PKN
Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst
 
Organisatie Organisatie
PROTESTANTSE GEMEENTE STEENDEREN EN BRONKHORST
BELEIDSPLAN

Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst 2017-2021

Inhoud:
 1. Voorwoord voorzitter kerkenraad  
 2. Visie ds. Fini van Zoelen
 3. Diaconie   
 4. Ouderlingen/Jeugdwerk   
 5. Kerkrentmeesters   
 6. Kerkmuziek                                                                                                

Aldus vastgesteld te Steenderen en Bronkhorst,
in de kerkenraadsvergadering van 30 maart 2017,
 

Dhr. R. Linde, preses,   
Dhr. J.F. Lichtlee, scriba


N.B. een digitale en opgemaakte versie van dit beleidsplan kunt u aanvragen bij de scriba; zie pagina Contact.

1. VOORWOORD
voorzitter kerkenraad

Het thema van de Kerkbalans 2017 is “Mijn kerk verbindt”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen.
 
Dat verbinden roept herkenning op, bijvoorbeeld via de kerkdiensten - in de kerk of via de CD en website (www.pkn-sb.nl) diensten beluisteren, via het bezoek van de dominee, via contact met een ouderling of een vrijwilliger van de HVD. Via de doop- en belijdenisdiensten, bij huwelijken en bij het afscheid van het aardse leven. Ook via de bloemengroet, het ‘zomaarkaartje’, een kerstattentie, het bloemstukje op Eeuwigheidszondag, het Ziekenzondagkaartje, ‘het koffie met een oortje’ en het nieuws in ‘de Engelenbak’.
 
Daarnaast is de kerkenraad bijzonder gelukkig met de ‘groepjes in de kerk’. Vrijwilligers die op allerlei manieren proberen om deze verbindingen tot stand te laten komen en in stand houden.
 
In een tijd van ontkerkelijking en vervreemding van de kerk van het maatschappelijk leven, lijkt het steeds vaker ‘ieder voor zich’ te zijn. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de kerkenraad om op basis van nieuwe initiatieven, nieuwe verbindingen te leggen of bestaande verbindingen te vernieuwen.
In het beleidsplan van onze colleges voor de jaren 2017 - 2021 komen deze wensen en plannen tot uitdrukking, ieder op eigen wijze.
Laten we elkaar daarbij inspireren met de woorden uit Lied 281:
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

 
Januari 2017, namens het moderamen,
Riek Linde, voorzitter


2. VISIE
ds. Fini van Zoelen
Beste leden van de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst,
Voor u ligt het beleidsplan voor de komende jaren: de jaren 2017-2021.
Daarin probeert de kerkenraad beleidslijnen voor de toekomst van onze gemeente uit te zetten. We gaan uit van de huidige situatie en kijken vooruit. Wat zijn onze verwachtingen en wat zal er mogelijk zijn? Een realistische blik is nodig, maar het gaat ook om hoop en verlangen. Want wat we bovenal willen zijn en willen laten zien – ook aan onze omgeving –  dat is een levende gemeente zijn die bewogen is door de liefde van Jezus Christus.
 
Graag knoop ik aan bij de visie van Paulus op de gemeente: hij vergelijkt haar met een lichaam waarbij elk onderdeel van dat lichaam een unieke en onmisbare functie heeft.
Als je je vinger bezeert, merk je dat dat invloed heeft op je hele functioneren.
Augustinus maakt er een leuke opmerking over: als iemand me op de tenen trapt, roept mijn mond ‘au’. Met andere woorden: het lichaam moet het hebben van elk onderdeel.
Met elkaar vormen we dat lichaam. Ieder met een eigen plek, taak en functie.
Het hoeft dus niet allemaal eender te zijn. Liever niet! Maar we kunnen ook niet zonder elkaar.  Paulus zegt er nog iets bij: wij vormen het lichaam van Christus. Wij zijn dus niet zomaar een lichaam, een organisatie, maar één van een unieke soort: ons Hoofd is Jezus, de verhoogde Heer, en dat Hoofd stuurt het lichaam aan.
 
We hopen in de komende jaren onze samenhang opnieuw zichtbaar te maken en we spreken het verlangen uit dat u/jij daar deel van wilt uitmaken. Geïnspireerd door de woorden waarmee Paulus zijn beroemde hoofdstuk over de liefde besluit:
Geloof, hoop en liefde – deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde (I Korinthe 13:13).

Ds. Fini van Zoelen
Januari 2017


3. DIACONIE
Voorwoord
In Mattheus 25 vertelt Jezus aan zijn leerlingen dat zij Hem kunnen ontmoeten in hun naaste in nood. Jezus zegt: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij,  ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Daarna zegt Hij: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan!”.
 
Dienen en doen
Naast het doen, vindt de diaconie van Steenderen en Bronkhorst het belangrijk om er te zijn voor anderen. Met het ontmoeten van de ander en het dienen van de naaste in nood, ontmoeten en dienen we ook onze Heer. Een ontmoeting met Hem inspireert en zo hopen, bidden en vertrouwen wij op de toekomst.

Zorgen
Een toekomst die we met vertrouwen tegemoet gaan, maar een toekomst die ons ook zorgen baart. Het ledenaantal in onze gemeente daalt en er komen steeds minder inkomsten binnen door de terugloop van het kerkbezoek. Dit is ondermeer merkbaar in de opbrengst van de collectes en de ontvangsten van giften. In de beleidskeuzes zullen we hier rekening mee moeten gaan houden. Met minder middelen kost het steeds meer moeite om onze diaconale taken goed uit te kunnen voeren. Het is straks onmogelijk om alle huidige vormen van ondersteuning te blijven bieden. Wat gaan we doen aan deze inkomstenderving en hoe kunnen we onze gemeenteleden inspireren? De belangrijkste uitdaging van de kerk blijft: Samenkomen in Gods naam, vieren en dienen. Daarmee zijn ontmoeten en dienen voor ons de belangrijkste pijlers in het beleidsplan voor de komende vier jaar.
 
Jaarkalender
De diaconie heeft in de afgelopen periode een jaarkalender opgesteld waarin alle taken van de diakenen zijn omschreven.
 
Beleidsvoornemens
Ontmoeten is en blijft een belangrijke pijler in onze gemeente. De diaconie blijft “de koffie na de kerk” coördineren en ondersteunen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de gemeente. Het is noodzakelijk om de gemeenteleden bewust maken en toe te rusten door artikelen en oproepen te plaatsen op de website, in Kerkleven, de Engelenbak, Contact en de Achtste Steen. Het is ook van belang om randkerkelijken en niet- kerkelijken kennis te laten nemen van het werk van de diaconie. Dit werk is niet alleen behouden aan de gemeenteleden. De diaconie is in haar dienstbaarheid beschikbaar voor iedereen, zonder onderscheid. Daarvoor zijn informatie en communicatie belangrijke instrumenten. We zullen meer toelichtingen moeten geven op de collecten en aandacht vragen in de voorbeden in de eredienst.
 
Tenslotte

Wij willen kerk zijn in èn voor de samenleving door naar elkaar om te zien. Om dit waar te maken, hebben wij elkaars gaven hard nodig. Wij willen de komende tijd deze gaven inzetten, ontwikkelen en onderhouden, geïnspireerd door Jezus Christus.

4. OUDERLINGEN
Het college van ouderlingen heeft haar visie voor de komende jaren ten aanzien van haar taak in de gemeente vastgelegd in een beleidsplan.
 
Waar staat het college van ouderlingen voor?
De ouderlingen richten hun werkzaamheden op het geestelijk welzijn van de gemeente. Dat is het ‘bouwen aan het koninkrijk van God’. Het uit zich in het geven van liefde, aandacht en zorg om het christen-zijn te delen met wie je naasten zijn. Het vraagt een geestelijke gezonde instelling, geen ongezonde nieuwsgierigheid. De ouderlingen willen bewogen mensen zijn. Ze vertegenwoordigen de ‘kerk’ en zetten zich in om de kerkelijke gemeenschap in stand te houden. De praktische werkzaamheden staan in de taakomschrijving.
 
Welke plaats heeft het college van ouderlingen in de gemeente?
De leden zijn betrokken bij de taken, zoals boven aangegeven. De persoonlijke contacten met gemeenteleden maken de hoofdzaak uit van hun plaats in de gemeente. Niet altijd zijn de gemeenteleden op de hoogte van de taken van de ouderlingen. Het in contact komen vanuit hun ambtelijke opdracht varieert van ‘op afstand gehouden worden’, ’het onbekend zijn met’ tot het ’ bijzonder op prijs stellen’ van bezoek en of betrokkenheid. De ouderlingen zelf vinden het moeilijk in te schatten waar de behoefte tot contact bij veel gemeenteleden ligt. Dat betreft voornamelijk de niet direct meelevende leden. Veelal gaan ze af op hun eigen gevoel en worden de reacties besproken in het maandelijkse ouderlingenberaad. De gemeente kan door het werk van de ouderlingen ervaren dat er vanuit de kerk naar hen wordt omgezien. Het op de hoogte gesteld worden van bijzondere gebeurtenissen blijft om aandacht vragen. Er is geen gestructureerde bezoektraditie in de vorm van een jaarlijks bezoek. De contacten van de ouderlingen liggen in de informele sfeer. Alleen huisbezoeken naar aanleiding van een gemelde geboorte, ziekte, verjaardag of jubileum zijn vaste punten van aandacht. De ouderlingen signaleren de behoefte van een bezoek van de predikant of pastorale medewerk(st)er en geven dat aan hem/ haar door.

Hoe is het college georganiseerd
Er zijn momenteel zeven wijkouderlingen en twee jeugdouderlingen. Zij komen maandelijks bijeen. In het ouderlingenberaad worden de lopende zaken besproken, ervaringen uitgewisseld in het omgaan met gemeenteleden en aandacht besteed aan geloofsverdieping, o.a. door middel van bezinning als vast onderdeel van de agenda. Nieuwe ambtsdragers kunnen zich opgeven voor een cursus, waarin ze worden voorbereid op hun taak.

Beleidsvoornemens ouderlingen
Het jeugdwerk en de jonge gezinnen zal een blijvend punt van aandacht zijn.Met name voor het behouden van de leeftijdsgroep 16-25 jaar en het hervinden van de leeftijdsgroep 25-45 jaar zullen we een actief beleid ontwikkelen. De predikant kan daarin een belangrijke rol vervullen, zodat we samen met de kerkenraad tot meer eigentijdse en aansprekende vormen van erediensten en gemeente bijeenkomsten kunnen komen. Al moeten we ervoor oppassen om ons te richten op een groep (jongere) gemeenteleden die doorgaans afwezig zijn. Leve de grijze kerk! Ook dat mag wel eens gezegd worden. Inzet en energie mogen ook uitgaan naar diegenen die er wel altijd zijn. We willen onderzoeken of er belangstelling is voor ontmoetingsavonden (vroeger groothuisbezoek genoemd), door bijv. een aantal gemeenteleden in een straat of wijk daarvoor uit te nodigen.
 
Jeugdwerk
Doel: Kinderen en jongeren (én hun ouders) betrekken en betrokken houden bij het geloof en de kerk.
 
Oppasdienst
Tijdens bijzondere diensten (dopen, hoogtijdagen, gezinsdiensten, etc) en als mensen er om vragen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
 
Kinderkerk
We vinden het belangrijk dat er elke zondag (ook in de zomermaanden) kinderkerk is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschool). Doel is om rondom een verhaal uit de Bijbel zinvolle en leuke activiteiten te doen.
 
Tijdens de adventsperiode en de 40 dagentijd worden er projecten georganiseerd om de continuïteit te versterken, zowel voor de kinderen als voor de leiding van de kinderdienst. We besteden ook aandacht aan het kerstfeest voor de kinderen.
 
Sterrenkoor

Er is een kinderkoor met de naam “Sterrenkoor”. Het koor heeft al enkele malen meegewerkt aan o.a. het kinderkerstfeest en Pasen.  
 
Catechese

We streven ernaar catechese te geven voor kinderen en jongeren in de verschillende leeftijdsgroepen. Te verdelen in een drietal leeftijdsgroepen: Leeftijd vanaf 10 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool). 10-12 jaar; 12-15 jaar (eat en meet groep) en 16+.
 
Eat & Meet
Eat & Meet staat voor ontmoeten, leren en een sfeer van vertrouwen. Jongeren tot ongeveer 16 jaar die samen nadenken en met elkaar praten over tal van onderwerpen die te maken hebben met hun eigen leefwereld, kerk en geloof. Om de twee weken komen ze samen, thuis aan de keukentafel bij één van de groepsleiders. Om onder het eten een onderwerp te bespreken.
 
Band B2B
Sinds enkele jaren hebben we een oecumenische jeugdband, genaamd B2B die uit enkele jongeren van de Protestantse en R.K. kerk bestaat. Zij begeleiden de jeugddiensten, zingen ook solo en treden af en toe op in bijzondere diensten.
 
Jeugddiensten
Drie keer per jaar wordt er met een groepje jongeren een dienst voorbereid, voor jong en oud. Jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar worden benaderd om mee te denken over en mee te doen met een eredienst. Hierbij is het doel dat de jongeren betrokken blijven bij het geloof en de kerk; ook het contact onderling is belangrijk. Zo krijgen jongeren tegelijkertijd de gelegenheid om zelf inbreng te hebben in een eredienst. Voorafgaand aan de gezinsdienst wordt er dieper op het thema van de gezinsdienst ingegaan. Om beurten is één van de jeugdouderlingen hierbij aanwezig.
 
Dopelingendienst en info-avond
Binnen de gemeente worden er regelmatig kinderen gedoopt. Helaas zien we maar weinig van deze kinderen (én hun ouders) terug in de kerk. We houden om de twee jaar een gezinsdienst rondom de dopelingen van 4 jaar. Voorafgaand aan de dienst worden de doopouders van toen uitgenodigd om met elkaar en met de predikant de viering voor te bereiden. Een van de jeugdouderlingen is bij de voorbereiding betrokken. Ook worden er mogelijkheden geboden om over geloof en opvoeding van gedachten te wisselen in de vorm van een of meer ontmoetingsavonden evt. bij iemand van de belangstellenden thuis.
 
Oecumenische schoenendoosdienst
Een keer in de 2 jaar wordt er vanuit de R.K geloofsgemeenschap en de protestantse gemeente in samenwerking met de basisscholen de Pannevogel en de Rank een oecumenische schoenendoosdienst georganiseerd als afsluiting van de schoenendoosactie.

Paas- doemiddag/ Paas- filmmiddag
Vanuit het jeugdwerk wordt jaarlijks een paas-doe middag/ Paas- filmmiddag georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Paas-doemiddag: Tijdens deze middag wordt het paasverhaal verteld. Daarna wordt er o.a.  een paasdecoratie en iets lekkers voor Pasen gemaakt om mee naar huis te nemen.
Paas- filmmiddag: er wordt onder begeleiding gekeken naar een film die gerelateerd is aan Pasen.
 
Godsdienstonderwijs/levensbeschouwing op de basisschool

We streven ernaar om op basisschool ‘de Pannevogel’ in Steenderen een vorm van godsdienstonderwijs te realiseren. We denken aan het voorlezen van Bijbelverhalen, in de buitenschoolse uren. We vinden het van groot belang dat kinderen in aanraking komen met de Bijbelverhalen; minstens omdat die verhalen onze cultuur hebben gestempeld.
 
Vanuit het jeugdwerk willen wij ook kerk zijn buiten het kerkgebouw. Jongeren en kinderen die geen binding hebben met de kerk zijn zeker welkom.

5. KERKRENTMEESTERS

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële zaken van de gemeente (met uitzondering van de diaconale aangelegenheden) toe aan het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 • Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
 • Het beschikbaar stellen van ruimten voor de erediensten en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente.
 • Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
 • Het beheren van de financiën van de gemeente.
 • Het verzorgen van het personeelsbeleid en fungeren als werkgever.
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek en het trouwboek.
 • Het beheren van de archieven van de gemeente.
Als hulpmiddel om dit alles te kunnen bewerkstelligen is er de LRP waarop een beroep kan worden gedaan voor de “Landelijke Ledenadministratie”. Zoals altijd gebruikelijk is geweest in de Nederlandse Hervormde Kerk, werd een ieder geregistreerd om zodoende een duidelijk beeld van het gezin te krijgen. Er is sprake van: 
 • Doopleden
 • Belijdende leden
 • Overige leden
De burgerlijke gemeente geeft (vanuit BRP, voorheen GBA) via LRP door als leden van onze kerk verhuizen, overlijden en als ze een partnerschap aangaan of als dit ontbonden wordt. Of het om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap gaat, wordt niet aangegeven. De partners moeten zelf (via de wijkouderling) aangeven wat aan de orde is. Bij geboorte komt er geen signaal van de burgerlijke gemeente. De ouders moeten zelf aangeven dat er een kind geboren is en zij moeten goedkeuring (middels een getekend formulier) geven om hun kind in LRP te registreren. Het registreren van doop en belijdenis is een kerkelijke aangelegenheid.
 
Er is een wetsvoorstel om alle informatie vanuit de burgerlijke gemeente naar LRP te stoppen. Als dat doorgaat moeten alle mutaties zelf door de kerk worden verzorgd.
 
Tot de inkomsten van de kerk behoren:
 • Ontvangen bijdragen actie Kerkbalans
 • Vrijwillige bijdragen en giften
 • Baten onroerende zaken (huur pastorie)
 • Inkomsten in verband met verzorgen van rouw- en trouwdiensten (deze worden jaarlijks vastgesteld door het college van kerkrentmeester.)
 • Collecte opbrengsten
Voor de rouw- en trouwdiensten gelden voor leden andere tarieven dan voor niet- leden. Het gebruik van de kerk door niet-leden van de Protestantse Gemeente te Steenderen en Bronkhorst loopt via de plaatselijke commissie van de SOGK en gaat dus buiten de kerkrentmeesters om.
Het ledenbestand van de Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst is als volgt samengesteld begin 2017:
 • 540 belijdende leden
 • 301 doopleden
 • 91 overige leden
 • 517 pastorale eenheden
De leeftijdsopbouw is als volgt:
 • Leeftijd 20-24 jaar       20
 • Leeftijd 25-29 jaar       21
 • Leeftijd 30-39 jaar       44
 • Leeftijd 40-49 jaar       67
 • Leeftijd 50-59 jaar       88
 • Leeftijd 60-69 jaar       121
 • Leeftijd 70-79 jaar       81
 • Leeftijd 80+                 75
 
Aan de hand van de cijfers vanuit het ledenbestand over de afgelopen jaren is een schatting gemaakt van de afname van het aantal leden en de te ontvangen kerkbijdrage.
 • We zien een snelle teruggang is leden door een drietal oorzaken:
 • Bijna geen aanwas nieuwe jonge leden (belijdenis)
 • Oudere leden nemen af door overlijden
 • Meer vertrekkende leden dan inkomende leden
Leden/ontvangsten prognose:
Jaar      Leden   Bijdrage         Collectes en giften   
2017     506        78.500             8.500
2018      496        75.500              8.330
2019     486        72.250             8.150
2020     476        69.500             8.000
2021     466        67.000             7.850
 
Volgens de meerjarenbegroting zal het tekort op de begroting toenemen door dalende inkomsten en stijgende kosten als volgt:
Jaar      Bedrag
2017      - 9.125
2018     -14.855
2019     -19.637
2020     -23.898
2021     -27.990

Om in de komende jaren aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen, zullen we er alles aan moeten doen om deze tekorten terug te dringen dus verdergaande bezuinigingen zullen nodig zijn om  de begrotingen sluitend te krijgen. We denken hierbij aan:
 • Verhoging inkomsten door gerichte acties (oliebollen, Paascollecte enz.)
 • Eventueel nieuw op te starten acties/ geldwervingen
 • Verkoop pastorie, voor vormen buffer en genereren rente inkomsten
 • Vermijden van langlopende financiële verplichtingen
 • Minder personeelskosten (minder percentage dominee en/of organist op lange termijn)
 • Terugdringen kosten door in toekomst verdergaande samenwerking met buurgemeenten
 • Onder de aandacht brengen van schenkingen/nalaten gelden aan kerk
 • De teruggang in leden noopt de kerkrentmeesters tot soms impopulaire  maatregelen. Zij zullen echter alles in het werk stellen om onze gemeente te laten bestaan waarbij het samen kerk zijn en de zorg voor haar leden voorop zal staan in de vaak moeilijke overwegingen.

6. KERKMUZIEK

Kerkmuzikale situatie
In de Remigiuskerk bevindt zich een door J.J. Mitterreither in 1780 gebouwd orgel. Het orgel is in goede staat en uitzonderlijk geschikt voor gevarieerde begeleiding van de gemeentezang. Tevens is aanwezig een in door R. van Vrouwerff in 2002 gebouwd kistorgel, dat voor de begeleiding van de cantorij en gemeentezang tijdens avondmaalsvieringen gebruikt wordt. Ook is er een piano aanwezig. In de kapel van Bronkhorst is een vermoedelijk door Freitag gebouwd kabinetorgel uit 1750. Het is in goede staat.
 
De liturgische invulling van de dienst is niet ‘hoog’ liturgisch, maar wordt wel met veel zorg, vorm en inhoud gegeven. De muziek wordt daarin een belangrijke plaats toegekend. Er wordt vrij veel gezongen.
 
Wat het gebouw betreft is er ruimschoots plaats voor het opstellen van een (groot) koor of orkest. De monumentale kerk uit 1440 bevat architectonisch een ‘diep’ koor. De banken staan in het schip. De twee zijbeuken zijn vrij en worden zo nodig ingericht met stoelen. De akoestiek is goed.
 
De interesse voor specifieke kerkmuziek is moeilijk meetbaar, maar draagt zeker bij aan wat ‘geloofscommunicatie’ genoemd wordt. Er wordt rekening gehouden in muziekkeuze en uitvoering met de verschillende perioden van het kerkelijk jaar. Een Cantorij, de zangverenigingen Steenrewalt, Enjoy en Full House, alsmede de muziekvereniging Nieuw Leven dragen bij aan de uitvoering van kerkmuziek. De oecumenische jongerenband B2B speelt, zingt en begeleidt in de jeugddiensten.
 
Doel en functie kerkmuziek
De gestelde vraag: ‘Wat beoogt de betreffende kerkelijke gemeente met de kerkmuziek en op welk niveau wil zij de kerkmuziek in de liturgie laten functioneren’, is een vraag die door de kerkenraad beantwoord zou moeten worden. De huidige organist is ingedeeld in niveau I. Dat wil zeggen dat hij op een monumentaal orgel professioneel ‘uitvoerend musicus’ is. Verder is hij geschoold  als cantor.
 
Uitvoering kerkmuziek

Het hierboven genoemde instrumentarium is in een voortreffelijk staat om de kerkmuziek naar behoren kwalitatief goed uit te voeren. De uitvoeringspraktijk van de organist Joop van Goozen, staat op een hoog muzikaal niveau.
Wat het liedrepertoire betreft wordt er gebruik gemaakt van:
 • Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
 • Het Dienstboek, een proeve
 • incidenteel gebruik van andere bundels, bijv. Gezangen voor Liturgie, Tussentijds e.d.
  De organist ziet als zijn verantwoordelijkheid:
 • de zorg voor de gemeentezang
 • het in- en uitleidende orgelspel
 • de leiding van de cantorij
 • overleg met de predikant
 • advisering onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het instrumentarium
Organisatie kerkmuziek
De kerkenraad heeft als verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek:
 • evaluatie van de werkzaamheden
  Het college van kerkrentmeesters heeft als verantwoordelijkheid:
 • beschikbaar stellen van een goed instrumentarium
 • betaling van de kerkmusicus
De predikant heeft als verantwoordelijkheid:
 • aangeven van de te zingen liederen
 • overleg met de cantor-organist
Het dienstenrooster wordt opgesteld door de preekvoorziener en de predikant en vastgesteld door de kerkenraad. Op grond daarvan vult de cantor de medewerking van de cantorij verder in.
 
Beleid kerkmuziek
De (nieuwe) cantor-organist ziet het als zijn taak de kerkmuzikale praktijk te vitaliseren d.m.v. het aanleren en uitvoeren van nieuw repertoire. M.n. op het gebied van alternatim zingen (zingen in beurtzang) liggen nieuwe mogelijkheden.  In dat streven is een prominentere rol voor de cantorij weggelegd. In datzelfde kader wordt er ook serieus nagedacht over andere liturgische vormen, waarin de muziek een belangrijke rol speelt, als evensong, cantatedienst en festival of lessons & carols. Dit laatste fenomeen heeft inmiddels al plaatsgevonden en was een doorslaand succes. Een positieve bijkomstigheid van dergelijke evenementen is dat genoemde vormen appelleren aan de spirituele belangstelling van velen die ambivalent staan t.a.v. de kerkgang en daarmee drempelverlagend werken.
 
In de visie van de kerkmusicus worden dus twee doelen nagestreefd:
 • Het vitaliseren van de liturgie d.m.v. het inbrengen van nieuw repertoire en meer muzikale dynamiek.
 • Het genereren van meer kerkbezoek als gevolg hiervan. 
terug
 
 

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 22-05-2022 om 10:00 uur
meer details

gespreksgroep 'Rondom de geloofsbelijdenis'
datum en tijdstip 24-05-2022 om 19:00 uur
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 26-05-2022 om 9:00 uur
meer details

Kerkdienst, kerk
datum en tijdstip 29-05-2022 om 10:00 uur
meer details

 
Kerkdiensten op YouTube
 
facebook

facebook
 
Het Anker


Voor meer informatie over het Anker, klik op de foto
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.