PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Liturgie Eerste Advent 3 december Liturgie Eerste Advent 3 december
Dienst 3 dec. 2022 om 10.00 uur in  Het Anker in Steenderen

            Organist:  Gert Oldenbeuving

         Voorganger:  Dr. Jaap van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 33: 1,8
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren  door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!   Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,    steek de loftrompet. 

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.                         
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.  God, op wie wij wachten,
/ geef ons moed en krachten   nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde.
G:      AMEN
Aansteken adventskaars en zingen Verlanglichtjes 1
Zie Bijlage

Kinderen naar de kinderdienst

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie        Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 440:2
2  Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Jesaja 40:1-11
Lied 103: 1,6,7
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Marcus 1:1-8
Lied 456B: 1,2,8

1  Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.2  Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,                                             
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

8  Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING Jesaja 40:1-11
ORGELSPEL
Lied 433
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3  Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5  Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 444
1  Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c

ORGELSPEL
Collecten.
Dienst 3 dec. 2022 om 10.00 uur in  Het Anker in Steenderen

            Organist:  Gert Oldenbeuving

         Voorganger:  Dr. Jaap van Beelen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.   In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de gedachtenishoek gebracht. Zingen: lied   
de Mensen van voorbij’  ( zie bijlage )

Wij gaan staan

Lied 33: 1,8
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren  door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!   Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,    steek de loftrompet. 

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.                         
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.  God, op wie wij wachten,
/ geef ons moed en krachten   nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde.
G:      AMEN
Aansteken adventskaars en zingen Verlanglichtjes 1
Zie Bijlage

Kinderen naar de kinderdienst

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Kyrie        Klaas Stok
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Lied 440:2
2  Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in ’t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Jesaja 40:1-11
Lied 103: 1,6,7
1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

6  De mens is aan het sterven prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

7  Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Marcus 1:1-8
Lied 456B: 1,2,8

1  Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.2  Zo staat geschreven:
de heuvel moet geslecht,                                             
geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht.
Zo staat geschreven:
maak alle paden recht.

8  Volk uitverkoren
om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren,
Messias is zijn naam.
Kind ons geboren,
jouw licht zal met ons gaan.

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING Jesaja 40:1-11
ORGELSPEL
Lied 433
1  Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

2  Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

3  Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

4  Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5  Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
          ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 444
1  Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2  De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3  Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4  De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
5  Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c

ORGELSPEL
Collecten.
 
 
Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023 Liturgie eeuwigheidszondag 26 november 2023
                                m.m.v. Cantorij en
                      Lisanne en Marion Knol zang

                 Organist / Pianist : Bram van Oort

  Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL 
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 221
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten
Verhaal voor de kinderen
Kyriegebed    Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  726: 1 en 6

1  Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6  God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING  Genesis 50: 22 - 26
Lied 728: 1 en 3

1  De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

3  Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  
Hebreeën 11: 1-3, 8-10, 13-16 en 12:1
Lied 732: 1 en 3 (cantorij) 2 en 4 (allen)
Cantorij
1  Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.

Allen
2  Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Cantorij
3  Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

Allen
4  dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
KORT ORGELSPEL
Lied 730:  1 (cantorij) 2 (allen)
Cantorij
1  Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

Allen
2  Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Inleiding op de gedachtenisviering

We luisteren naar Lisanne en Marion die voor ons zingen: ‘de mensen die we missen’ van Sela. Bram begeleidt hen op de piano.

Cantorij “de Mensen van voorbij 1“

We noemen de namen, aansteken kaarsen.
(  zie blz. 15 )

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.Aansteken laatste kaars.
Zingen allen “de Mensen van voorbij 2”
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Lied 736: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen)
Cantorij
1  Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, –
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
2  Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, –
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Allen
3  Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden     
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug

Wij gaan staan
Slotlied 753
1  Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2  Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3  Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

4  Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5  Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6  God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

ZEGEN EN ZENDING   Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL      
Aan de uitgang vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
                              
 
 
Liturgie 19 november 2023 Liturgie 19 november 2023
                  Organist:  Teus de Mik
                  Voorganger:  Gea Haan
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 9: 1, 4 en 5 “Met heel mijn hart zing ik Uw eer”
1  Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, Heer.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

4  God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5  Heer, Gij bewaart wie tot U vliedt.
Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.
Een burcht voor wie in nood verkeren,
een vaste burcht is onze Here.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 302: 1,2,3 en 4  “God in den hoog’ alleen zij eer”
1  God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
2  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3  O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4  O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING   PSALM 90: 1,2 en 11-17
Lied 826 : 1,2 en 3  
“O Christus, Woord der eeuwigheid”
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING     MATTHEUS 25: 31-46
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 119: 1, 40 en 66
“Welzalig wie de rechte wegen gaan”.
1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

40  Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

66  Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

GEBEDEN  
                    Dankgebed
Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Lied 909: 1, 2 en 3
“Wat God doet, dat is welgedaan”
1  Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij   zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2  Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet    in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3  Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven –
als God mij leidt    kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 12 november 2023 Liturgie 12 november 2023
Voorganger:  Ds. Henk Nekeman
Organist:  Gert Oldenbeuving
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker

1  Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
 
2  Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Refrein

3  Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Refrein

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  85: 1 en 4  Gij waart goedgunstig voor uw  land,  o Heer

1  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

4  Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jesaja 48: 17 - 21
Lied 70 
1  Haast u om mij te redden, God!
O Heer, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2  Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed u om mijn lot te wenden.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheüs 25: 14-30
Lied:  338b   Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 762
1  De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2  Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3  Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4  Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5  En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6  Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden acclamatie 368j
     Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                       (kinderen komen terug)

Wij gaan staan

Slotlied 747: 1,2,5 en 8
1  Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

2  Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

5  Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

8  Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A ----- men
ORGELSPEL      
 
Liturgie 5 november 2023 Liturgie 5 november 2023
Thema Samen delen
XL Dienst 5 nov. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                   Pianist: Bram van Oort
          Voorganger: Hubertien Oostdijk
m.m.v. kinderen, tieners en
                                      volwassen gemeenteleden
PIANOSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 218  ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
Wij gaan zitten

GEBED

Lied EL 398  ‘Handen heb je om te geven’
Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou mis doet

Refrein
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt
Refrein

Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Refrein

Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Refrein

Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Refrein

LEZING  Mattheus 14: 15 – 21
Uitdelen visdropjes
Overweging

Over de streep
Luisteren/zingen Vijf broden en twee vissen ‘You Tube’
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw?si=kts61zuzeMIcJtCJ
Vijf Broden En Twee Vissen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Vijfduizend mensen waren
Aan 't luisteren naar de Heer
Maar op de derde avond
Was er geen eten meer


Er was nog wel een jongen
Die iets te eten had
Hij gaf het aan de Here
Het was zijn hele schat


Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Ja, Jezus deed een wonder
Want Hij heeft alle macht
Maar denk eens aan die jongen
Die het bij Jezus bracht

Vijf broden en twee vissen
Het was niet eens zo veel
Maar toen de Heer ze zegende
Kreeg iedereen zijn deel

Vijf broden en twee vissen
Het was zijn hele schat
Zou jij ze kunnen missen
Als jij niets anders had

Danken en bidden

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                

Slotlied 416
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

PIANOSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 29 oktober 2023 Liturgie 29 oktober 2023
Voorganger:  Ds. Jaqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 1: 1 en 2
1  Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2  Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN


GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  869: 1,5 en 7 Lof zij de Heer, ons  hoogste goed

1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
5  Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

7  Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 981:3  ( 2 X ) Gij voedt de vogels in de bomen
3  Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

EERSTE LEZING Deut. 6: 1 t/m 9     
Lied 320: 1 t/m 4 Wie oren om te horen heeft
1  Wie oren om te horen heeft
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden.
2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3  – Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.


TWEEDE LEZING  Matth. 22:34 -46
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 966: :1,2,3,4 Het heil des hemels werd ons deel
1  Het heil des hemels werd ons deel
alleen door Gods genade.
Wij werkten en wij wonnen veel,
maar alle winst bleek schade.
’t Geloof ziet Jezus Christus aan:
wat Hij deed is genoeg gedaan
voor al wie leeft op aarde.

2  Geen mens kon ooit des Heren wet,
der mensen maat vervullen;
toen heeft de Zoon zich ingezet
om God en onzentwille
en kwam tot ons, een mens als wij,
maar zonder zonde, waarlijk vrij, –
de mens van den beginne.

3  Om Hem rechtvaardigt nu de Heer
het leven van ons allen.
God is op ons niet toornig meer,
maar ziet met welgevallen
een volk, gedoopt in Christus’ doop,
verenigd in geloof en hoop
en liefde tot elkander.

4  Want wie hier leeft op zijn gezag,
die is voor God rechtvaardig,
hij vindt zijn handen elke dag
tot goede werken vaardig;
als nieuw wordt rond hem het bestaan
en in hem vangt het voorjaar aan
van ’s Heren nieuwe aarde.

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden  
                    Stil gebed
                    ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
Slotlied 418: 1,3,4 God schenk ons de kracht
1  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht   uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,  samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

3  Vrede, vrede laat   Gij in onze handen,
dat wij die als zaad    dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,  zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede    ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht  dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht    uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,   samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen   lachen en geween.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men

Orgelspel
 
 
Liturgie 22 oktober 2023 Liturgie 22 oktober 2023
              Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  Dhr. Henk Dijkman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 100: 1 en 2
1  Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2  Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
Lied 100: 3 en 4
3  Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4  Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 885: 1 en 2
1  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Woord van troost: Efeziërs 1: 19 t/m 23
GEBED VAN DE ZONDAG   Gebed om de Heilige Geest
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   Lucas 22: 14 t/m 18
Lied 273: 1,4 en 5
1  Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

4  Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5  Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Openbaringen 19: 1 t/m 8
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 968: 1,4 en 5
1  De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

4  In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5  Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         (kinderen komen terug)

Wij gaan staan                

Slotlied 834: 1,2 en 3
1  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2  Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3  Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

ZEGEN
Afgesloten met 431b    A ----- men

ORGELSPEL             
 
Liturgie 10 september Liturgie 10 september
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 10 sept. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen
                  Organist:  Teus de Mik
                    Voorganger:  Gea Haan
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
Wij gaan staan
Lied 704, alle coupletten
1 Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2  Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3  Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 305, alle coupletten
Alle eer en alle glorie
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
AANDACHT VOOR DE ZIEKEN EN OUDEREN
EERSTE LEZING    Psalm 119: 33 – 40
Lied 316: 1 en 4
Het Woord dat u ten leven riep
1  Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.


4  Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Romeinen 12:9-21
Lied  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 304, alle coupletten
Zing van de Vader, Die in den beginne

1  Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden, afgesloten met een gezongen acclamatie 367e 
            Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
                    Stil gebed
                    ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Wij gaan staan
ZINGEN Liedboek 868: 1,2,3 en 5
Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere.
1  Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3  Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

5  Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL 
 
Liturgie 3 september 2023 Liturgie 3 september 2023
Oecumenische viering Startzondag 3 sept. 2023
in de Remigiuskerk in Steenderen
                  
Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk, organist: Gert Oldenbeuving
        m.m.v. De Cantorij en leden van het Rooms Katholiek koor.                                                                                                         
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 33: 1 en 2
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN                                                                        

Ga je mee?    (Met Beamer)
refrein
Ga je mee? Zeg niet "nee",  
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

refrein
Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

refrein
Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

refrein

Ga je mee? Zeg niet "nee",
maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!


Kinderen gaan naar kinderdienst

KYRIEGEBED   Afgesloten met:   301a                            
Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 657  koren 1 en 3  allen 2 en 4

Koren
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Allen
2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Koren
3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Allen
4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.                                           

GEBED opening schrift

Eerste Lezing  Numeri 10: 29 - 36  

Lied 531

1  Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2  Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘’k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze’, –
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3  Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

TWEEDE LEZING    Mattheus 4: 18 - 22
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. 

Verkondiging.

Orgelspel

Lied 802: 1,4,5 en 6

1  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug, aandacht voor de kinderen

Slotlied 969  Koren 1 en 3,  Allen 2 en 4
Koren
1  In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

Allen
2  Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

Koren
3  Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Allen
4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431c
Amen, amen, amen.

ORGELSPEL               
 
 
Liturgie 27 augustus 2023 Liturgie 27 augustus 2023
Voorganger:  Ds. Joop Mol
Organist Bram van Oort
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

Lied 212: 1,2 en 3
1  Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2  Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3  Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 98: 1 en 3
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3  Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 867

1  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

GEBED VAN DE ZONDAG

EERSTE LEZING    Jesaja 12: 1 t/m 6
Lied 971
1  Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

2  God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

3  De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

TWEEDE LEZING  Mattheüs 9: 35 t/m 38 en
                                                10: 11 t/m 15
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja.

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 823: 1,4 en 5
1  Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.

4  Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5  O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                   
Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied 415: 1 en 2
1  Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.


2  Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

ZEGEN   Afgesloten met 415: 3
3  Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


ORGELSPEL        
 
Liturgie 20 augustus 2023 Liturgie 20 augustus 2023
Dienst 20 aug. 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 207
1  De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2  O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3  Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schand' en schuld;
houd niet uw glans voor ons verhuld,

4  opdat wij wand'len als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

KYRIEGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  117A

1  Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2  Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

GEBED opening schrift
kinderen naar de kinderdienst
EERSTE LEZING   2 koningen 4: 16 - 34
Lied 647
1  Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2  Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3  Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4  Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Marcus 7: 24 - 30
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 119A 
1  Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2  Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3  Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.

4  God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden acclamatie 368g
             Adem van God, vernieuw ons bestaan.

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

kinderen komen terug

         Wij gaan staan                

Slotlied 978
1  Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.


2  Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3  Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4  Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men
ORGELSPEL                
 
Liturgie 13 augustus 2023 Liturgie 13 augustus 2023
Voorganger: Herman Haan
Organist: Bram van Oort

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
Wij gaan staan
Lied 212:1,3 en 4 Laten wij zingend deze dag beginnen.
1  Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

3  Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4  Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 305 alle coupletten Alle eer en alle glorie

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
EERSTE LEZING    Jesaja 45:20-25
Lied 657: 1,2 en 3 Zolang wij ademhalen
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING   Mattheus 14:22-32
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 342 alle coupletten In God de Vader op zijn troon
1  In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2  En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3  Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4  Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5  Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.       Amen.

GEBEDEN  Dankgebed
                    Voorbeden  
                    Stil gebed
                    ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,

want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Lied 885 alle coupletten Groot is Uw trouw o Heer.
885:1

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

ZEGEN EN ZENDING

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 6 augustus 2023 Liturgie 6 augustus 2023
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

            7e  zondag van de zomer – kleur groen - 
              Kleur van hoop, groei en toekomst.

Voorganger:  Pastor Rien Baauw
Organist:  Gert Oldenbeuving

        Thema: ‘ Op weg met God en….met elkaar’

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen    

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Wij zijn op weg, de zomer in;
op vakantie, weg of thuis -  heb je zin?
Voel de zon op je gezicht,
loop op rozen, voel je licht.
Misschien ga je ver van huis
naar Maastricht of naar Maassluis
naar La France of Portugal,
of gewoon naar Nijverdal.
Of… blijf je thuis en maak plezier.
Waar is het zo leuk als hier?
Ga naar buiten, lekker vrij –
Altijd zomer willen wij!
Waar je ook bent en wat je ook doet:
Maak plezier en heb het goed.
God de Heer zal bij je zijn,
Hij geeft Licht en zomer – Zonne – Schijn.

Stilte….wij willen stil zijn voor God.

Lied: 84 : 1,3  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

  1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

3  Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Bemoediging

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer
A:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:   Die ons zijn Heilige Geest gegeven heeft
A:   OM VERVULD VAN LIEFDE SAMEN OP WEG
                     TE GAAN.
V:   God van het verleden – van het nu en…                         
                      onze toekomst
A:   WIJ ZIJ GEKOMEN OM U TE DANKEN
V:   God die met ons op weg gaat
A:   WIJ ZIJN GEKOMEN OM U TE VERTROUWEN
V:   God van Licht en Leven – buiten ons en in ons.
A:   WIJ ZIJN HIER GEKOMEN OM UW LIEFDE       
       TE  LOVEN – OM TE SPREKEN, TE LUISTEREN,           
       TE BIDDEN, MUZIEK TE MAKEN EN …      
                       SAMEN TE ZINGEN.  
                     
Lied 84 : 4 en 6  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voor.
4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

6  Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
Openingsgebed  
      
V:   God van de Schepping – de zomer met z`n  licht en warmte - geef dat wij, ook deze morgen een glimp mogen opvangen van Uw Licht en Warmte –
                  van Uw glorie en Uw toekomst.

A:   DOOR SAMEN TE ZIJN HIER IN DEZE RUIMTE  
       MAAR BOVENAL DOOR TE LEVEN VANUIT
       UW LIEFDE EN SAMEN MET U OPWEG TE GAAN.

V:   Dat wij open in het leven staan, open voor wat is, 
       wat komt, wat goed is met vreugde ontvangen,
            wat slecht is vóórkomen, en weerstaan.
Allen:  AMEN.

Lied 802  Door de wereld gaat een woord

802:1

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2  Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

3  enigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan.
refrein

4  Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
refrein

5  Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
 refrein

6  Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
 naar het land dat Ik u wijs.’
  refrein

Toekomstvisioen van nu – Woorden van hoop!

Eens komt er een tijd dat de mensen op weg zullen gaan en liefde, vrede en gerechtigheid zullen zoeken.

Dat ze het tranendal van een verscheurde aarde achter zich laten en zich laten leiden door wat de Eeuwige werkelijk wil.

Dan zullen ze ontdekken dat het niet uitmaakt
of je de Eeuwige - God, Heer of Allah noemt
of zijn naam niet uitspreekt.

Als je maar handelt in zijn Geest en zijn wegen gaat.
Dan zullen ze hun wapens ombouwen tot kinderspeelgoed en hun raketten omsmelten tot landbouwmachines.

Aanslagen en vergeldingsacties zijn voorgoed verleden tijd.
Kom, laten we op weg gaan, volkeren van de aarde.
Laten we vooruitlopen op de toekomst.

Lied: Zijn er veel wegen…. Melodie “Blowing in the wind”

Zijn er veel wegen waar niemand zich waagt,
Omdat zij te ver zouden gaan?
Hoelang horen mensen alleen maar zichzelf,
Voordat zij een ander verstaan?
Hoelang worden oorlogen verder gevoerd,
Voor vijanden niet meer bestaan?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.          Het antwoord ligt in de liefdesband.

Stromen rivieren nog eeuwig naar zee
en wordt dan de zee niet te groot?
Hoelang is de afstand nog veilig en ver,
tot mensen die leven in nood?
Hoelang spreken mensen van eigen geluk
en zwijgen de anderen dood?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.        Het antwoord ligt in de liefdesband.
 
Hoelang zijn de mensen nog bang voor elkaar,
en bang voor zichzelf bovendien?
Hoelang kijken ogen nog strak voor zich uit,
voordat zij de ruimte gaan zien?
En als dan de aarde bewoonbaar zal zijn,
zullen wij dan nog leven misschien?

Refrein: Het antwoord mijn vriend, ligt in je eigen hand.        Het antwoord ligt in de liefdesband.

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen….
                       
Woorden uit de bijbel

Eerste lezing: Psalm 19 ‘Een verrukking’  - Uit in de schaduw van de psalmen - 
                                                                       Hans Bouma     
Alles is vol van Hem, zingt van Hem,
de bomen en de vogels, de bergen en de rivieren, de dagen en de nachten.

Hemelhoog en wereldwijd komt Hij ter sprake,
zo verstrekkend en alles omvattend als de zon,
de jubelende zon z’n weg gaat, nodigt Hij uit tot lofzang.

Een verrukking is Hij, een verrukking is zijn gebod:
Woorden die glanzen – woorden die bezielen – woorden om wijs mee te zijn.

Zon die over mij opgaat, zon die mij in bloei zet,
zon die alles, ook het meest verborgene blootlegt.
O God, vergeef mij wat het licht niet verdraagt.
Zó te leven dat ik U alleen maar verheug. 


                                
Lied: Een Psalm voor de voor de zomer
           (melodie van psalm 89 )

Ik zie in zomerlicht, de glimlacht van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud, als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.

Tweede Lezing: Lucas 9 : 51- 62   “Op weg naar Jeruzalem”

Lied: 538 :1,4  Een mens te zijn op aarde

1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Overdenking

Orgelspel
Lied:  838 : 1,2,3 O grote God die liefde zijt

1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3  Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

 Credo: Omdat onze woorden…

V:  Omdat onze woorden vaak zo schraal zijn,
      onze gebaren zo krachteloos,
      onze blik zo kortzichtig, onze harten zo kil,
      hebben wij een ander nodig;                                            
      met menselijke warmte.

G:  DAAROM GEDENKEN WIJ JEZUS VAN NAZARETH              
                    
V:   Omdat onze dromen bedrieglijk zijn,
       onze perspectieven zo op onszelf gericht,
      onze visioenen slechts van hier en nu,
      hebben wij een medestander nodig,
      die liefde, recht en trouw ons leert.
G:  DAAROM HERINNEREN WIJ ONS JEZUS VAN                                          NAZARETH

V:  Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
      onze dood zo doodgewoon,
      ons leven zo vaak tevergeefs,
      onze oplossingen een deel van ons probleem,
      hebben wij een ander nodig, die zegt:
      Een nieuw begin is altijd mogelijk.

G:  DAAROM GELOVEN WIJ JEZUS VAN NAZARETH

Dankgebed – Voorbeden – stilgebed – Oecumenisch  Onze Vader  
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: 418: 1,2,3  God schenkt ons de kracht .   

1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Heenzending en Zegen

Moge de weg jou tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug blazen.
Moge de zon je gezicht warm strelen.
Moge een zachte regen op je velden vallen.
Moge wij elkaar ontmoeten op de wegen die we samen gaan.                                  
God zegene jouw weg…

Zegen……..

Allen: Amen – amen - amen


 
 
Liturgie 30 juli 2023 Liturgie 30 juli 2023
Organist:  Wim Riefel

        Voorganger:  Ds. Jaqueline Krajenbrink
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 119: 40 en 49
40  Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

49  Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal ’t als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Glorialied  302: 2,3 en 4
2  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3  O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4  O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen Lied 224
1  Elke dag vertelt over God de Heer,
alle nachten fluisteren tot zijn eer,
heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
alles is zo mooi, dat ik zingen moet.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    1 Koningen 3: 5 - 12
lied 213: 1,2 en 5
1  Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2  Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
5  Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheus 13: 44 -52
Lied  653: 1 en 3

1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

3  Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.


Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 841: 1 t/m 4
1  Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2  geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3  En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4  Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden met gezongen acclamatie 367e

                     Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
 
                    Stil gebed

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 838: 1,2 en 3
1  O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3  Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men

ORGELSPEL               
 
Liturgie 23 juli 2023 Liturgie 23 juli 2023
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind. In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 86: 1 en 4
1  Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

4  Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 86 : 7

7  Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Glorialied  150A
1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 288: 1
288:1

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jesaja 40: 12 - 25
Lied 825: 1,5 en 6
1  De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5  Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

6  Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, – heden.

TWEEDE LEZING Mattheus 13: 24 – 30 en 36b - 43
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. 

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 765: 1 en 6 allen 2 en 4 vrouwen 3 en 5 mannen
Allen
1  Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

Vrouwen
2 In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?

Mannen
3  En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

Vrouwen
4  Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

Mannen
5  Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

Allen
6  En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden afgesloten met
                                                             acclamatie 368g
                     Adem van God, vernieuw ons bestaan.
 
                    Stil gebed

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

               De kinderen komen terug   

Slotlied 418
1  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2  Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3  Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4  God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b    Amen
ORGELSPEL               
 
 
liturgie afscheidsdienst Richard Olthof op 11 juli 2023 liturgie afscheidsdienst Richard Olthof op 11 juli 2023
Afscheidsdienst van
                           Richard Olthof                     
   Geboren 12 mrt 1975     Overleden 4 juli 2023
             Op dinsdag 11 juli om 11.00  uur
                In de Remigiuskerk te Steenderen     
               Voorganger: ds. Hubertien Oostdijk

                    Organist: Lucian Venderink

Orgelspel
Welkom
Bemoediging en groet
Gebed
Muziek  Bryan Adams - Everything I Do _ I Do It For You
Levensloop
Toespraak
Muziek  U2 - With Or Without You
Lezen: Psalm 121
Psalm 121: 1 en 4
1  Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4  De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Overdenking

Lied 221

1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.


2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gedicht ‘Alles komt goed’?!

Als er muren voor ons staan,
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien

om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ze ons dan ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen.

Dank en Voorbeden

Slotlied 801: 1 en 6
1  Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

6  Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.

Woorden van uitgeleide

OrgelspelWoorden ter begrafenis

Bidden Onze Vader

ONZE VADER  

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Zegen

 
 
Liturgie 9 juli 2023 Liturgie 9 juli 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 9 juli 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

Organist:  Bram van Oort
Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 47: 2 en 3
2  God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.
3  Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Edelen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

KYRIEGEBED

Afgesloten met Lied:  413: 3

3  Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Glorialied  413: 1 en 2
1  Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2  Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING    Zacharia 9: 9 – 12 en 16 en 17
Lied 550: 1 en 3
1  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

3  Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheus  11: 25 - 30
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 826
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.

2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                

Slotlied 315
1  Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2  En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3  Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b  A ----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 2 juli 2023 Liturgie 2 juli 2023
Dienst 2 juli 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Gert Oldenbeuving

        Voorganger:  Ds. Fini van Zoelen
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 280: 1,2,3,4 en 7
1  De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2  Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3  dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

7  Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

SMEEKGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied 869:  1,6 en 7
1  Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

6  Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!
7  Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die ’t merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!
ROND OM HET WOORD
GEBED OPENING SCHRIFT
EERSTE LEZING    Deuteronomium 15: 12 - 18
Lied 81: 1,8,9 en 12
1  Jubel God ter eer,  Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,  stem en tegenstem
springen op voor Hem  die ons heil bewerkte.

8  Ik ben Hij-die-is:  God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis   van de slavernij
maakte Ik u vrij:   hebt gij nog te vrezen?

9  Leef uit mijn verbond.  Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.  Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt  geef Ik overvloedig.

12  Al wie u verdrukt  zal Ik af doen deinzen.
Ik verbreek het juk   dat uw schouders knelt,
en het ruw geweld  zal verering veinzen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Filemon
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 975
1  Jezus roept hier mensen samen
die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen,
geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is,
prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster
zich naar ons heeft toegewend.

2  Jezus roept ons te belijden
Hem als Heer van het heelal,
hoeder van ons broze lichaam,
redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen,
zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus’ glorie
is op aarde neergedaald.

3  Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als wij zijn,
ras of  huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn.

4  Jezus roept ons tot zijn tafel,
breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse
hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,
deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heilige zondaars,
wees te gast bij God de Heer.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden 367b
                     Heer, onze Heer, ontferm u over ons.

                    Stil gebed

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                
Slotlied: 150A
1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A ------ men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 25 juni 2023 Liturgie 25 juni 2023
25 juni 2023   
Voorganger : dhr. Herman Haan
Organist: Bram van Oort

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

ZINGEN Liedboek 280 : 1, 3 en 6
De vreugde voert ons naar dit huis

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

ZINGEN Liedboek 304, alle coupletten 
Zingt van de Vader

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

EERSTE LEZING Door de lector EXODUS 17:1-7

ZINGEN  Liedboek 281: 1, 2, 3 en 6
Wij zoeken hier uw aangezicht

TWEEDE LEZING          Door de voorganger
Markus 9: 33-37

ZINGEN   338b

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
ZINGEN  gezongen geloofsbelijdenis,
Liedboek 344, alle coupletten
Wij geloven één voor één

GEBEDEN          Dankgebed
                              Stil gebed
                              ONZE VADER

Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)
Gelegenheid kinderkerk leiding om afscheid te nemen van Jorik en welkom door tieners

ZINGEN Slotlied 978, alle coupletten
Aan U behoort o Heer der Heren

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 18 juni 2023 Liturgie 18 juni 2023
Welkom
Zingen 276
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyriegebed
Glorialied 100
Gebed opening Schrift

Lezen: Jesaja 12 (lector)
Zingen 542: 1, 3 en 4
Lezen: Mattheus 9: 35-10: 15
Zingen: Lofzegging
Verkondiging
Zingen: 975: 1, 3 en 4
Dank en voorbeden

Vorming kring op het koor
Tafelgebed met daarin 405:1
Instellingswoorden
Vredegroet
Onze Vader
Delen brood en wijn, tijdens delen zingen we 568A (4x)
Dankgebed
Slotlied 981
zegen
 
 
Liturgie 11 juni 2023 Liturgie 11 juni 2023
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

ZINGEN Psalm 71: 9 en 11
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

ZINGEN Glorialied  305: 1,2,3 Alle eer en alle glorie
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
lied voor de kinderen Lied 224  Elke dag vertelt over God de Heer
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING  Exodus22: 21 t/m 27  Door de lector
ZINGEN  lied 686: 1,2 en 3

TWEEDE LEZING  Mattheus 5: 33 t/m 48     
ZINGEN   338b
UITLEG EN VERKONDIGING Tekstlezing: Hand. 2: 42 en 46,47
Het leven van de eerste gemeente
ORGELSPEL

ZINGEN  Lied  672: 3,4,5,6 In ’t lichaam van de Heer
GEBEDEN          Dankgebed
Voorbeden  met acclamatie 367e
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.    
                    Stil gebed
                    ONZE VADER

Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

ZINGEN Slotlied 315: 1,2 en 3 Heb dank o God van alle leven
ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
liturgie 4 juni 2023 liturgie 4 juni 2023
Voorganger:  Ds. Deodaat van der Boon
Organist:  Teus de Mik

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

Wij gaan staan

Lied 8: 1,3 en 6

1  Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

3  Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

6  Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 705:1 en 3
1  Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3  Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Orgelspel
kinderen naar de kinderdienst
korte inleiding bij de Schriftlezing
EERSTE LEZING  Exodus 34: 4 - 11

Lied 119: 15
15  Doe van mij weg de schande en de smaad,
want Gij hebt uw geboden mij gegeven
dat ik zou onderkennen goed en kwaad
door uw gerechtigheid die staat geschreven.
Vreugde der wet! God is mijn toeverlaat.
Alleen bij uw bevelen zal ik leven.

TWEEDE LEZING Matteüs 28: 16 - 20
ZINGEN Lied:  338b Halleluja, halleluja, halleluja.

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 362: 1 en 3
1  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

3  Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
              Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
              steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
  Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                     kinderen komen terug
           
Lied 150a: 1,2,3 en 4
1  Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ------- men
ORGELSPEL               
 
 
Liturgie 21 mei 2023 Liturgie 21 mei 2023
Organist:  Gert Oldenbeuving
Voorganger:  ds. Roelie Reiling

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 8a: 1,2 en 3  ‘Heer onze Heer’,
1  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.


2  Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3  Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied 8a: 6
6  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:  Lied 299j:  1 en2.

1  Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

2  om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

Glorialied  Lied 150a: 2,3 en 4

2  Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

3  Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4  Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 275: 1,2 en 4
1  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

4  Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
(kinderen naar de kinderdienst)

LEZINGING Handelingen 1: 1 - 14
Lied 283: 1,2 en 4
1  In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2  En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4  Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 825: 1,3 en 5
1  De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3  Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

5  Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

GEBEDEN   Dankgebed 
                      Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                (kinderen komen terug)

Slotlied 103c
1  Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2  Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

3  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

4  Snel vergaan de mensenkinderen
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Loof de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5  Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

ZEGEN
Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL                
 
 
Liturgie Eerste Pinksterdag 28 mei 2023 Liturgie Eerste Pinksterdag 28 mei 2023
                         Pinksteren
                  ‘Groeikracht van de Geest’

Oecumenische viering, Pinksteren, 28 mei 2023
      bij Boerderijwinkel/fruitbedrijf Horstink

         Voorgangers:  Maria Schotman en
                                   Hubertien Oostdijk
                 Organist:  Bram van Oort
                                   m.m.v.  
   zangers van de beide geloofsgemeenschappen

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 670: 1 Koor  ‘Kom Schepper God, o heilige Geest’
1  Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Allen 2 t/m 7
2  Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
3  Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.
                                 
4  Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

5  Weer van ons ’s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

6  Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7  Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Moment van aandacht  voor de KINDEREN
GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied: 675: ‘Geest van hierboven’
1 Koor 
1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Allen
2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebed opening Schrift
EERSTE LEZING Mattheus 13: 3 - 9
Lied 716:  ‘zaaien, maaien, oogsten’
1 Koor
1  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Allen
2  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

Allen
3  Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
wat Hij aanbiedt, ieder jaar.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Handelingen 2: 1 – 12
Lied 678: 1 Koor,  2,3,8 en 9 Allen

1 koor 
1  Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

Allen 2,3,8 en 9
2  De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

3  De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.

8  De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
Op vlees en bloed                                                         

9  En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

Wij gaan weer zitten
Gedicht: ‘De reis van het zaad’

    
         Overweging
Lied 700: 1 Koor ‘Als de wind die waait met vlagen’
1  Als de wind die waait met vlagen,
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd!
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Allen
2  Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil – maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Allen
3  Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sóms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Vredeswens
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                   
ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan       

Slotlied: 689: ‘Wat altijd is geweest’
koor
1  Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Allen
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
koor
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Allen
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

koor
2  Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Allen
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
koor
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Allen
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

koor
3  Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
Allen
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
koor
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Allen
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.

Vanuit de beide kerken willen wij aansluiten bij de actie “zomertas”. Dit is een landelijke actie en wordt in gemeenten om ons georganiseerd. Wij willen dit organiseren voor de oude gemeente Steenderen.

De zomertas is voor gezinnen in Bronckhorst die vanwege allerlei omstandigheden geen financiën hebben voor bijvoorbeeld een vakantie, uitje of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie.
Om voor deze gezinnen de zomervakantie wat zonniger te maken willen wij, vanuit de diaconie de kinderen een persoonlijke zomertas geven. Een tas afgestemd op de leeftijd, interesses en hobby’s van de kinderen. In de tas kunnen cadeautjes zitten maar ook bijvoorbeeld bonnen voor een ijsje of een uitje. Gezinnen kunnen een formulier invullen welke bij de voedselbanken liggen of via het sociaal team.

Dank aan alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het organiseren en welslagen van deze viering.
De familie Horstink bedanken wij voor het beschikbaar stellen van deze prachtige locatie.

Fijn dat u allemaal naar hier bent gekomen.
We ontmoeten elkaar bij de koffie.

 
 
Liturgie Hemelvaart 18 mei 2023 Liturgie Hemelvaart 18 mei 2023
Dienst 18 mei 2023,  Hemelvaart,
om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

‘Een brug tussen hemel en aarde’

Organist: Bram van Oort
Voorganger: ds. Dirk Engelage,

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

lied 280: 1, 2, 3, 4
1  De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2  Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3  dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4  Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Gloria lied 665: 1, 4, 5
1  Om Christus’ wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle menselijkheid
– een zoon die naar zijn vader aardt –
God in het vlees geopenbaard.

4  Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5  Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING       Genesis 28: 10 -17
Lied 800: 1 en 2
1  Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werkelijk wist van mijn verdriet?

2  Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ’s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING    Handelingen 1: 4 - 11
Lied:  663: 1 en 2

1  Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2  Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

UITLEG EN VERKONDIGING
‘Een brug tussen hemel en aarde’

ORGELSPEL
Lied 832 (3x; vrouwen, mannen, allen)
1  Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.

GEBEDEN     Dankgebed 
                      Voorbeden  
                        Stil gebed
                        ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

         Wij gaan staan                

Slotlied 416: 1 t/m 4
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A --- men
ORGELSPEL                
 
Liturgie 14 mei 2023 Liturgie 14 mei 2023
              Organist:  Teus de Mik

        Voorganger:  ds. Hubertien Oostdijk
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 280: 1 en 2 allen, 3 v, 4 m, 5 v, 6 m en 7 allen
1  Allen
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2  Allen
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3  vrouwen
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4  mannen
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5  vrouwen
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6  mannen
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7  Allen
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   Lied 301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Glorialied  659: 1,2 en 6
1  Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2  Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

6  daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jesaja 43: 1 - 7
Lied 91A
1  Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2  Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3  Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 16: 16 -24 en 33
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 673: 1 allen 2 voorzang, 3 en 4 allen
1  Heilige liefdeskracht,
bezoek mijn ziel die smacht,
daal neer, daal in, uw vonk doet mij ontbranden.
Kom Trooster, hartsvriendin,
liefde die wondt en wint,
in U verlies ik mij, stil mijn verlangen.

2  Oplaaiend vuur, verteer
wat krom is of verkeerd,
de lage driften, hoge dunk, ze branden.
Ga met uw licht ons voor,
U trekt een lichtend spoor,
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel.

3  Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren.
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

4  Dood ben ik zonder U,
mijn ziel verlangt naar U,
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren.
Met liefde vormt U mij
tot teken van uw heil.
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem.

GEBEDEN   Dankgebed    Voorbeden Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 663
1  Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2  Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A ---- men
ORGELSPEL           
 
Liturgie 7 mei 2023 Liturgie 7 mei 2023
Dienst 7 mei 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Bram van Oort

        Voorganger:  Mevr. Jansje Ruiterkamp
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 98: 1 en 2
1  Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2  Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 632
1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2  Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied voor de kinderen 218: 1 en 3
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   Deuteronomium 6: 20 - 25
Lied 311 ( wisselzang )
1 Melodie A: (vrouwen)
Wij kiezen voor de vrijheid
die God ons heeft beloofd:
Hij heeft de boze goden
van al hun macht beroofd.


Melodie B: (mannen)
Weg met de stomme beelden,
die maken God te klein:
Hij zal ons zelf vertellen
wie Hij voor ons wil zijn.

3  Melodie A+B: En Hij heeft ook gegeven
dat je Hem noemen mag:
maak dan jezelf niet groter
met Gods naam als je vlag.

4  Melodie A: En neem voluit de vrijheid,
één dag van feestelijkheid,
om opgewekt te vieren
dat God ons heeft bevrijd.

5  Melodie B: Hoor ook naar de verhalen
van wie zijn voorgegaan:
want God, de God van gist'ren
is met ons doorgegaan.

6  Melodie A+B: Geef ruimte aan je naaste,
geschapen naar Gods beeld:
want alle mensen heeft Hij
zijn leven meegedeeld.

7  Melodie A: Blijf met elkaar verbonden
als mens, als man of vrouw:
zo is tot in de diepte
ook God zijn liefde trouw.

8  Melodie B: Wil zó ruimhartig delen
dat niemand stelen moet:
God liet ons samen wonen
in ’t land van overvloed.

9  Melodie A+B: En breek niet met je woorden
een anders leven stuk:
want God sprak tot ons allen
het woord van ons geluk.

10  Melodie A+B: Gun dan elkaar het goede,
zo is het ons gegund:
je leven is pas leven
als je ook geven kunt.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 14: 1 - 14
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 419
1  Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan –
mensen veel geluk.

2  Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.

3  Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

GEBEDEN   Dankgebed  
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Wij gaan staan                 (kinderen komen terug) 
 
Slotlied 675: 1 en 2
1  Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b

Lied 708: 1 en 6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL                 
 
Liturgie 30 april 2023 Liturgie 30 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 30 april 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

Zondag Jubilate

              Organist:  Bram van Oort

        Voorganger:  Ds. Joop Mol
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.

In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied:  212
1  Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2  Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3  Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4  Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

5  Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Lied: 23c

1  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3  Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4  Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5  Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied: 632
1  Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

2  Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

3  Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

GEBED VAN DE ZONDAG

EERSTE LEZING   Nehemia 9: 6 t/m 15
Lied 314
1  Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2  Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3  O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 10: 1 t/m 10
ZINGEN Lied:  338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 653: 1,6 en 7
1  U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6  Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7  O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

Slotlied: 905: 1,3 en 4
1  Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3  Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

4  Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6  Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 23 april 2023 Liturgie 23 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 23 april 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Bram van Oort

        Voorganger:  Gea Haan

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
ZINGEN Liedboek 33:1,2,5 en 8 Kom nu met zang en roer de snaren
1  Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren / door wie Hem behoren
t feestlied ingezet! / Meld de blijde mare
bij de klank der snaren, / steek de loftrompet.

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

5  Van waar Hij woont, in ’t licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is ’t voor de Heer.
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
ZINGEN Liedboek 302 alle coupletten God in de hoog’ alleen zij eer

1  God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

2  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3  O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4  O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Eventueel een lied voor de kinderen
(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING    Jesaja 43:1-12
ZINGEN  Liedboek 644 alle coupletten Terwijl wij Hem bewenen
1  Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2  Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3  Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

4  Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5  Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING  Johannes 21:1-14
ZINGEN   338b

Halleluja, halleluja, halleluja. Luja

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING  “HET IS DE HEER”
ORGELSPEL
ZINGEN Liedboek 305 alle coupletten Alle eer en alle glorie
1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBEDEN   Dankgebed
Voorbeden
Liedboek 367e :  
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons”.
           
                    Stil gebed
                    ONZE VADER
Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Wij gaan staan
ZINGEN Slotlied: Liedboek 634 alle coupletten U zij de glorie, opgestane Heer


1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL
Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
liturgie gezamenlijke dienst met Wichmond 16 april 2023 liturgie gezamenlijke dienst met Wichmond 16 april 2023
                    PROTESTANTSE GEMEENTE

    STEENDEREN / BRONKHORST EN WICHMOND

           Dienst 16 april 2023 om 10.00 uur
de Remigiuskerk in Steenderen
                   Organist:  Pieter Haverkamp
                              Voorgangers: 
          Wim Blanken en  Hubertien Oostdijk
                    m.m.v. enkele zangers
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 645: 1,2,5 en 6
645:1

Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!

2  Christus onze Heer
is voor ons gestorven
en Hij daalde neer
in het doodsgebied,
deed de dood teniet
in de nieuwe morgen.

5  Pasen is de dag,
dat de dove lippen
van het stomme graf
Hem, het woord van God,
uit de zwarte dood
in het leven riepen.

6  Daarom, zing Hem toe!
Hij is onze Heiland.
Word zijn lof niet moe!
God is opgestaan
om de hand te slaan
aan de oude vijand.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN
Wij gaan zitten

KYRIEGEBED

Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Glorialied  634
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ENKELE INLEIDENDE WOORDEN  
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Gesprekje met de kinderen ‘de voeldoos helpt ons de ongelovige Thomas te begrijpen’

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING   1 Petrus 1: 13-21
Lied 690 1 en 2 zangers, 3 en 4 met gemeente
1  Taal op de tong,
een loflied op de lippen,
prijs ik de dag
voordat het avond is.

2  Gij die uw naam
eer aandoet op de aarde,
ik zing de lof
van uw verrijzenis.

3  Gaat er een licht
de duisternis te boven,
een zon die nacht
en nevel overwint –

4  ik loof het vuur
dat neerdaalt uit de hoogte
en ook in mij
een nieuwe dag begint.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 20: 19-31

Lied:  644

1  Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2  Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3  Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.
4  Opdat wij zouden weten,
wat ons te hopen staat,
vraagt Hij ons om te eten:
een vis, een honingraat.

5  Hij is de Heer en koning,
die eeuwig bij ons is.
Zijn woorden zijn als honing,
zijn naam is als een vis.


Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 637
1  O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 630
630:1

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.

      
  
 
 
liturgie Paasmorgen 9 april 2023 liturgie Paasmorgen 9 april 2023
Paasmorgen
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 9 april 2023 om 10.00 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

                     Organist:  Teus de Mik

         Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk

                        m.m.v. De Cantorij
ORGELSPEL
Lied:  ‘Daar juicht een toon’ EL 122
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
Cantorij antifoon Lied 614 en 139: 1

Gemeenten Lied 139: 2 en 14, Cantorij antifoon 614

614  Cantorij
Halleluja!
Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.
Halleluja!

139:1   cantorij
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Gemeente:
2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gemeente:
14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

614  cantorij
Halleluja!
Ontwaak ik, nog ben ik bij U,
uw hand draagt mij door de nacht.
Halleluja!

Wij gaan staan
EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
Bemoediging en groet
V:      Onze hulp is in de Naam van de Levende Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Opgestane Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Aandacht voor de kinderen afgesloten met het projectlied ‘zoek het licht’ alle coupletten
Refrein:
Zoek het licht, heel gericht
doe je ogen niet dicht.
Geniet luisterend van het verhaal.
Jezus komt dichterbij
Hij verbindt jou met mij.
Leer zijn liefde voor ons allemaal.

Welke keus maakt jou sterk?
En wie wil je graag zijn?
Denk er zelf eens over na!
Nou, wat vind je echt fijn? Refrein.

Denk terug aan de top!
Ben je boven geweest?
Denk er zelf eens over na!
Was dat ook een groot feest? Refrein.

Heb je water genoeg?
Ligt er brood op je bord?
Je krijgt Gods liefde erbij.
Nergens kom je tekort. Refrein.

Wie mis jij elke dag? 
Ging er ooit iemand dood?
Deel je verdriet met een vriend. 
Hou je niet eenzaam groot.

(kinderen naar de kinderdienst)
KYRIEGEBED
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 305: 1 cantorij, 2 en 3 met gemeente

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING    1 Petrus 1:  3 - 9
Lied 642:  1 allen, 2 m, 3 v, 4 allen, 5 m, 6 v, 7 en 8 allen
1  Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2  Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
3  Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

4  Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

5  De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

6  Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

7  Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8  ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Mattheus 28: 1 - 10
Lied 624: 1 cantorij, 2 en 3 met gemeente

1  Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,  halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2  Prijs nu Christus in ons lied,  halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,  halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,  halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,  halleluja! 

3  Maar zijn lijden en zijn strijd,  halleluja,
heeft verzoening ons bereid,  halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,  halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,  halleluja!


Wij gaan weer zitten
VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 630: 1 cantorij, 2,3 en 4 met gemeente

1  Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3  Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden gezongen acclamatie 333
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
(kinderen komen terug)

         Wij gaan staan                

Slotlied 634: 1 Gemeente, 2 Cantorij
1  U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b      
A ----  men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u                                                                                   gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie Stille Zaterdag 8 april 2023 Liturgie Stille Zaterdag 8 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

                                Stille Zaterdag

         Dienst 8 april 2023, om 21.00 uur
         in de Remigiuskerk in Steenderen

                   Organist:  Bram van Oort
             
        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
Bij binnenkomst krijgen de mensen de liturgie en een wakekaarsje en schrijven hun doopnaam op een briefje en leggen dat in het mandje

        Om 21.00 uur gaat iedereen naar buiten
         We zingen 598 ‘als alles duister is’ (3x)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

De Paaskaars wordt aangestoken
Wij lopen achter de nieuwe paaskaars aan naar binnen en gaan zitten.

V:      Het leven, sterker dan de dood!
Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, leven dat onsterfelijk is.
Licht dat terugkwam.
Hoop die niet stierf.
Vreugde die bij ons bleef

Zingen Liedboek 600: 1 en 2 ‘Licht, ontloken’

1  Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2  Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Gebed

K = kind, Marit Loman V = voorganger, A = allen

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom komen wij bijeen en waken wij?

V:      Deze nacht waken wij om een weg te vinden het donker door –
Een pad door de golven,
Een uitweg uit gebondenheid,
Een ontkomen aan de dood,
Een weg naar het licht!
Deze nacht gedenken wij
De grote daden van de Eeuwige,
aan zijn kinderen gedaan.
Hij redde hen, gaf hen het leven,
een weg naar het licht!
Deze nacht getuigen wij zingenderwijze,
met tal van verhalen
van de overwinning op de dood.
Hij die heet Immanuel is ons voorgegaan –

Door de diepte van de dood,
De god verlatenheid heeft hij doorstaan.
Wij zijn bijeen, omdat zijn liefde sterker is dan de dood.
Hier willen wij het licht zoeken in de duisternis
Om de schepping te zien in Gods eeuwig licht,
Om het leven te zien als komend uit Gods hand.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN
HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.
SCHEPPING DIE UIT DUISTER HET DUISTER KOMT,
EN IN LUISTERRIJK LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT.

Lezing: Genesis 1:1-13 – Lector

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?

V:      Deze nacht gedenken wij hoe God betrokken is op ons leven.  Door alle tijden hebben mensen hoop ontleend aan zijn trouw.
En altijd weer sprak God, door mensen en profeten
Van de toekomst die goed is en hoopvol en met perspectief.
          Wij gedenken dat leven in Gods licht doet opstaan, en ons brengt
Op wegen die naar God leiden en naar zijn vrede.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ HOREN
VAN DE STEPPE DIE ZAL BLOEIEN,
VAN HET JUICHEN EN DE VREUGDE
DIE GOD VOOR OGEN STAAT VOOR ALLE MENSEN.

Lezing: Jesaja 35:1-7 –Lector

Lied 126a ‘Als God ons thuisbrengt’ gemeente zingt refrein, voorganger leest de teksten
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

1  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

2  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

3  Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar zijn hier bij elkaar en waken wij het donker door?

V: Deze nacht gedenken wij
Hoe groots Gods liefde is.
Niet in het donker liet hij ons achter,
Hij neemt ons mee naar zijn licht.
Het lege graf is ons tot een teken,
Opdat de volheid van het leven ons duidelijk zal zijn.
Die grootheid zien wij
in het licht van de nieuwe morgen.

A:      DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ ZIEN
DE DIEPTE EN HOOGTE VAN GODS LIEFDE,
DE BREEDTE EN LENGTE VAN ZIJN ONTFERMING.
GODS LIEFDE IS IN EEUWIGHEID

Romeinen 6: 3 en 4

Liedboek Psalm 33:2 ‘Zing al wie leeft van Gods genade’

2  Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Doopgedachtenis


K:       Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen wij niet, maar zingen en bidden wij en waken wij het donker door?


V:      Dit is de nacht, waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van onze doop:
Leven is – door het water trekken, diepte onder de voeten hebben.
In de doop zijn ook wij door het water getrokken,
gedragen in de diepte,
bekleed met wit licht,
beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.
En die nieuwe naam, kind van God, klinkt telkens weer
Als wij het doopwater horen stromen.
Het is teken van nieuw begin, de angst voorbij, bevrijd leven.
Door onze doop te gedenken, ervaren wij in deze nacht
hoe ook wij weggeroepen worden uit dood en duisternis.
Dankbaar verbinden wij ons, in een nieuwe gehoorzaamheid
en achter ons latend wat donker en kwaad is,
aan Hem die voor ons heeft gekozen
in een verbond van eeuwige trouw.


Laten wij ons geloof belijden en onze doop gedenken: (staande)

V:      Wilt u God dienen en leven naar Gods Woord van liefde?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u zich verzetten tegen alle machten en mensen die liefdeloos heersen over anderen en         uzelf?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Wilt u leven in de vrijheid, waarin God ons iedere dag weer stelt?

A        JA, DAT WIL IK

V:      Ik-zal-er-zijn heet onze God.
Hij is als zijn naam, Schepper van hemel en aarde,
die ons de aarde heeft toevertrouwd, hij vraagt ons te zorgen voor
zijn schapen. God - Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle
levenden –

A        JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods rijk van vrede is onder ons komen wonen in Jezus van Nazareth, mens onder mensen.      Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen –

A        JA, DAT GELOOF IK

V:      Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,– die ons doet groeien in
            geloof en hoop en liefde en met ons meegaat op de weg van de vrede.


A        JA, DAT GELOOF IK


Doopgedachtenis. Wij gieten als teken daarvan water in het doopvont. Marit en andere kinderen gieten water met een gietertje in het doopfont.
De voorganger legt het mandje met namen op het water neer.
Iedereen loopt langs het doopvont met namen en ontsteekt de eigen kaars aan het licht van de paaskaars. U kunt weer plaats nemen in de bank.

We zingen 600: 3, 4 en 5

3  Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4  Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5  Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Gebeden – Voorbeden. Na ‘Zo bidden wij’ zingen 368f A:
GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. HALLELUJA.   stilgebed, en ‘Onze Vader’.

Lezing Paasevangelie Marcus 16: 1-8. Voorganger

Lied 6371  O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2  De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3  De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4  Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Zegen
 
 
tekstboekje Vesperpassie Goede Vrijdag 7 april 2023 tekstboekje Vesperpassie Goede Vrijdag 7 april 2023
Vesper-Passie naar Mattheüs - Willem Vogel
       Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur
           in de Remigiuskerk te Steenderen

Vocal groep Full House o.l.v. Lucian Venderink

Lied 22: 1

1   Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Vocal groep:
Jezus, nu ‘k Uw lijden groot heden wil gedenken,
bid ik, maak mij stil, devoot, wil U Geest mij schenken.  Dat Uw beeltenis verschijnt, Heer, in onze harten. Want om ons tot heil te zijn, leed Gij al die smarten.

En Jezus stond voor de landvoogd, en de landvoogd ondervraagde Hem, zeggende: Gij, zijt Gij de koning der Joden? En Jezus zei: Gij zegt het. En toen Hij beschuldigd werd door de overpriesters en oudsten, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele dingen zij tegen U getuigen? En Hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de landvoogd zich zeer verwonderde.

Vocal groep:

1  Jezus, om Uw lijden groot,
om Uw leven en Uw dood,
die volbrengen ‘t recht van God,
Kyrie eleison.

Zingen allen:

2  Om het zwijgen, het geduld,
Waarmee Gij de wet vervult,
Als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

3  Om het woord van god’lijk recht,
Dat Gij tot Uw rechters zegt
-zelf hebt Ge Uw geding beslecht-
Kyrie eleison.

Ter gelegenheid van een feest was de landvoogd gewoon de schare één gevangene los te laten, die zij wilden. En zij hadden toen een wel bekende gevangene, Bar-abbas genaamd. Toen zij nu bijeen vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: Wie wilt gij dat ik u zal loslaten: Bar-abbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist, dat zij Hem uit naijver hadden overgeleverd. En toen hij op de rechterstoel was gezeten, zond zijn vrouw een boodschap tot hem, zeggende: Laat gij u niet in met die rechtvaardige, want veel heb ik heden geleden in de droom om zijnentwil! Maar de overpriesters en de oudsten overreedden de scharen, dat zij Bar-abbas zouden vragen en Jezus ten gronde laten gaan. En de landvoogd zei tot hen: Wie van de twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden:

Vocal groep:

Bar-abbas, Bar-abbas, Bar-abbas, Bar-abbas


Pilatus zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen:

Vocal-groep:

Laat Hem gekruisigd, gekruisigd, gekruisigd worden!


En hij zei: Welk kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij schreeuwden des te méér, zeggende:

Vocal groep:

Laat Hem gekruisigd, gekruisigd, gekruisigd worden!


Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar veeleer oproer geschiedde, nam hij water en waste de handen ten overstaande van de schare, zeggende: Onschuldig ben ik aan het bloed van deze! Gij moogt toezien! En heel het volk antwoordde en zei:

Vocal groep:

Het bloed van Hem over ons en over onze kinderen.
Het bloed van Hem, het bloed van Hem, over ons en over onze kinderen.


Toen liet hij hen los Bar-abbas, en Jezus, na Hem gegeseld te hebben, leverde hij over, opdat Hij gekruisigd zou worden. Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee naar het pretorium en brachten bijeen tegen Hem de gehele cohorte. En zij kleedden Hem uit en deden Hem een scharlaken rode mantel om. Ook vlochten zij een kroon van doornen en plaatsten die op zijn hoofd en een riet in zijn rechterhand. En zij maakten een knieval voor Hem en dreven de spot met Hem, zeggende:

Vocal groep:

Heil U, Koning, koning der Joden.
Heil U, Koning, koning der Joden, koning heil.

En zij spuwden op Hem en sloegen op zijn hoofd. En toen zij de spot met Hem gedreven hadden, deden zij Hem de mantel af en deden Hem zijn eigen kleren aan. En zij voerden Hem weg om te kruisigen.

Vocal groep:

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.
O hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon.
Gij, eens in ’t licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen,
gelasterd en bespuwd?

O Heer uw smaad en wonden,
Ja alles wat Gij duldt,
Om mij is het, mijn zonden,
Mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren,
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.


En naar buiten gaande, troffen zij een man aan, een Cyreneeër, Simon genaamd. Deze presten zij, dat hij zijn kruis zou opnemen. En gekomen op een plaats, Golgotha genaamd -dat wil zeggen Schedelplaats-, gaven zij Hem te drinken wijn met alsem gemengd. En toen Hij die proefde, wilde Hij niet drinken. En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn kleren, werpende het lot. En neerzittend hielden zij daar wacht bij Hem. En zij plaatsten boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven was: Deze is Jezus, de Koning der Joden.

Vocal groep:

Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden,
die ten spot verheven zijt,
God heeft U een naam gegeven,
hoog verheven, boven alle namen uit.


Toen werden met Hem gekruisigd twee rovers, één ter rechter- en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden Hem, zij schudden hun hoofden en zeiden:

Vocal groep:

Jij, Jij, Jij die de tempel neerhaalt en in drie dagen opbouwt, bevrijd jezelf,
als je Gods Zoon bent, bevrijd jezelf,
als je Gods Zoon bent, kom af van het kruis, bevrijd je zelf!


Evenzo dreven ook de overpriesters de spot, samen met de Schriftgeleerden en oudsten. Zij zeiden:

Vocal groep:

Anderen heeft Hij bevrijd,
zichzelf bevrijden kan Hij niet.
Koning van Israël is Hij,
laat Hem nu afkomen van het kruis.
En wij zullen geloven in Hem!
Vertrouwd op God heeft Hij,
laat Die Hem nu redden, als Hij het wil!


En hetzelfde verweten óók de rovers die met Hem gekruisigd waren, En van het zesde uur af geschiedde er duisternis over heel het land tot het negende uur toe. En omstreeks het negende uur riep Jezus uit met grote stem: Eli, Eli, lema sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? En enkelen van hen die daar stonden, zij hoorden het en zeiden:

Vocal groep:

Elia roept deze!


En terstond liep één van hen toe, hij nam een spons en vulde die met wijnazijn. Hij plaatste die om een riet en gaf Hem te drinken. Maar de anderen riepen:

Vocal groep:

Laat toch, laat ons zien of Elia komt, om Hem te bevrijden.

En Jezus schreeuwde wederom met grote stem en gaf de geest.
 
              De Paaskaars wordt gedoofd

           De tafelkaarsen worden gedoofd

                                    Stilte

Zingen allen:
Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
Al wat stem heeft zal getuigen,
dat Gij Algebieder zijt.
Vorstelijk hebt Gij gestreden,
om den vrede tot in alle eeuwigheid.


Zoon van God en Zoon van David,
priester zonder waardigheid,
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven voor ons aller zaligheid.

En zie! Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graftomben werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graftomben en na Zijn opwekking gingen zij naar de heilige stad en verschenen aan velen.
En de hoofdman over honderd en die met hem de wacht hielden bij Jezus, zij zagen de aardbeving en de dingen die geschiedden, en zij werden bevreesd, uitermate, zij zeiden:

Vocal groep:

Waarachtig, waarachtig, Gods Zoon was deze. Gods Zoon was deze!

STILTE

Vocal groep:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, in principio,
et nunc et semper et in saecula saeculorum,
Amen

Afsluiting:

Vocal groep zingt:

Worthy is the Lamb - Georg Friedrich Händel (bew. Tom Parker)


We verlaten de kerk in STILTE
 
 
Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023 Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST
Witte Donderdag
Dienst 6 april 2023 om 19.30 uur in de Remigiuskerk in Steenderen

              Organist:  Pieter Haverkamp

        Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
                       m.m.v. enkele zangers
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 67: 1 zangers, 2 en 3 met Gemeente
1  God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2  De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3  De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Stil Gebed
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.     
G:        AMEN


KYRIEGEBED
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied 309: canon, zangers, Gemeente
1  Zing nu verheugd een vrolijk lied,
ja zing en jubel allemaal.
Wij spelen en zingen in gloria,
in klank en kleur, in toon en taal.
Zing nu verheugd een vrolijk lied,
een wereld lang in gloria! 

GEBED OPENING SCHRIFT
LEZING   Johannes 13: 1 - 15
Lied 569
1  Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

2  Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

3  Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

4  Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

VERKONDIGING

ORGELSPEL

Lied 970: 1 zangers, 2 t/m 5 met Gemeente
1  Vlammen zijn er vele,  één is het licht,
licht van Jezus Christus,   vlammen zijn er vele,
één is het licht, wij zijn één in Christus.

2  Ranken zijn er vele,   één is de stam,
wijnstok van het leven,   ranken zijn er vele,
één is de stam, wij zijn één in Christus.

3  Gaven schonk Hij vele,  één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,   gaven schonk Hij vele,
één is de Geest, wij zijn één in Christus.

4  Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten, velen mogen dienen
als onze Heer, wij zijn één in Christus.

5  Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam, leden zijn er vele,
één is zijn kerk,  wij zijn één in Christus.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden   
         
Gedicht Voetwassing, Jaap Zijlstra

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen het gebroken brood,
het geheim van het graan,
het geeft zich aan de aarde,
sterft, breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn van uw woorden,

maak ons tot ranken aan U,
wijnstok van liefde.
Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen onder één dak,
breng ons weer thuis bij U aan tafel.

Tafelgebed

Voor het delen van brood en wijn zingt de zanggroep
Eat this bread Drink this cup.Come to Him and you shall not hunger
Eat this bread  drink this cup, trust in Him and you will not thirst
Jesus Christ, Bread of Life, those who come to you will not hunger
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in You will not thirst
Eet dit brood, drink de wijn
Wie tot Hem komt zal nooit meer hong'ren   
Eet dit brood, drink de wijn  -  kom tot Hem want Hij lest je dorst.
Christus, Heer,  Levensbrood   wie tot U komt zal nooit meer hon’gren
Christus, Heer,  opgestaan -  wek in ons verlangen naar U.

Tijdens het Avondmaal, orgelspel

Dankgebed

Overgang naar de Goede Vrijdag

Lezen: Mattheus 26: 31-35

Zingen: 571

Gemeente
1  In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle anderen slapen.
De ogen zwaar, de harten moe,
hebben wij Hem verlaten.

zanggroep
2  Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.
Gemeente
3  Een beker vol van vreugdewijn
heeft Hij met ons gedronken.
Een bittere kelk vol eenzaamheid
hebben wij Hem geschonken.

zanggroep
4  In stille nacht heeft Hij volbracht
de doortocht voor ons leven.
De nieuwe morgen van Gods trouw
heeft Hij aan ons gegeven.

Gemeente
5  Tot aan het einde van de tijd
zal ik zijn wachtwoord horen:
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,
en ik Hem toebehoren.

Bidden Luthers Avondgebed

In stilte verlaten we de kerk

                         
 
 
Liturgie Doopdienst 2 april 2023 Liturgie Doopdienst 2 april 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

“Palmpasen en Doopdienst”

In deze dienst wordt de doop bediend aan Lucas Daan Derksen

    Voorganger:  Ds. Hubertien Oostdijk
    Organist:  Bram van Oort
    Pianist: Derk-Jan Terpstra 

  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 118: 8 en 9
8  De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door ’s Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onze ogen.
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

9  Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

KYRIEGEBED  Afgesloten met:   301a Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Lied 657: 1,3 en 4
1  Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3  Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING  Johannes 1: 29 - 34
Lied: uit geroepen om te zingen

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn';
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

TWEEDE LEZING Lucas 19: 29 - 40

Lied:  552
1  Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

2  Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

3  Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed!

VERKONDIGING

Lied uit geroepen om te zingen 79, ‘verbonden met vader en moeder’
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met die twee,
Maar ook met andere mensen vier jij hier dit feest mee.
Refrein:
Je hebt al een naam, maar je krijgt er één bij op dit feest    
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest


De kinderen komen binnen met de Palmpaasstok, daarna ook de dopeling. Als de kinderen hun ronde lopen zingen we ‘Daar komt Hij aan’.
 
Daar komt hij aan!   Daar komt hij aan!   Kom heel vlug uit je huis vandaan.  Hij, die ons redt,   Hij, die ons redt.  Daar komt de Koningszoon uit Nazareth.
Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in. Wordt alles weer goed, net zoals in ’t begin. Zwaai met de takken, leg je jas voor hem neer, hosanna,  hosanna voor Jezus de Heer.
Verjaagt Hij de vijand en worden wij vrij? Kom mensen, Hij kan het dans mee in de rij.
Kinderen blijven vooraan, gietertjes water worden gehaald 
Inleiding op de doop

Mirjam zingt ‘Meer dan een wonder’ lied van Kinga Ban (begeleiding Derk-Jan)

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht,
Door Hem gemaakt
Door Hem geliefd en aangeraakt.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent…

Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je eerste woord zal alles zijn:
Papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij
Hier zul je veilig zijn

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk

Je bent…meer dan een wonder

Doopvraag
Bediening Doop

Hans zingt: geroepen om te zingen 72 ‘geboren ben je om te leven’ (begeleiding Derk-Jan)

Geboren ben je om te leven
Geboren ben je om te leven:
Een ander zien en God soms even,
Geboren voor het licht.

Een mens ben jij om lief te hebben,
Een heel lief kind om lief te hebben:
Een mens met een gezicht

God spreekt je aan, je mag gaan heten
Naar Hem, dat moet je nooit vergeten:
Jij krijgt een nieuwe naam.

Je bent gedoopt om echt te leven,
Het licht van God weer door te geven:
Jij mag je weg nu gaan


Vraag aan de gemeente:
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Lucas aanvaarden als lid van deze gemeente? Wilt u hem dragen in uw gebeden en de ouders, Mirjam en Mark, tot steun zijn in de belofte die ze vandaag hebben afgelegd.
Wat is daarop uw antwoord?

Lied 354: 1,4 en 5

1  Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

4  Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
5  Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Overhandiging doopkaars/geschenk en kistje goede wensen

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
           

Slotlied 416: Ga met God
1  Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2  Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3  Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ------ men
ORGELSPEL                
 
Liturgie 26 maart 2023 Liturgie 26 maart 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 26 maart 2023 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen

5e zondag van de veertigdagen tijd

Judica

                  Organist:  Bram van Oort

            Voorganger:  Ds. Henk Nekeman
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Lied 43: 1 en 3
1  O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

3  O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Wij gaan zitten

Projectlied: Zoek het licht

(kinderen naar de kinderdienst)

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   Lied 547
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

GEBED VAN DE ZONDAG
EERSTE LEZING    Johannes 11: 1 - 27
Lied 948
1  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
– vuur is te heilig en te hevig –
geef ons de schaduw van uw hand

2  om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,

3  die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.

Wij gaan staan
TWEEDE LEZING Johannes 11: 28 - 44
ZINGEN Lied:  338b

Hosianna,   Hosianna

Wij gaan weer zitten
UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 566
1  Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want Een breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.
2  Dood is ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen
met de dood in ’t bloed.

3  Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.

4  Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in ’t bloed.

5  Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.

6  Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.
GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
        afgesloten met een gezongen acclamatie 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

                    Stil gebed

                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                      (kinderen komen terug)

                      Wij gaan staan                

Slotlied 556
1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2  Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

3  Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.


4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5  Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!


ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ----- men
 
 
Liturgie 19 maart 2023 Liturgie 19 maart 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 19 maart 2023 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen
Organist:  Gert Oldenbeuving
Voorganger:   ds. Hubertien Oostdijk

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 122: 1 en 2
1  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2  Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

Projectlied, couplet 1 en 2

 (kinderen naar de kinderdienst)

KYRIEGEBED
Afgesloten met:  gesproken Heer ontferm U
Lied Veertigdagentijd 547: 1,4,5 en 6
1  Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Gebed opening Schrift

Als opmaat naar de lezing zingen wij 534

1  Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2  Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3  Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4  Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.LEZEN:  Johannes 9: 1 - 7
Lied:  338b  Hosianna,   Hosianna

Overdenking 1

LEZEN: Johannes 9: 8 – 34

Lied 338b Hosianna,   Hosianna

Overdenking 2

LEZEN: Johannes 9: .35 – 41

Lied:  338b

Hosianna,   Hosianna

Overdenking 3

ORGELSPEL
Lied 973
1  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2  om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3  om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4  roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

GEBEDEN   Dankgebed 
                       Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

                      (kinderen komen terug)

Slotlied 601
1  Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2  Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3  Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A ---- men
ORGELSPEL                 
 
 
Liturgie 12 maart 2023 Liturgie 12 maart 2023
                            3e zondag van de 40 dagen  – kleur paars
                        Thema : ‘ Hopen op ’

                       Organist: Teus de Mik

                 Voorganger:  Pastor Rien Baauw
                     Lector: Anneke van Helvoort  

Welkomstwoord en mededelingen  

Bij het aansteken van de tafelkaarsen

Licht….omdat de duisternis zo zichtbaar is
Omdat er steeds weer donkere wolken zijn
Omdat onvrede en onrust hun schaduw vooruitwerpen
Een licht om te ontsteken, een vlam die warmte geeft,
om de moed niet te verliezen.
Om de hoop die dooft weer aan te blijven wakkeren.
Om te blijven geloven in wat komt in een wereld,
waarin het licht iedereen om straalt .
Stilte ……. Wij willen een moment stil zijn.

Lied: 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht
1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Aanvangswoorden – Toch blijven leven
Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling
en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen, is niet in slaap vallen
en wakker worden als de zon weer opgaat.
Is bij storm op zee land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is , zolang is er ook bidden,
       en zolang zal God je in zijn ‘handen’ houden.

Bemoediging 
Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente :    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:   Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Gemeente:     EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Voorganger:   Liefde, barmhartigheid en vrede zij met U                                    
                        van God onze Vader van Jezus Christus                                                                                        en van de Heilige Geest .

Drempelgebed:
Voorganger: Zie ons hier bijeen gekomen
                       mensen met elk hun eigen levensverhaal.
Gemeente:   Zie ons en…richt onze ogen op U 
                       dat wij door Uw kracht leven als mensen van U
Voorganger: Geef ons een woord – een verhaal voor  onderweg  
Gemeente:   Geef ons vandaag een teken van Uw Liefde trouw                                                                                  en Hoop        Amen
Lied: Met de kinderen;    “Zoek het licht…….. ( zie bijlage )
Het is maar te hopen   vrij vertaald naar psalm 9

Er worden mensen vergeten, er zijn mensen die niemand kent, en het is maar te hopen dat jij het niet bent. Er worden mensen geslagen, geschopt en gestompt, en het is maar te hopen dat het jou niet overkomt.
Er worden mensen uitgescholden, hun naam met slijk besmeurd, en het is maar te hopen dat het jou niet gebeurt. Er worden mensen vergeten, er zijn mensen die niemand moet, en het is maar te hopen dat jij het niet doet. Er moeten mensen vluchten voor hun leven en het is maar te hopen, dat wij hen warmte, veiligheid en hulp willen geven  Waar mensen worden vergeten, wordt U God vergeten.                                   Waar mensen worden geslagen, doet het U pijn.    
En.. het is maar te hopen, van harte te hopen,
dat mensen voormensen menselijk zijn.                       

Lied:  305 Alle eer en alle glorie

1  Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2  Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3  Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Lezingen uit de bijbel

Psalm 25 : 4 en 5  en Jeremia 29: 11

Lied: Nr. 913 : 1,2,4  Wat de toekomst brengen moge

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Romeinen 15: 4 en 13
Lied: Nr. 909 : 1,2  Wat God doet dat is welgedaan

1  Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.


2  Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet  in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Overdenking  -  Orgelspel
Lied: Nr. 904 : 1,2  Beveel gerust uw wegen 
1  Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2  De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Oefening in hoop
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet zal breken met mijn woorden
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
        Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
        Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
        Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop. 

Gebeden en Gaven

Dankgebed – Voorbeden – stilgebed …..
Samen bidden we het Oecumenische  “Onze Vader “

Lied: Nr. 793: 1,2  Bron van liefde, licht en leven 

1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Heenzending

Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar. Alleen de weg die we samen gaan,
heeft een doel.  Alleen het doel dat we samen stellen,
is bereikbaar. Alleen de vrede die we zelf maken,
wordt wereld wijd.

Zegen

Lied: Nr. 415 Zegen ons,  Algoede

1  Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2  Stort, op onze bede,  in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht   
van uw Geest bij dag en nacht.

3  Amen, amen, amen!  Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Uitgangscollecte, Diaconie en Kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 5 maart 2023 Liturgie 5 maart 2023
De voorganger is dr. Jaap van Beelen. De organist is Bram van Oort.

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN

Lied 84: 1 en 2
1  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2  Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET

V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

GEBED OM ONTFERMING

Afgesloten met:   301a Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison.

Lied 536

1  Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

2  De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 218
1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2  Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

4  Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5  Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

EERSTE LEZING    Jeremia 17: 19 - 27

Lied 119: 37 en 38
37  Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
de ganse dag en zal mij daaraan houden.
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan.
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde,
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan
en overtref ik de beroemdste ouden.

38  Ik heb mijn voet van ’t kwade pad geweerd
opdat ik gaan zou in uw goede wegen.
Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert,
want zó alleen kom ik uw aanschijn tegen,
Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd.
Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen.

TWEEDE LEZING Johannes 5: 1 - 24
ZINGEN Lied:  338b Hosianna hosianna

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 826
1  O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.
2  Hoe hadden wij U ooit verstaan,

waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3  Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden            
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(kinderen komen terug)

Slotlied 547

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2  Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3  want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6  Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b
A --- men
ORGELSPEL          
 
liturgie biddag 1 maart 2023 liturgie biddag 1 maart 2023
                   PROTESTANTSE GEMEENTE
                STEENDEREN EN BRONKHORST

                 Biddag voor Gewas en Arbeid

woensdag 1 maart 2023 om 19.30 uur in Het Anker met  ds. Hubertien Oostdijk en de Kerkgebed-groep en
                 m.m.v. vocal group Full House en
                  organist: Gert Oldenbeuving

“Je moet de Heer om regen vragen als het lente wordt; Hij alleen laat alles groeien op het land” (Zacharia 10: 1)

De paaskaars brandt
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lied 314 vers 1, 2 en 3

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

Een moment van stilte

Bemoediging en groet

v.: Onze hulp is van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Wij danken U voor deze aarde
waarop wij mogen wonen.
a.: Als uw tuin mogen wij haar
bewerken en bewaren:
een wereld voor mensen en dieren.
v.: Wij danken U voor deze aarde,
zo groot en wijd en prachtig om te zien.
a.: Wij mogen wonen in de wijde ruimte
van uw heerlijkheid.

v.: Daarvoor danken wij U, God.
a.: Amen

Gebed:
Gebed voor de boeren

Afgesloten met: 301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lofprijzing:
Lezen Openbaringen 15: 2a en 3 – 4

Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4 (1e en 2e couplet: Full House)
Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
Tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Gedicht:
Biddag voor gewas en arbeid

Inleiding: Biddag
Lezen: Zacharia 9: 16 – 10: 1
Lied 718 vers 1, 2, 3 en 4
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ’t dagelijks brood.

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.

Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebeden:
Gebed voor het werk
Stil gebed
Full House zingt: Onze Vader - Huub Oosterhuis

Creatief moment: gebedsintenties

Gebeden:
Gebed van dr. Bernard ten Hove
aangevuld met de opgeschreven gebedsintenties

Lied 248 vers 1, 2, 3 en 4
De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefde en majesteit.

Zegen

Slotlied:
Full House zingt: The Lord bless you and keep you – Lorenz Maierhofer

 
 
liturgie 26 februari 2023 liturgie 26 februari 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 26 febr. 2023 om 10.00 uur
in de Kapel in Bronkhorst
Herbevestiging Alie Olthof en bevestiging Henk van Veldhuizen

Organist:  Gert Oldenbeuving
Voorganger:  ds. Hubertien Oostdijk
m.m.v. de Cantorij

ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
Wij gaan staan
Cantorij 535b en Psalm 31: 1,  Gemeente    
 Psalm 91: 5 en 7, Cantorij
Antifoon 535b
           Roept hij mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij.
Lied 31: 1
1  Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Lied 91: 5 en 7 Gemeente
5  Maar gij moogt schuilen bij de Heer,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
de allerhoogste koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.

7  Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben Ik nabij.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

Inleiding op de dienst

KYRIEGEBED Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison
Lied  538

1  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.

2  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

GEBED opening Schrift
EERSTE LEZING       Genesis 12: 1 – 4a
Lied 542 Cantorij vers 1, Gemeente 2,3 en 4
1  God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2  Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

4  Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

TWEEDE LEZING    Mattheus 4: 1 - 11
Hosianna Hosianna Hosianna (2x)

VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 816: Cantorij 1 en 3 , Gemeente 2 en 4
1  Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2 Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3  Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4  Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

(her) bevestiging Alie Olthof  als Ouderling en
   Henk van Veldhuizen als Ouderling kerkrentmeester

Lied 363
1  Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

Vraag aan de Gemeente: (Gemeente gaat staan)

Belooft u Alie en Henk die hun ja-woord gaven te aanvaarden, hen te omringen met uw meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer Jezus Christus?
wat is daarop uw antwoord?

Lied 221: Cantorij vers 1, Gemeente 2 en 3

1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

GEBEDEN     Dankgebed 
                      Voorbeden  
                        Stil gebed
                        ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen           

Slotlied 981
1  Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2  Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3  Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5  Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b      A ---- men

ORGELSPEL               
 
Liturgie 19 februari 2023 Liturgie 19 februari 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur
                    In het Anker in Steenderen

                      Organist: Bram van Oort

                 Voorganger:  ds. Roelie Reiling
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Lied 221: 1 en 3
1  Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:      Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:      die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:      EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:      Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:      AMEN

GEBED OM ONTFERMING

Lied 299j

1  Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

2  om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

Glorialied  274: 1,2 en 3
1  Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2  Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3  Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Lied 288
1  Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

(kinderen naar de kinderdienst)
LEZINGEN:  Mattheus 13:  44 – 46
                      en 2 Korintiërs 4: 7
Lied 313: 1 en 5
1  Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

5  O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 722: 1,2 en 3
1  Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.

2  Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening.
3  Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.

GEBEDEN   Dankgebed 
                     Voorbeden
                    Stil gebed
                    ONZE VADER   Oecumenische versie:

Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen
       (kinderen komen terug)

Slotlied  1014: 1 t/m 5  melodie Lied 243
1  Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2  Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

3  Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4  De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

5  Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

ZEGEN EN ZENDING
Afgesloten met 431b   A----- men
ORGELSPEL                 Aan de uitgangen vindt u gelegenheid uw gaven te geven.
 
 
Liturgie 12 fevbruari 2023 Liturgie 12 fevbruari 2023
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 12 febr. 2023 om 10.00 uur
in Het Anker in Steenderen

6e zondag na Epifanie
 Voorganger:  Mevr. Jansje Ruiterkamp
 Organist:  Bram van Oort

  
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzelf

Wij gaan staan
Lied 274   ‘Wij komen hier ter ere van Uw naam....’

1  Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2  Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3  Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

EEN MOMENT VAN STILTE
BEMOEDIGING EN GROET
V:        Onze hulp is in de Naam van de Heer,
G:        DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V:        die trouw blijft tot in eeuwigheid
G:        EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
V:        Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
G:        AMEN

GEBED OM ONTFERMING
Afgesloten met:   301a

Kyrie eleison.     Christe eleison.   Kyrie eleison

Lied 864: 1, 4 en 5    ‘Laat ons de Heer lofzingen...’

1  Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

4  Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kinderen sterken
met woord en sacrament.

5  Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
GEBED VAN DE ZONDAG
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

Kinderverhaal

Lied voor de kinderen 218: 1 en 3 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen...’

1  Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

3  Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

(kinderen naar de kinderdienst)
EERSTE LEZING OT Deuteronomium    30:15-20      
Lied 119: 1, 7 en 65 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan...’

1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

7  Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wonderen van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

65  Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

TWEEDE LEZING Mattheus 5:17-26        
ZINGEN   338b

Hosianna hosianna

Lied 320  ‘Wie oren om te horen heeft...’

1  Wie oren om te horen heeft
hore͜ naar de͜ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Isra͜ël, mijn geboden.

2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3   Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜ geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.

5  De liefde spreekt haar eigen taal,
alle͜ kwaad͜ bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve͜ in ons de liefde.


UITLEG EN VERKONDIGING
ORGELSPEL
Lied 793  ‘Bron van liefde, licht en leven...’

1  Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2  Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3  Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

GEBEDEN     Dankgebed
Voorbeden
                        Stil gebed
                        ONZE VADER  Oecumenische versie:
Onze Vader die in de hemel is,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid, Amen

(Hoera! De kinderen komen terug)
Wij gaan staan
Slotlied 675: Beide verzen  ‘Geest van hierboven...’

1  Geest van hierboven,/ leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,  /  deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen  /  van grote dingen,
als wij ontvangen   /  al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven  /  zal Hij ons geven,
als wij herboren  /  Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  Wat kan ons schaden,  /  wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,  /  wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege /  voor ons verkregen,
Gij zult op aarde  /  de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,  /  doet triomferen
die naar U heten  /  en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!


ZEGEN EN ZENDING 
Afgesloten met 431b   A ------ men
ORGELSPEL    Uitgangscollecte, Diaconie en kerkrentmeesters
 
 
Liturgie 5 februari Liturgie 5 februari
PROTESTANTSE GEMEENTE
STEENDEREN EN BRONKHORST

Dienst 5 febr. 2023 om 10.00 uur in Het Anker  in Steenderen
Organist:  Teus de Mik
Voorganger:  Ds. Karin Spelt
ORGELSPEL
WELKOM EN MEDEDELINGEN
De kaarsen worden aangestoken door de ouderling van dienst en een lantaarntje door een kind.
In geval van overlijden wordt de naam van de overledene afgekondigd door de ouderling van dienst en wordt een hartje naar de stiltehoek gebracht.
Zingen: lied 961: Niemand leeft voor zichzel