 2: 1 t/m 11  “De wijzen”
 
 • Midden in de winternacht
 Allen
1  Midden in de winternacht ging de hemel open;
Die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.  Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

2  Vrede was het overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

3  Ondanks winter, sneeuw en ijs bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst  gij niet  Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de bel trom horen;
Christus is geboren

4  Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,  Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  Die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan,  Laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom  Kere om, kere om, laat de beltrom horen
Christus is geboren!

. Lesson 9   Johannes 1: 1 t/m 5 en 14     “Het woord is mens geworden”

. Nu daagt het in het oosten
 1. en 3 Cantorij,    2 , 4 en 5 Allen (staande)
1  Nu  daagt het in het oosten
Het licht schijn overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal

2  De duisternis zal wijken
Van d’ eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag zal prijken
Met ongekende pracht

3  Zij, die gebonden zaten
In schaduw van de dood
Van God en mens verlaten
Begroeten ’t morgenrood

4  De zonne, voor wier stralen
Het nachtelijk duister zwicht
En die zal zegepralen
Is Christus, ’t eeuwig licht

5  Reeds daagt het in het oosten
Het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal
 
 • Orgel Von Himmelhoch da komm ich her          (J.s. Bach) 
 
Liturgie derde Advent 17 december 2023 Liturgie derde Advent 17 december 2023

PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 17 dec. 2023 om 10.00 uur in
Het Anker in Steenderen
“Avondmaal”

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Rineke van den Berg
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 146: 1, 3, 4  “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”
1  Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.

3  Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4  Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Aansteken adventskaars door een kind
We zingen: verlanglichtjes
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Kijk, ik zie, kaarsje drie
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie                                   Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 286 vers 3 + refrein “Steek een kaars aan tegen al het duister”
3  Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

GEBED VAN DE ZONDAG
Inleiding op de lezing
EERSTE LEZING   
Jesaja 35: 1 - 10 (Herziene Statenvertaling)
Lector:
De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen
en in bloei staan als een roos.
Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.
Rineke: jullie zullen je verheugen wanneer machtige naties die wreedheden begaan ten ondergaan.

Lector:
De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de glorie van onze God.
Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;
Rineke: help anderen die geen hoop meer hebben, versterk hun handen, help anderen die bang zijn, versterk hun knieën.

Lector:
zeg tegen de gehaasten van hart:
Rineke: zeg tegen diegenen die niet kunnen wachten tot alles is opgelost en er vrede is:

Lector:
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!   De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.
Rineke: de wraak van God zal voor diegenen zijn die wreedheden hebben begaan.

Lector:
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.
Rineke: diegenen die tot nu toe de weg van vrede niet herkenden, diegenen die er doof voor waren, of te verlamd om maar iets te doen, diegenen die hun mond hielden… let op: God betrekt je er helemaal bij.

Lector:
Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.
Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen,
waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.
Rineke: Gods redding doet mensen opbloeien, ze komen op adem.

Lector:
Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,  zelfs dwazen zullen niet dwalen.
Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.
Rineke: waar eerst geen weg was, is nu de weg van de Heer. Twee dingen zijn belangrijk op deze weg: je hoeft nog niet alles van God te begrijpen, verdwalen doet hij je niet ook al ben je blind of doof. Maar vertrap je anderen door jouw machtsvertoon dan is er op deze weg voor jou geen plaats.
Lector:
Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht,
zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Lied 433: 1 “Kom tot ons, de wereld wacht”
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

TWEEDE LEZING Jakobus 5: 7 - 10 Door de lector
Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.  Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.  Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.  Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 

Lied 441: 6, 8, 10     Hoe zal ik U ontvangen

6  Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

8  Ook hoeft geen mens te vrezen
die aan zijn zonden lijdt,
want Hij komt u genezen
met zijn genegenheid.
Uw trooster is nu nabij,
die uw vergeving is!
Met alle kinderen deelt Hij
zijn vaders erfenis.

10  Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

DERDE LEZING     Mattheüs 11: 2 ‐ 11
Lied 452: 1 en 3   Als tussen licht en donker
1  Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

3  O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 910: 1, 2 en 4  “Soms groet een licht van vreugde”

1  Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2  Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

4  Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

Uitnodiging voor het avondmaal
Jezus heeft op het paasfeest 2000 jaar geleden
samen aan tafel gezeten met zijn vrienden.
We zijn blij dat we de verhalen van Jezus kunnen lezen in de bijbel, zo leren we over Gods wereld, een wereld van vrede. Wees allemaal welkom aan die tafel van God.

Vredesgroet
Als we vieren dat we toeleven naar een wereld van vrede, Dan begint dit met het zetten van zelf een stap op weg naar vrede. We hebben in de kerk daarvoor een groet, een vredegroet. Dat we elkaar een knuffel, kus, of gewoon een hand geven en zeggen tegen elkaar: vrede voor jou.

Tafelgebed
Wij danken U God, voor de wijn.
Als wij met elkaar de druiven proeven,
weten wij dat het feest is,
want Jezus, uw Zoon is bij ons.

Wij danken U God, voor het leven,
voor wat Jezus ons heeft verteld over U.
Nu weten wij: U laat ons nooit alleen.

Wij danken U, dat Jezus ons heeft laten zien
hoe we leven kunnen met U en met elkaar.

Wij danken U voor het brood, dat we breken en delen.
Brood wordt van veel graankorrels gemaakt,
en zoals het graan verzameld wordt,
breng zo alle mensen bijeen in uw Rijk van vrede:
wij horen allemaal bij U.
Wij bidden U dat wij eens met alle mensen samen
uw feestmaaltijd zullen vieren.

Wég nu met alles wat niet goed is, wat ons boos en verdrietig maakt
en ons van binnen pijn doet. U hebt ons lief en geeft ons Jezus Zelf:  Zo dicht wilt U bij ons zijn!

We denken aan die laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen.
Hij brak het brood, gaf het rond en zei: dit ben ik.
Het is mijn lichaam.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En Jezus gaf de beker rond
en hij zei: dit ben ik.
Het is mijn bloed.
Ik geef mijzelf aan jullie,
helemaal, voor altijd.

En daarna zei hij:
Als jullie later bij elkaar zijn,
dan moet je dit ook doen:
dan zul je merken dat ik bij je ben.
want ik ben altijd bij je als je breekt en deelt.

Bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Delen van brood en wijn

Dankwoorden

(kinderen komen terug)

ZINGEN lied 885 Groot is uw trouw o Heer
1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
A ---men  A ---men  A ---men
ORGELSPEL
Collecten.
 

 
Liturgie kerkdienst Tweede Advent 10 december 2023 Liturgie kerkdienst Tweede Advent 10 december 2023
Dienst 10 dec. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

2de Zondag van Advent

Thema: “het kind in het midden”

Marcus 9: 37 “wie in mij naam één zo’n kind opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft

                   Organist:  Bram van Oort                Voorganger:  Ds. Thea Bouwman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
‘de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan
Lied 283: 1 en 2
          1  In de veelheid van geluiden
In het stormen van de tijd,
Zoeken wij het zachte suizen
Van het woord, dat ons verblijdt

2  En van overal gekomen,
Drinkend uit de ene bron,
Bidden wij om nieuwe dromen,
Richten wij ons naar de zon.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

AANSTEKEN van twee adventskaarsen

ZINGEN: (aansluitend) 2 coupletten van Verlanglichtjes.

Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

Nu meteen, kaarsje één
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan
Goed idee, kaarsje twee
Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst
Zo komt voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan

kinderen naar de kinderdienst
Wij gaan zitten
Lied 283: 4 en 5
          4  Laat uw dauw van vrede dalen
In de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
Van uw goedertierenheid
5  Die ons naam voor naam wilt noemen,
Al uw liefde ons besteedt,
Zingend zullen wij U roemen
En dit huis zingt met ons mee!

GEBED
…….
En daarvoor danken wij U vanuit de ziel van ons bestaan.  in Jezus de Christus, uw Zoon, ons tot Heer,
en bidden samen:    
Kyrie
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 441: 1 en 7

          1  Hoe zal ik U ontvangen,
Wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
Vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
Verlicht mij, dat ik weet
Waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

7   Waarom u zorgen maken
Met vragen, dag en nacht,
Hoe u Hem zult ontvangen
Met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,

Wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven
En Hij stilt al uw pijn.

TIEN WOORDEN voor jong en oud

Lied 433: 1 en 2

          1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
Als des hemels zonneschijn
Op de aarde wordt gesteld,
Gaat uw weg zoals een held.GEBED om de Heilige Geest
Lied 433: 4

4  Lof zij God in ’t hemelrijk.
Vader, Zoon en Geest gelijk,
Nu en overal altijd,
Nu en tot in eeuwigheid.

EERSTE LEZING    Jesaja 9: 1 - 6
Lied 462: 1 en 2
          1  Zal er ooit een dag van vrede,
Zal er ooit bevrijding zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

2  Zal er ooit een blijvend heden
Vol van goede vrede zijn
Voor wie worden doodgezwegen
Levenslang gebroken zijn?

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Marcus 9: 30 - 37
Lied 462: 4 en 6
4  Zie de sterren aan de hemel
Waar het duister van de nacht
Door hun schijnsel wordt verdreven
Tot een nieuwe dag die lacht.

6  Zoals sterren mensen melden
Dat geen nacht te donker is
Zal een kind ons komen redden
Dat het licht der wereld is.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 442: 1en 2
1  Op U, mijn  Heiland, blijf ik hopen,
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wiens aarde en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed.

2  Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed

En met Jezus uw Zoon bidden we:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome  Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel    Alzo ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze;
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 422: 1,2 en 3
1  Laat de woorden   die we hoorden
klinken in het hart.        Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen door uw stille kracht.

2  Laat ons weten,    nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:  Sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,  vuur dat U ontsteekt.

3  Laat ons hopen ,   biddend hopen,
dat de liefde wint.   Wil geloof ons geven
dat door zo te leven    hier Gods rijk begint.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c  A----men, A----men, A----men
ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie Eerste Advent 3 december Liturgie Eerste Advent 3 december
Dienst 3 dec. 2022 om 10.00 uur in  Het Anker in Steenderen

            Organist:  Gert Oldenbeuving

         Voorganger:  Dr. Jaap van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 33: 1,8
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren  door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!   Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,    steek de loftrompet. 

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.                         
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.  God, op wie wij wachten,
/ geef ons moed en krachten   nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde.
G:      AMEN
Aansteken adventskaars en zingen Verlanglichtjes 1
Zie Bijlage

Kinderen naar de kinderdienst

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie        Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 440:2
2  Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Jesaja 40:1-11
Lied 103: 1,6,7
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Marcus 1:1-8
Lied 456B: 1,2,8

1  Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.2  Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,                                             
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

8  Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING Jesaja 40:1-11
ORGELSPEL
Lied 433
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3  Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5  Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 444
1  Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c

ORGELSPEL
Collecten.
Dienst 3 dec. 2022 om 10.00 uur in  Het Anker in Steenderen

            Organist:  Gert Oldenbeuving

         Voorganger:  Dr. Jaap van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 33: 1,8
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren  door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!   Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,    steek de loftrompet. 

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.                         
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.  God, op wie wij wachten,
/ geef ons moed en krachten   nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde.
G:      AMEN
Aansteken adventskaars en zingen Verlanglichtjes 1
Zie Bijlage

Kinderen naar de kinderdienst

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie        Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 440:2
2  Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Jesaja 40:1-11
Lied 103: 1,6,7
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Marcus 1:1-8
Lied 456B: 1,2,8

1  Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.2  Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,                                             
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

8  Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING Jesaja 40:1-11
ORGELSPEL
Lied 433
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3  Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5  Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 444
1  Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c

ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023 Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023
                                m.m.v. Cantorij en
                      Lisanne en Marion Knol zang

                 Organist / Pianist : Bram van Oort

  Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL 
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 221
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
Verhaal voor de kinderen
Kyriegebed    Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  726: 1 en 6

1  Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6  God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING  Genesis 50: 22 - 26
Lied 728: 1 en 3

1  De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

3  Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  
Hebreeën 11: 1-3, 8-10, 13-16 en 12:1
Lied 732: 1 en 3 (cantorij) 2 en 4 (allen)
Cantorij
1  Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.

Allen
2  Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Cantorij
3  Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

Allen
4  dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
KORT ORGELSPEL
Lied 730:  1 (cantorij) 2 (allen)
Cantorij
1  Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

Allen
2  Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Inleiding op de gedachtenisviering

We luisteren naar Lisanne en Marion die voor ons zingen: ‘de mensen die we missen’ van Sela. Bram begeleidt hen op de piano.

Cantorij “de Mensen van voorbij 1“

We noemen de namen, aansteken kaarsen.
(  zie blz. 15 )

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.Aansteken laatste kaars.
Zingen allen “de Mensen van voorbij 2”
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Lied 736: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen)
Cantorij
1  Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, –
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
2  Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, –
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
3  Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden     
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug

Wij gaan staan
Slotlied 753
1  Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2  Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3  Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

4  Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5  Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6  God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

ZEGEN EN ZENDING   Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL      
Aan de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
                              
 
 
Liturgie 19 november 2023 Liturgie 19 november 2023
                  Organist:  Teus de Mik
                  Voorganger:  Gea Haan
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 9: 1, 4 en 5 “Met heel mijn hart zing ik Uw eer”
1  Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

4  God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5  Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 302: 1,2,3 en 4  “God in den hoog’ alleen zij eer”
1  God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
2  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3  O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4  O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING   PSALM 90: 1,2 en 11-17
Lied 826 : 1,2 en 3  
“O Christus, Woord der eeuwigheid”
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING     MATTHEUS 25: 31-46
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 119: 1, 40 en 66
“Welzalig wie de rechte wegen gaan”.
1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

40  Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

66  Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

GEBEDEN  
                    Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Lied 909: 1, 2 en 3
“Wat God doet, dat is welgedaan”
1  Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij   zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2  Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet    in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3  Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt    kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 12 november 2023 Liturgie 12 november 2023
Voorganger:  Ds. Henk Nekeman
Organist:  Gert Oldenbeuving
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker

1  Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
 
2  Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Refrein

3  Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Refrein

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  85: 1 en 4  Gij waart goedgunstig voor uw  land,  o Heer

1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jesaja 48: 17 - 21
Lied 70 
1  Haast u om mij te redden, God!
O Heer, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2  Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed u om mijn lot te wenden.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheüs 25: 14-30
Lied:  338b   Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 762
1  De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2  Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3  Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4  Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5  En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6  Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden acclamatie 368j
     Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                       (kinderen komen terug)

Wij gaan staan

Slotlied 747: 1,2,5 en 8
1  Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2  Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

5  Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

8  Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A ----- men
ORGELSPEL      
 
Liturgie 5 november 2023 Liturgie 5 november 2023
Thema Samen delen
XL Dienst 5 nov. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                   Pianist: Bram van Oort
          Voorganger: Hubertien Oostdijk
m.m.v. kinderen, tieners en
                                      volwassen gemeenteleden
PIANOSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 218  ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
Wij gaan zitten

GEBED

Lied EL 398  ‘Handen heb je om te geven’
Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou mis doet

Refrein
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt
Refrein

Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Refrein

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Refrein

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Refrein

LEZING  Mattheus 14: 15 – 21
Uitdelen visdropjes
Overweging

Over de streep
Luisteren/zingen Vijf broden en twee vissen ‘You Tube’
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw?si=kts61zuzeMIcJtCJ
Vijf Broden En Twee Vissen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer


Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat


Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

Danken en bidden

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                

Slotlied 416
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

PIANOSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 29 oktober 2023 Liturgie 29 oktober 2023
Voorganger:  Ds. Jaqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 1: 1 en 2
1  Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2  Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  869: 1,5 en 7 Lof zij de Heer, ons  hoogste goed

1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
5  Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

7  Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 981:3  ( 2 X ) Gij voedt de vogels in de bomen
3  Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

EERSTE LEZING Deut. 6: 1 t/m 9     
Lied 320: 1 t/m 4 Wie oren om te horen heeft
1  Wie oren om te horen heeft
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden.
2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3  – Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.


TWEEDE LEZING  Matth. 22:34 -46
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 966: :1,2,3,4 Het heil des hemels werd ons deel
1  Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.

2  Geen mens kon ooit des Heren wet,
der mensen maat vervullen;
toen heeft de Zoon zich ingezet
om God en onzentwille
en kwam tot ons, een mens als wij,
maar zonder zonde, waarlijk vrij, –
de mens van den beginne.

3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer
het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer,
maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop,
verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.

4  Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 418: 1,3,4 God schenk ons de kracht
1  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht   uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,  samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

3  Vrede, vrede laat   Gij in onze handen,
dat wij die als zaad    dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,  zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede    ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht    uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,   samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men

Orgelspel
 
 
Liturgie 22 oktober 2023 Liturgie 22 oktober 2023
              Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  Dhr. Henk Dijkman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 100: 1 en 2
1  Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2  Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Lied 100: 3 en 4
3  Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4  Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 885: 1 en 2
1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Woord van troost: Efeziërs 1: 19 t/m 23
GEBED VAN DE ZONDAG   Gebed om de Heilige Geest
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   Lucas 22: 14 t/m 18
Lied 273: 1,4 en 5
1  Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4  Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5  Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Openbaringen 19: 1 t/m 8
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 968: 1,4 en 5
1  De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

4  In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5  Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         (kinderen komen terug)

Wij gaan staan                

Slotlied 834: 1,2 en 3
1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

ZEGEN
Afgesloten met 431b    A ----- men

ORGELSPEL             
 
Liturgie 10 september Liturgie 10 september
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 10 sept. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
                  Organist:  Teus de Mik
                    Voorganger:  Gea Haan
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
Wij gaan staan
Lied 704, alle coupletten
1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3  Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 305, alle coupletten
Alle eer en alle glorie
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
AANDACHT VOOR DE ZIEKEN EN OUDEREN
EERSTE LEZING    Psalm 119: 33 – 40
Lied 316: 1 en 4
Het Woord dat u ten leven riep
1  Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.


4  Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Romeinen 12:9-21
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 304, alle coupletten
Zing van de Vader, Die in den beginne

1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden, afgesloten met een gezongen acclamatie 367e 
            Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
                    Stil gebed
                    ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Wij gaan staan
ZINGEN Liedboek 868: 1,2,3 en 5
Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere.
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3  Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL 
 
Liturgie 3 september 2023 Liturgie 3 september 2023
Oecumenische viering Startzondag 3 sept. 2023
in de Remigiuskerk in Steenderen
                  
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk, organist: Gert Oldenbeuving
        m.m.v. De Cantorij en leden van het Rooms Katholiek koor.                                                                                                         
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 33: 1 en 2
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN                                                                        

Ga je mee?    (Met Beamer)
refrein
Ga je mee? Zeg niet "nee",  
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

refrein
Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

refrein
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

refrein

Ga je mee? Zeg niet "nee",
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Kinderen gaan naar kinderdienst

KYRIEGEBED   Afgesloten met:   301a                            
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 657  koren 1 en 3  allen 2 en 4

Koren
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Allen
2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Koren
3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Allen
4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.                                           

GEBED opening schrift

Eerste Lezing  Numeri 10: 29 - 36  

Lied 531

1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2  Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

TWEEDE LEZING    Mattheus 4: 18 - 22
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Verkondiging.

Orgelspel

Lied 802: 1,4,5 en 6

1  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug, aandacht voor de kinderen

Slotlied 969  Koren 1 en 3,  Allen 2 en 4
Koren
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Allen
2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Koren
3  Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Allen
4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
Amen, amen, amen.

ORGELSPEL               
 
 
Liturgie 27 augustus 2023 Liturgie 27 augustus 2023
Voorganger:  Ds. Joop Mol
Organist Bram van Oort
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

Lied 212: 1,2 en 3
1  Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2  Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3  Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 98: 1 en 3
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3  Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 867

1  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

GEBED VAN DE ZONDAG

EERSTE LEZING    Jesaja 12: 1 t/m 6
Lied 971
1  Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

2  God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

3  De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

TWEEDE LEZING  Mattheüs 9: 35 t/m 38 en
                                                10: 11 t/m 15
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 823: 1,4 en 5
1  Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

4  Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5  O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                   
Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied 415: 1 en 2
1  Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.


2  Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

ZEGEN   Afgesloten met 415: 3
3  Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


ORGELSPEL        
 
Liturgie 20 augustus 2023 Liturgie 20 augustus 2023
Dienst 20 aug. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 207
1  De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2  O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3  Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4  opdat wij wand'len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

KYRIEGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  117A

1  Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2  Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

GEBED opening schrift
kinderen naar de kinderdienst
EERSTE LEZING   2 koningen 4: 16 - 34
Lied 647
1  Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2  Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3  Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4  Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Marcus 7: 24 - 30
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 119A 
1  Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2  Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3  Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.

4  God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden acclamatie 368g
             Adem van God, vernieuw ons bestaan.

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug

         Wij gaan staan                

Slotlied 978
1  Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.


2  Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3  Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4  Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men
ORGELSPEL                
 
Liturgie 13 augustus 2023 Liturgie 13 augustus 2023
Voorganger: Herman Haan
Organist: Bram van Oort

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
Wij gaan staan
Lied 212:1,3 en 4 Laten wij zingend deze dag beginnen.
1  Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

3  Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4  Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 305 alle coupletten Alle eer en alle glorie

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING    Jesaja 45:20-25
Lied 657: 1,2 en 3 Zolang wij ademhalen
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING   Mattheus 14:22-32
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 342 alle coupletten In God de Vader op zijn troon
1  In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2  En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3  Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4  Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5  Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.       Amen.

GEBEDEN  Dankgebed
                    Voorbeden  
                    Stil gebed
                    ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Lied 885 alle coupletten Groot is Uw trouw o Heer.
885:1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

ZEGEN EN ZENDING

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 6 augustus 2023 Liturgie 6 augustus 2023
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

            7e  zondag van de zomer – kleur groen - 
              Kleur van hoop, groei en toekomst.

Voorganger:  Pastor Rien Baauw
Organist:  Gert Oldenbeuving

        Thema: ‘ Op weg met God en….met elkaar’

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen    

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Wij zijn op weg, de zomer in;
op vakantie, weg of thuis -  heb je zin?
Voel de zon op je gezicht,
loop op rozen, voel je licht.
Misschien ga je ver van huis
naar Maastricht of naar Maassluis
naar La France of Portugal,
of gewoon naar Nijverdal.
Of… blijf je thuis en maak plezier.
Waar is het zo leuk als hier?
Ga naar buiten, lekker vrij –
Altijd zomer willen wij!
Waar je ook bent en wat je ook doet:
Maak plezier en heb het goed.
God de Heer zal bij je zijn,
Hij geeft Licht en zomer – Zonne – Schijn.

Stilte….wij willen stil zijn voor God.

Lied: 84 : 1,3  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

  1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3  Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Bemoediging

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer
A:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:   Die ons zijn Heilige Geest gegeven heeft
A:   OM VERVULD VAN LIEFDE SAMEN OP WEG
                     TE GAAN.
V:   God van het verleden – van het nu en…                         
                      onze toekomst
A:   WIJ ZIJ GEKOMEN OM U TE DANKEN
V:   God die met ons op weg gaat
A:   WIJ ZIJN GEKOMEN OM U TE VERTROUWEN
V:   God van Licht en Leven – buiten ons en in ons.
A:   WIJ ZIJN HIER GEKOMEN OM UW LIEFDE       
       TE  LOVEN – OM TE SPREKEN, TE LUISTEREN,           
       TE BIDDEN, MUZIEK TE MAKEN EN …      
                       SAMEN TE ZINGEN.  
                     
Lied 84 : 4 en 6  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voor.
4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

6  Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Openingsgebed  
      
V:   God van de Schepping – de zomer met z`n  licht en warmte - geef dat wij, ook deze morgen een glimp mogen opvangen van Uw Licht en Warmte –
          &nbs